Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(42) | 187-202

Article title

Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego – analiza działalności i możliwości rozwoju

Content

Title variants

EN
Recreation as a Tool for Business Winning for Entrepreneurs from the Torun District – an Analysis of Activity and Development Possibilities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Kluczowym motywem przeprowadzonej analizy jest rozwój podmiotów zrzeszonych w ramach jednego stowarzyszenia i zwiększenie efektywności działań związanych z pozyskiwaniem partnerów biznesowych. Podmioty, o których mowa, działają w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Toruń (LOT). LOT Toruń powstała dnia 22 października 2003 roku jako platforma współpracy lokalnej społeczności i branży turystycznej Miasta Torunia, powiatu toruńskiego i innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Torunia jako miejsca atrakcyjnego dla turysty. Celem analizy było ukazanie możliwości rozwoju lokalnych przedsię-biorstw przez rekreację na terenie powiatu toruńskiego.
EN
The key motive of the carried out analysis is the development of entities gathered within one association and the increase of effectiveness of measures related to acquisition of business partners. The entities in question operate within the framework of the Local Tourist Organisation Torun (LTO). The LTO Torun was established on 22 October 2003 as a platform of cooperation of the local community and the tourist industry of the City of Torun, the Torun District and other units of local self-government in the region for the purpose of creation of a positive image of Torun as an attractive place for the tourist. An aim of the analysis was to indicate the opportunities for development of local enterprises through recreation in the area of Torun District.

Year

Issue

Pages

187-202

Physical description

References

 • Celuch K. (2014), Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Eurobarometer (2013), Sport and Physical Activity, TNS Opinion & Social, Belgium.
 • IMEX Frankfurt Fact Sheet (2014), The Regent Exhibitions, Frankfurt.
 • Kusa R. (2008), Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, (w:) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Szkoła Letnia Zarządzania, Olszyna.
 • Monitoring Ruchu Turystycznego (2013), Toruń.
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 (2007), Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja.
 • Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (2007), Załą cznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 paź dziernika 2007 r., Toruń.
 • Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 (2012), Rada Miasta Torunia.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Toruńskiego 2012–2020(2011), Regionalne Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., Solec Kujawski.
 • Strategia rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2020 roku, (2010), Urząd Miasta Torunia.
 • Tworzydło D. (2007), Pomiar efektywności działań public Relations, (w:) Olędzki J., Tworzydło D. (red), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1baebe32-d268-4474-9f1f-9638b77e4143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.