PL EN


2019 | 2 | 95-96
Article title

Edukacja medialna jako wyznacznik nowoczesnego społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Media education as a determinant of modern society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jesteśmy uczestnikami cywilizacji, w której rozwój technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych ciągle wyznacza nowe wyzwania dla współczesnego społeczeństwa. Wyzwania te sprawiają, że nie wystarczy już sama fascynacja nowymi technologiami. Trzeba umieć z nich korzystać w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Znamienna rola w kształtowaniu owych umiejętności przypada edukacji, a w niej- w sposób szczególny- edukacji medialnej. W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia niektórych cech, które powinny charakteryzować nowoczesne społeczeństwo, jak również ukazanie roli i znaczenia edukacji medialnej w kreowaniu takiego społeczeństwa. W końcowej części zostały przywołane niektóre polskie doświadczenia z zakresu edukacji medialnej.
EN
We are participants of civilization in which the development of Technologies, information and communication tools constantly sets a new challenges for modern society. These challenges make the fascination with new technologies insufficient. It is manageable to use them in various life and professional situations. The significant role in shaping those skills is Falls in education, furthermore in a special way - media education. This article attempted to close up some of the features that should characterize modern society, as well as to show the role and importance of media education in creating such a society. In the final part were recalled some Polish experiences in the field of media education.
Year
Issue
2
Pages
95-96
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Bell D., The Coming of Postindustrial Society, New York 1977.
 • Drzewiecki P., Edukacja medialna w Polsce w latach 2008-2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju, s. 67, http:/presscafe.eu/assets/edukacjamedialna-w-polsce.pdf.
 • Drzewiecki P., Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Otwock-Warszawa 2010, http://presscafe.edu/images/mediaaktywni.pdf.
 • Dyrektywa medialna. Pytania i odpowiedzi, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http:/www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/dyrektywa-medialna/pytaniai-odpowiedzi (dostęp 17.11.2011).
 • Gajda J,, Juszczyk S., Siemieniecki B., Edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo globalnej informacji. Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 • Górecka D., Komorowski T., Korzeniowska E., Krywoszejew B., Pacewicz A., Ptaszek G., Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC) Wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, i. in., Kraków – Warszawa 2019.
 • Łęcicki G., Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa, Kultura – Media – Teologia 2010, nr 3.
 • McLuhan M., Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka, [w:] tegoż, Wybór pism, tłum. K. Jakubowicz, wybór J. Fuksiewicz, wstęp K. T. Toeplitz, WAiF, Warszawa 1995.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.
 • Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki, (red.) B. Siemieniecki, t. 1, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 • Pitler H., Hubbell E. R., Kuhn M., Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, przeł. P. Szmyd, Stowarzyszenie ds. Nadzoru Szkolnego i Rozwoju Programów Nauczania, Warszawa 2015.
 • Ptaszek G., Edukacja Medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w delcie Big Data i algorytmizacji, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2019.
 • Ratajski S., Wprowadzenie, [w:] O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. nauk. M. Fedorowicz, S. Ratajski, Polski Komitet do Spraw UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wydanie elektroniczne, Warszawa 17.12.2015.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129 (INI), nr 11.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstaw programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnokształcącego, techników oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949, 2203).
 • Strykowski W., Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie, Chowanna 2003, nr 1.
 • Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b8fed8e-2127-473a-b2e0-6b872e8a93ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.