Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7 (20) nr 2 | 219-227

Article title

Troska Prymasa Wyszyńskiego o tożsamość kulturową Europy

Content

Title variants

EN
Primate Wyszyński’s Concern for the Cultural Identity of Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prymas Stefan Kardynał Wyszyński żył w czasach tworzenia się Unii, nazywanej wówczas zachodnioeuropejską. Przypominał o równych dla wszystkich prawach narodów i ludów, zaznaczając przy tym ich własną odrębność i dorobek. Prymas mówił, że wspólna troska narodów, zwłaszcza centralnej Europy, może przypomnieć, że Europa odzyskuje swój autorytet w świecie przez Ewangelię i zaczyna znowu budzić zaufanie wśród ludów i wszystkich kontynentów.
EN
Primate Stefan Cardinal Wyszyński lived in the times of the formation of the Union, which was then called the West European Union. He recalled equal rights of all nations and peoples, while highlighting their own distinctiveness and heritage. The primate said that the common concern of the nations, especially those of Central Europe, may remind us that Europe regains its authority in the world through the Gospel and begins to inspire confidence among peoples and all continents.

Contributors

 • wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej; redaktor honorowy Tygodnika Katolickiego „Niedziela”; adres do korespondencji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, Polska

References

 • II Europejski Kongres Sodalicji i Kongregacji Mariańskich. 2015. Rola Sodalicji Mariańskich i Kongregacji Mariańskich w pogłębianiu wiary w Europie. Warszawa: Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce.
 • 2003. Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski [październik-listopad-grudzień] 73, nr 4 (269).
 • 2011. Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski [kwiecień- maj-czerwiec] 80, nr 2 (299).
 • Celej, Jan Zbigniew. 1995. Kultura Chrześcijańska Duszą Narodu. W nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Chélini, Jean. 1996. Dzieje religijności w Europie Zachodniej w Średniowieczu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Chmielewski, Marek, red. 2005. Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Czuba, Krystyna. 2003. Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”.
 • Dybciak, Krzysztof, red. 2002. Prymas Wyszyński a kultura katolicka. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Kniotek, Florian, Zenon Modzelewski, i Danuta Szumska, oprac. 1982. Prymas Tysiąclecia. Paris: Editions du Dialogue.
 • Kosman, Marcel, red. 2006. Kultura Polityczna w Polsce. Litwa w polskiej tradycji i kulturze politycznej. T. 6. Cz. 1. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 • Królikowski, Janusz. 2014. Syn Boży i nasz Zbawiciel, Studia Chrystologiczne. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe.
 • Łaszewski, Wincenty. 2004. Europejska Madonna. Opowieści o Maryjnych Korzeniach Starego Kontynentu. Góra Kalwaria: Fons Omnis.
 • Rafiński, Nikodem. 1979. Stefan Kardynał Wyszyński. Karol Kardynał Wojtyła. Spotkania w Republice Federalnej Niemiec. Poznań: Pallottinum.
 • Urbański, Stanisław, Ewa Krawiecka, i Włodzimierz Gałązka. 2012. „Uczę się Ciebie Człowieku…” ( J. Liebert) w poszukiwaniu duchowości człowieka. Warszawa: Fundacja AMF „Nasza Droga”.
 • Wierzbicki, Alfred Marek. 2011. Polska Jana Pawła II. Papieża Wojtyły Posługa Myślenia. T. 3. Lublin: Instytut Jana Pawła II.
 • Włosiński, Marian. 2015. Eliksir Pamięci. Elixir Pamate. Elisir Della Memoria. Jasna Góra-Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum.
 • Wyszyński, Stefan. 1966. Wpływ Kościoła na kulturę polską. Lublin, msp KUL.
 • Wyszyński, Stefan. 1979. Z rozważań nad kulturą ojczystą. Poznań-Warszawa: Pallottinum.
 • Wyszyński, Stefan. 1993. Źródła Odrodzenia. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”.
 • Wyszyński, Stefan. 1996. Na drogach zawierzenia. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bd14226-b367-4409-9b03-df5e81abb0e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.