PL EN


2019 | 2(17) /2019 BLISKIE RELACJE W DOŚWIADCZENIACH ŻYCIOWYCH CZŁOWIEKA | 85-110
Article title

Raport z Międzynarodowej Konferencji Ekspertów na temat przemocy wobec osób starszych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany raport [Report from International Expert’s Conference of Elder Abuse Prevention and Protection] jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej „International Expert’s Conference of Elder Abuse. Prevention and Protection”, która odbyła się 14-15 czerwca 2019 roku z okazji Światowego Dnia Świadomości Nadużyć Wobec Osób Starszych / World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) na Uniwersytecie Pedagogicznych w Krakowie. To wydarzenie stało się okazją do spotkania wybitnych prelegentów z całego świata, reprezentujących uniwersytety, Instytuty Praw Człowieka, NGO oraz wiodące europejskie i światowe organizacje, m.in. ONZ i WHO. Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z zapobieganiem i ochroną osób starszych przed wszelkimi formami nadużyć, przemocy, zaniedbania czy dyskryminacji a także rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie profilaktyki i interwencji.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
author
 • Prezydent International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA)
References
 • Australian Law Reform Commission (2019). National Action Plan to Respond to the Abuse of Older Australians (Elder Abuse) 2019–2023, available at https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/protecting-the-rights-of-older-australians/Documents/National-plan-to-respond-to-the-abuse-of-older-australians-elder.pdf [13.09.2019]
 • IFRC (2010). Strategy on Violence Prevention, Mitigation and Response 2011—2020, available at https://www.ifrc.org/PageFiles/53475/IFRC SoV REPORT 2011 EN.pdf [13.09.2019].
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 availa-ble at https://www.gov.pl/attachment/abffe1f9-6010-4e00-8d74-980f7ccabdf7[15.09.2019].
 • Halicka M, Halicki J. (2013). Doświadczanie życia w przemocy przez kobiety w star-szym wieku. Acta Univ Lodzien. Folia Oecon 297, 123-34.
 • Lowenstein A, Eisikovitz Z, Band-Winterstein T, Enosh G (2009). Is elder abuse and neglect a social phenomenon? Date form the first National Prevalence Survey in Israel, Journal of Elder Abuse 21 (3):253–77.
 • Lowenstein A. & Doron I., Elder Abuse in Israeli Society – legislative Acts and Special Services. (Ed.) M. Phelan. In. Combating Elder Abuse, Springer [under review].
 • Maćkowicz J. & Majerek B. (2013). Combating domestic violence: Polish systemic so-lutions, European Scientific Journal. http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1396.
 • Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo — Uczestnictwo — So-lidarność (2018) [Social Policy for Older People 2030. Security. Participation. Solidarity] available at https://ops.pl/2018/01/polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwo-solidarnosc [15.09.2019].
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS), available at http://senior.gov.pl/source/Program ASOS 2014-2020.pdf [13.09.2019].
 • PAN (2015). Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego z lat 2009–2015, Warszawa.
 • Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015–2020, ava-ilable at https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=79537 [15.09.2019].
 • United Nations (2019). Report of the Open-ended Working Group on Ageing on its tenth working session, available at https://undocs.org/en/A/AC.278/2019/2 [15.11.2019].
 • Ustawa o osobach starszych (2015). [Act on Older Persons], available at http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001705/O/D20151705.pdf[17.11.2019].
 • Ustawa o pomocy społecznej (2004). [The Act on Social Assistance], available at http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091751362/U/D20091362Lj.pdf [17.11.2019].
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (2005). [The Act on Counterac-ting Domestic Violence], available at http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf [9.11.2019].
 • WHO (2018). Elder abuse, available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse [13.09.2019].
 • Yon Y., Mikton C.R., Gassoumis Z.D., & Wilber K.H.(2017). Elder abuse prevalen-ce in community settings: a systematic review and meta-analysis, Lancet Glob Health 5(2), 147-56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bd9a817-d535-4321-9b09-177e0056f0a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.