Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 6: Językoznawstwo | 89-100

Article title

Angielskie dublety leksykalne w polskiej prasie kobiecej – kilka uwag o ocenie innowacji językowych

Authors

Title variants

EN
English Lexical Doublets in Polish Feminine Press Through the Prism of Criteria of Evaluation of Linguistic Innovations

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Article attempts to assess lexical doublets occurring in Polish contemporary feminine press, through the prism of criteria of evaluation of linguistic innovations (criterion of sufficiency language, economy language and aesthetic). Analysis of these anglicisms allowed the statement that the majority of doublets is unnecessary vocabulary in Polish lexical resource. Expansive Americanization of Polish culture and Polish language, however, contribute to the increasing frequency of these doublets in press, though, given their frequent lack of clarity of meaning and communication disturbances, which are the cause, it is clear that the use of this type of language elements should be substantially limited.
W artykule podjęto próbę oceny występujących w polskiej współczesnej prasie kobiecej angielskich dubletów leksykalnych przez pryzmat kryteriów oceny innowacji językowych (kryterium wystarczalności, ekonomiczności języka oraz estetyczne). Analiza wyodrębnionych anglicyzmów pozwoliła na konstatację, iż większość tychże dubletów to słownictwo zbędne w leksykalnym zasobie polszczyzny. Ekspansywna amerykanizacja kultury polskiej oraz języka polskiego przyczynia się jednak do coraz większej frekwencji owych dubletów w tekstach prasowych, choć, zważywszy na ich częstą niejasność znaczeniową oraz zakłócenia komunikacyjne, których są przyczyną, należy stwierdzić, że użycie tego typu elementów językowych powinno zostać w znacznym stopniu ograniczone.

Contributors

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Dunaj B.: Tendencje rozwojowe najnowszej leksyki polskiej, w: Współczesna leksyka, red. K. Michalewski, cz. 1, Łódź 2001, s. 76-84.
 • Grybosiowa A.: Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
 • Markowski A.: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
 • Markowski A., Ciupińska M., Dulna-Rak E., Kozioł-Chrzanowska E., Łozińska M., Niepytalska-Osiecka A., Pawelec-Skurzyńska M., Zdunek U.: Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów oceny językowych, w: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011, s. 11-49.
 • Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 • Ożóg K.: Atrakcyjna amerykanizacja w kulturze polskiej i w języku polskim, w: Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel, red. M. Krauz i K. Ożóg, Rzeszów 2002, s. 18-25.
 • Ożóg K.: Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu, w: Język trzeciego tysiąclecia II: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002, s. 75-82.
 • Słowa, słowa…Czy je znasz?, red. T. Smółkowa, Kraków 2013.
 • Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Warszawa 2010.
 • Sokół Z.: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998.
 • Walczak B.: Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 1-16.
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2008.
 • Zabawa M.: Shop, shopping, shopper, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 98-103.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bc711a5-eb96-46f6-b079-283388f87cad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.