Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 21 | 241-253

Article title

Stół czy stoły Słowa Bożego?

Content

Title variants

EN
Table or tables of God’s divine word?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Msza Święta sprawowana w Kościele jako odpowiedź na polecenie Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”, składa się z dwóch zasadniczych części – skoncentrowanych na dwóch stołach – liturgii słowa Bożego i liturgii eucharystycznej. Obie części są ze sobą ściśle zespolone. Dzięki pierwszej z nich uczestniczący otrzymują wskazanie, pouczenie, napomnienie, zaś z drugiej części (stołu Ofiary) otrzymują siłę uzdalniającą do wdrażania pouczeń w swoje życie. W tym znaczeniu mamy do czynienia we Mszy Świętej z dwoma stołami – ołtarzami. Odpowiedzialni za kształt liturgii mają zadanie troszczyć się o przejrzystość i jednoznaczność tej więzi obu stołów w służbie jak najbardziej owocnego przeżycia Mszy Świętej. Wszystko, co przyczynia się do zacierania tej harmonii, należy wyeliminować, zarówno wyeksponowane pulpity czy rozmaite stojaki służące zarówno przewodniczącemu liturgii, jak i komentatorom oraz innym usługującym w liturgii.
EN
Holy Mass, celebrated at the Church as a response to Jesus’ command: “Do it in memory of Me”, consists of two basic parts focused on two tables: the Liturgy of God’s Divine Word and the Eucharist. Both parts are closely jointed together (united). Out of the first one, the participants are given explanation, instruction and admonition. The other one (table of Sacrifice) gives strength empowering them to implement those instructions into their lives. In that sense we are dealing here (at a Mass) with two tables – two altars. Those responsible for the shape of the liturgy are to take care of transparency and clarity of unity of those two tables – to make the most of fruitful participation of the Mass attendant. Anything that could harm that unity (harmony) should be eliminated: both too elevated reading stands and other similar equipment (lectern, pulpit) that serve main celebrant as well as commentators or others who serve at the liturgy.

Contributors

 • kierownik Katedry Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego US, prodziekan WT US; wykładowca prawa kanonicznego w WSD Koszalin

References

 • Cembrowicz P., Ambona miejscem głoszenia słowa Bożego, w: Słowo Boże w liturgii. Obecność – celebracja – aktualizacja, red. S. Araszczuk, Wrocław 2010, s. 125-133.
 • Cynka M., Ambona – miejsce głoszenia słowa Bożego dawniej i dziś, w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, red. J. Hadalski, Poznań 2013, s. 50-66.
 • Cynka M., Wnętrze kościoła – przestrzeń sakralna, w: Msza święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, red. J. Hadalski, Poznań 2013, s. 41-50.
 • Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., red. Rak R., Londyn (brw).
 • Grzelak A., „Oto słowo Boże” – mszalna liturgia słowa, w: Liturgia źródłem i szczytem życia Kościoła, red. A. Grzelak, J. Stefański, L. Bilicki, Gniezno 1993, s. 87-93.
 • Jan Paweł II, „Ecclesia de Eucharistia”. O Eucharystii w życiu Kościoła, Kraków 2003.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Mane nobiscum Domine” (7.10.2004 r.), Watykan 2004.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja. O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii (25.03.2004 r.), Kraków 2004.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Sugestie i propozycje (15.10.2004 r.), Kraków 2004.
 • Krakowiak C., Ambona zwyczajnym miejscem głoszenia słowa Bożego, „Anamnesis” (2002), nr 29, s. 56-59.
 • Krakowiak C., Posługi i funkcje liturgiczne: teoria i praktyka, w: W trosce o Kościół, red. A. Jarząbek, Lublin 1999, s. 193-203.
 • Lech S., Przestrzeń celebracji liturgicznych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1989), nr 3.
 • Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
 • Nadolski B., Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2008.
 • Nadolski B., Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków 2009.
 • Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.
 • Nadolski B., Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Kraków 2010.
 • Nadolski B., Liturgika. Eucharystia, t. 4, Poznań 1992.
 • Nowak J., Przestrzeń liturgiczna w celebracji Wigilii Paschalnej, „Collectanea Theologica” (1993), nr 1, s. 115-122.
 • Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006.
 • Pleskacheuskaya H., Przestrzeń liturgiczna obrazem sakramentalności Kościoła, w: „Confitemini Domino, quoniam bonus”. Księga pamiątkowa dedykowana śp. księdzu profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), red. J. Nowak, Warszawa 2007, s. 75-116.
 • Popiel J., Wnętrze kościoła w świetle odnowionej liturgii. Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań-Warszawa-Lublin 1967, s. 534-549.
 • Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.
 • Schotte J., XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów. Eucharystia: Źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła, w: Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła, t. 1, red. P. Pindur, Katowice 2004, s. 51-53.
 • Sinka T., Zarys liturgiki, Goncikowo-Paradyż 1988.
 • Siwek G., Komunikacyjna i symboliczna funkcja ambony, „Homo Dei” (1995), nr 3, s. 63-80.
 • Sobeczko H., Główne sposoby chrystusowej obecności w odnowionej liturgii Mszy Świętej, w: Sobeczko H., Servitium liturgiae. Wybór artykułów, Opole 2004, s. 233-249.
 • Sobeczko H., Uczestnictwo w liturgii słowa, w: Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, red. Z. Janiec, Sandomierz 2001, s. 141-146.
 • Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Inter Oecumenici. Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (26.09.1964 r.), „Wiadomości Diecezjalne” (Katowice) (1964), nr 11-12, s. 129-144.
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Tres adhinc annos. Druga instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (4.05.1967 r.), „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” (1967), nr 8, s. 169-173.
 • Świętą Kongregację Kultu Bożego, Liturgica instaurationes. Trzecia instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o Świętej Liturgii (3.09.1970 r.), „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskiej” (1971), nr 6-7, s. 135-142.
 • Walczak R., Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań 2005.
 • Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza Mszalnego, Poznań 2011.
 • Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ba90d0d-6140-409d-8437-98c312ea71dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.