PL EN


2017 | 17 | 1 | 9-14
Article title

Motivational incentives of allround entertainers and types of psychical processes of participants during animation programmes

Content
Title variants
PL
Bodźce motywacyjne animatorów i rodzaje procesów psychicznych uczestników podczas zorganizowanych zajęć
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. A theoretical framework is organised by the theory of recreation and psychology of tourism. According to psychological research, there is no doubt that the way for important and sustained performance or to gain new knowledge can exert pressure. It is clear even more when talking about holidaymakers, tourists, hotel guests and other types of visitors. They cannot be pushed to participate in any animation programmes or to show the interest for some activity if they are not willing to participate. For creating the positive relation with the activities the most important is the encouragement, not the position of being an “administrator” of someone´s else will. The tourists are searching for happiness, pleasure, new enjoyable experiences, group activities, joy during physical activities, new discoveries, gaining or experiencing new skills, to feel contribution from their presence, self-consciousness and self-contentment, not the stress, not the feeling of inferiority or not to experience torture and suffering. Problem. It is a conceptualisation of the first author: his project of an allround entertainer as a motivator. The pattern of psychical processes described and the influence of the allround entertainer can be understood as generally accepted principles, as a set of generalized experiences. Every described pattern, more or less, went through reduction because of its huge scale. However, an attentive reader can find many suggestions for their application to real situations, bringing methods into very often unplanned or spontaneous activities performed by an allround entertainer and provide with inspiration for self-improvement. The authors intend to point out the importance for allround entertainers of being well-prepared while applying any of motivational incentives. Method. Longitudinal participant observation and a kind of interpretative multiple case study research, followed by authors’ own conclusions. Results and Conclusions. If the allround entertainer is insufficiently or inadequately prepared for his/her role it means a lack of interest among people attending the activities. He/She is ineffective in acquiring attention, not able to manage nor to cooperate, unable to inspire the guests to get involved into activities. The events that are many times organised at high cost by hotels, spa resorts, recreational resorts, are not successful for lack of interest of visitors.
PL
Perspektywę teoretyczną stanowi w pracy teoria rekreacji i psychologii turystyki. Według badań z dziedziny psychologii, nie ma wątpliwości, że droga do uzyskania ważnych i trwałych dokonań lub zdobywania nowej wiedzy może wywierać presję. Jest to oczywiste, tym bardziej, gdy mówimy o wczasowiczach, turystach, gościach hotelowych itp. Nie można zmusić ich do udziału w danym rodzaju zajęcia/występu/przedstawienia lub okazaniu zainteresowania jakimś działaniem, jeśli nie są chętni do uczestnictwa. Do stworzenia pozytywnego nastawienia do aktywności najważniejsza jest zachęta, a nie pozycja „administratora” woli czy chęci innych. Turysta szuka szczęścia, przyjemności, nowych interesujących doświadczeń, zajęć grupowych, radości podczas aktywności fizycznej, nowych odkryć, zdobywania lub doświadczania nowych umiejętności, poczucia, że wnoszą one coś nowego, a także samoświadomości oraz samozadowolenia, a nie stresu, poczucia niższości, czy tortury lub cierpienia. Problem. Jest to konceptualizacja projektu przedstawiona przez pierwszego z autorów dotycząca animatora, jako czynnika motywującego. Schematy procesów psychicznych opisanych powyżej oraz wpływ animatora można rozumieć, jako powszechnie przyjęty zbiór uogólnionych doświadczeń. Każdy opisany wzór zachowań, mniej lub bardziej, przeszedł redukcję ze względu na jego ogromną skalę. Jednakże uważny czytelnik znajdzie wiele sugestii do zastosowania w rzeczywistych sytuacjach, przenosząc opisane metody do bardzo często nieplanowanych lub spontanicznych sytuacji w pracy animatora i odnajdzie inspirację dla samodoskonalenia. Autorzy pracy pragną podkreślić znaczenie bycia dobrze przygotowanym przez animatorów przy zastosowaniu którejkolwiek z zachęt motywacyjnych. Metoda. Długotrwała obserwacja uczestnicząca, interpretacyjne studium przypadków oraz prezentacja własnych wniosków. Wyniki i wnioski. Jeżeli animator jest niewystarczająco lub niewłaściwie przygotowany do swojej roli, oznacza to brak zainteresowania uczestnictwem w zajęciach. Jest wówczas nieskuteczny w pozyskiwaniu uwagi, zarządzaniu, ani zachęcaniu do współpracy, nie jest w stanie inspirować gości do angażowania się w działania rekreacyjne. Zajęcia, które są wielokrotnie organizowane dużym nakładem kosztów przez hotele, uzdrowiska, ośrodki rekreacyjne, nie są skuteczne, ponieważ brakuje im zainteresowania ze strony gości.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
9-14
Physical description
Contributors
author
  • Holy Cross University in Kielce (Poland)
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b8bd916-c80e-4601-a9f5-1c7f4d7cbc01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.