PL EN


2016 | 4 | 221 -234
Article title

Pomiar postępu a introspekcja w głąb procesu słuchania w jęz. angielskim

Authors
Content
Title variants
EN
Measuring progress and introspection into the listening process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na skomplikowany statystycznie proces badania postępu u studentów poddanych instruktażowi oraz refleksyjnej introspekcji i praktyce w aktywizacji strategii myślowych w procesie rozumienia ze słuchu. Badanie miało na celu zweryfikowanie hipotez dotyczących efektywności tejże formy treningu. Studium odbyło się wśród studentów filologii angielskiej na podstawie dwóch prób statystycznych, składających się z testów wstępnych i końcowych wykonanych w pierwszej próbie w przedziale dwóch semestrów studiów, a w drugiej - w odstępie 4-semestrów. Analiza statystyczna dotyczyła zestawienia wyników testów między mniej i bardziej efektywnymi słuchaczami wyłonionymi względem wyników po pre-teście. W drugiej części artykułu ma miejsce porównanie dwóch form ewaluacji: względem treści, ukierunkowanej na produkt, oraz bardziej pożądanej w nauczaniu – ewaluacji strategii, koncentrującej się na procesie myślowym
EN
The present article has taken as its main objective the presentation of a statistically complicated research process of investigating progress in students who underwent an instruction and reflective introspection practice in mobilizing cognitive strategies within the process of listening comprehension. The research study aimed at verifying the hypotheses pertaining to effectiveness of the applied form of training. The study took place among students of English Department, based upon two different samples within the time space of two and four terms between the pre and post-tests. The statistical analysis relied on the results of less and more effective listeners that emerged after the post-tests. The latter part of the present article involves comparison between the evaluation of two variables, i.e. content aiming at the product and, a more desirable in teaching - since process-oriented - strategy assessment
Year
Volume
4
Pages
221 -234
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Abbas P.G., Sabouri N. B. 2016. „Learners’ Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review English Language Teaching”. Canadian Center of Science and Education, tom 9/6
 • Brown J.D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning. Cambridge University Press: Cambridge
 • Brown M.B., Forsythe A.B. 1974. “Robust tests for equality of variances”. Journal of the American Statistical Association, tom 69
 • Chien, Ch. and Wei L.. 1998. “The strategy use in listening comprehension for EFL learners in Taiwan”. RELC Journal, tom 29/1
 • Cohen, A. D. 1998. “Strategies in learning and using a second language”. Applied Linguistics and Language Study
 • Goh, Ch. 1998. “How ESL learners with different listening abilities use comprehension strategies and tactics”. Language Teaching Research tom 2/2
 • Hamouda, A. 2013. „An Investigation of Listening Comprehension Problems Encountered by Saudi Students in the EL Listening Classroom”. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2/2
 • Levene H. 1960. In contributions to Probability and Statistics. W Essays in Honor of Harold Hotelling, red. W Olkin i in. Stanford: Stanford Univeristy Press
 • Lewandowska-Tomaszczyk B. 2010. Introspekcja i intuicja w uczeniu się kategorii językowych. W Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym, red. J. Nijakowska. Kraków: Tertium
 • Lopes R.H.C., Reid I., Hobson P.R. 2007. The two-dimensional Kolmogorov-Smirnov test. XI International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research. Amsterdam:The Netheralnds
 • Nijakowska J. (red.). 2010. Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Kraków: Tertium
 • Renandya, W. A., Farrell, S.C. 2010. “Teacher, the tape is too fast! Extensive listening in ELT”. ELT Journal, Advance Access
 • Ridgway, T. 2000. “Listening strategies - I beg your pardon?”. English Language Teaching Journal tom 54/2
 • Rubin J. 1994. “A review of second language listening comprehension research”. The Modern Language Journal tom 78
 • Santner T. J., Pradhan V., Senchaudhuri P., Mehta C. R., Tamhane A.. 2007. “Small-Sample Comparisons of Confidence Intervals for the Difference of Two Independent Binomial Proportions”. Computational Statistics and Data Analysis tom 51. 791-799
 • Vandergrift, L. 1999. “Facilitating second language listening comprehension: acquiring successful strategies”. English Language Teaching Journal tom 52/3
 • Zeng, Y. 2012. Metacognition and self-regulated learning for Chinese EFL listening development. Nieopublikowana praca doktorska, National Institute of Education, Singapore: Nanyang Technological University
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bafc42e-482c-4d44-a286-a069348c92ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.