Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(20) | 13-23

Article title

Społeczny wymiar innowacji

Content

Title variants

EN
Social Dimension of Innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na społeczny charakter innowacji i innowacyjności. Wskazano na cztery aspekty "wypłukiwania" społecznego sensu innowacji dostrzegalne w politykach i dyskursie publicznym: 1) koncentrację na innowacjach technologicznych, 2) zwracanie uwagi na transfer wiedzy skodyfikowanej, 3) akcentowanie roli podażowej strony innowacji oraz 4) brak wystarczającego uznania innowacyjnego potencjału nauk społecznych. W opozycji do tych uproszczeń przedstawiono argumenty podkreślające: 1) rolę konsekwencji innowacji technologicznych oraz ideę innowacji społecznej (social innovation), 2) znaczenie niesformalizowanych i warunkowanych kulturowo mechanizmów powstawania wiedzy i innowacji, 3) rolę strony popytowej w powstawaniu innowacji oraz 4) przykłady innowacji oparte na wiedzy z zakresu nauk społecznych. Zdaniem autorów, dostrzeżenie tych społecznych wymiarów innowacji jest warunkiem skuteczności polityk nastawionych na ich wspieranie.
EN
This article deals with the issue of what we call social aspects of innovation. We depart from asserting that dominating stance in designing public policy aimed at innovation promotion in Poland omits its social aspects. This − we state − is a threat to its effectiveness and efficiency. In the article we bring forward and explain four maladies of innovation public policy as we see them. Firstly we talk about the technological bias − most of the policies are aimed in promoting high-tech and are channeled through engineers omitting social aspects and social expertise. Secondly, we explain the focus innovation policies have on promoting highly formalized and institutionalized sources of knowledge not taking elements like tacit knowledge and social skills into consideration. Thirdly, we explain the preference the policies have on promoting top-down or push type innovation at the cost of forming the adequate demand which would then later drive the supply of innovation. Lastly we touch upon the utter dismissal of social sciences as being an important source of knowledge on innovation diffusion; but also the source of innovation itself.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy. (2011). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Bathelt H., Malmberg A., Maskell P. (2004). "Clusters & Knowledge: local buzz, global pipelines, and the process of knowledge création", Progress in Human Geography, nr 28(1).
 • Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Boni M. (red.) (2009) Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Bourdieu P. (1988). Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.
 • Bovaird T. (2005)."Public governance: Balancing stakeholder power in a network society", International Review of Administrative Sciences, nr 71.
 • Bukowski A. (2011). Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji: przypadek województwa małopolskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bukowski M., Szpor A., Sniegowski A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Castells M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Coleman J. (1993). "Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa", Studia Socjologiczne, nr 1.
 • Cooke P., Morgan K. (1990). Learning Through Networking: Regional Innovation and the Lessons of Baden-Württemberg. Cardiff: University of Wales.
 • Cooke P, Morgan K. (1998). The Associational Economy: Firms, Regions, and Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (2009). Warszawa: Ernst & Young Advisory Group, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Listopad.
 • Domański B. (2004). "Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne". Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(16).
 • Fagerberg J., Verspagen B. (2006). Innovation Studies − An Emerging Discipline (or what) ? A Study of the Global Network of Innovation Scholars, Paper presented at the SPRU 40th Anniversary Conference on "The Future of Science, Technology and Innovation Policy", University of Sussex, September 11-13.
 • Florida R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej, przekł. T. Krzyżanowski, M. Penkala. Warszawa: Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury.
 • Flyvbjerg B. (2011)."Case Study", w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), The Sage Handbook of Qualitative Research (wyd. 4). Thousand Oaks: SAGE.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goldsmith S. (2010). The Power of Social Innovation. How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Górniak J., Mazur S. (red.) (2012). Zarządzanie strategiczne rozwojem, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Granovetter M.S. (1973). "The strength of weak ties", American Journal of Sociology, nr 78(6).
 • Greenbaum R., Landers J. (2009). "Why are state policy makers still proponents of enterprise zones? What explains their action in the face of a preponderance of the research?", International Regional Science Review, nr 32.
 • Grosse T.G. (2008). Nowa polityka spójności: wybrane nurty debaty europejskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G. (2010). "Doświadczenia Strategii Lizbońskiej − perspektywy Strategii 'Europa 2020': o kontynuacji i zmianach w polityce UE". Zarządzanie Publiczne, nr 1(11).
 • Hatch M.J. (2002). Teoria organizacji, przekł. P. Łuków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hayrinen-Alestalo M., Pestola U. (2006). "The problem of a market-oriented university", Higher Education, nr 52.
 • Howaldt J., Schwarz M. (2010). Social Innovation. Concepts, Research Fields, and International Trends. Dortmund: Sozialforschungstelle Dortmund.
 • Hudson R. (1999). "The learning economy, the learning firm, and the learning region. A sympathetic critique of the limits to learning". European Urban & Regional Studies, nr 6(1).
 • Kozak M.W. (2008). "Czynniki determinujące możliwości wykorzystania polityki strukturalnej na potrzeby rozwoju polskich regionów", w: K. Bondyra, M.S. Szczepański, P. Śliwa (red.), WieloPolska Regionalna. Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (2010). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lash S. (2009). "Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota", w: U. Beck, A. Giddens, S. Lash (red.), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ledyard J.O. (2008), "Market failure", w: S.N. Durlauf, L.E. Blume (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics (wyd. 2). London: Palgrave Macmillan.
 • Liagouras G. (2010). "What can we learn from the failures of technology and innovation policies in the European periphery?", European Urban and Regional Studies, nr 17(3).
 • Mintzberg H. (1994) The Rise and Fall of Strategic Planning. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Morgan K. (1997). "The learning region: Institution, innovation and regional renewal", Regional Studies, nr 31(5).
 • Mulgan G., Tucker S., Rushanara A., Sanders B. (2007). Social Innovation. What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelarated. Oxford: Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Sadd Business School University of Oxford. The Young Foundation.
 • Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie sektora badawczo-naukowego w województwie (2009). Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Peters G., Pierre J. (2004). "Multi-level governance and democracy: A faustian bargain?", w: I. Bache, M. Flinders (red.), Multi-level Governance. Oxford: Oxford University Press.
 • Pol E., Ville S. (2009)."Social innovation: Buzz word or enduring term?", 7Z.
 • Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. (2008). P. Bochniarz (red.). Warszawa: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
 • Rhodes R. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham: Open University Press.
 • Rogers E. (2003). Diffusion of Innovations (wyd. 5). New York: The Free Press.
 • Rudnicki S. (red.) (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 • Sabel C. (1989). "Flexible specialization and the re-emergence of regional economies", w: P. Hirst, J. Zeitlin (red.), Reversing Industrial Decline. Oxford-New York-Hamburg: Berg Publishers Ltd..

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bb1ed3c-6236-4340-964b-01bebc68b343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.