Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | Tom 21 | 119-132

Article title

Kultury uczenia się: kilka refleksji w kontekście uczenia się przez całe życie

Authors

Content

Title variants

EN
Learning cultures: some reflections in the context of lifelong learning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kultury ludzkich światów życia, także kultury uczenia się, determinują aktywność edukacyjną grup społecznych i jednostek. Niektóre z nich sprzyjają rozwojowi kreatywności i animują do uczenia się przez całe życie; inne tworzą trudne do przezwyciężenia bariery, przekreślając szanse życiowe i zawodowe młodych ludzi już na progu ich dorosłości. Artykuł podejmuje kilka wątków pojawiających się we współczesnej debacie na temat kultur uczenia się. W nawiązaniu do koncepcji alfabetyzacji Jürgena Reichena formułuje pytanie o granice eksperymentów pedagogicznych wdrażanych w trosce o rozwój twórczej osobowości i kreatywności przyszłych pracowników.
EN
Cultures of human life worlds, including learning cultures as well, determine the educational activity of social groups and individuals. Some of them favor the development of creativity and animate lifelong learning, whereas others create barriers difficult to break, destroying life and professional chances of young people on the threshold of adulthood. The article takes several threads appearing in the contemporary debate on the cultures of learning. With reference to Jürgen Reichen’s concept of literacy, it formulates the question about the limits of pedagogical experiments implemented for the sake of the development of creative personality and creativity of future employees.

Year

Volume

Pages

119-132

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Arnold R., Schüßler I. (1998), Wandel der Lernkulturen. Ideen und Bausteine für ein lebendiges Lernen. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Baecker D. (2003), Wozu Kultur?, Kadmos, Berlin.
 • Baldwin E. i in. (2007), Wstęp do kulturoznawstwa, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Bos W. i in. (red.) (2012), IGLU 2011. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. Münster–New York–München Berlin.
 • Waxmann. v. Bredow R. Hackenbroch V. (2013), Die neue Schlechtschreibung. W: Der Spiegel 25/2013, s. 96.
 • Bruner J. (2006), Kultura edukacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Clarke J., Hall S., Jefferson T., Roberts B. (1976), Subcultures, Cultures and Class: A Theoretical Overview, in: S. Hall, T. Jefferson (eds.), Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain, London: Hutchinson, pp. 9–79.
 • Faulstich P. (2013), Menschliches Lernen. Eine kritisch-pragmatistische Lerntheorie. Bielefeld, transcript Verlag.
 • v. Felden H., Hof, CH., Schmidt-Lauf S. (Hrsg.) (2012), Erwachsenenbildung und Lernen, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler.
 • Goethe J. W (1993), Faust, część pierwsza i druga, przeł. F. Konopka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Gutiérrez K. D., Rogoff B. (2010), Kulturowe sposoby uczenia się: cechy indywidualne czy repertuary praktyki, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.) Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, ss. 183–198.
 • Jarvis P. (2006), Towards a Comprehensive Theory of Human Learning, London–New York: Routledge.
 • Klieme, E. in. (red.) (2010), PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster–New York–München–Berlin, Waxmann.
 • Klus-Stańska D. (2006), Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno- badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 15–28.
 • Linton R. (2009), Pojęcie kultury, [w:] E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 403–417.
 • Przyborowska B. (2013), Pedagogika innowacyjności między teorią a praktyką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Przybylska E. (2014), Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Reichen J. (2001), Hannah hat Kino im Kopf: Die Reichen Methode Lesen durch Schreiben und ihre Hintergründe für Lehrerinnen und Lehrer, Studierende und Eltern, Hamburg, Heinevetter-Verlag.
 • Schlutz E., (2010), Weiterbildung und Kultur, [w:] R. Tippelt, A. v. Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, ss. 621–634.
 • Weinert F. E. (1997), Lernkultur im Wandel, [w:] E. Beck, T. Guldimann, M. Zutavern (Hrsg.), Lernkultur im Wandel. Tagungsband der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und der Schweizerischen Gesellschaft
 • für Bildungsforschung, St. Gallen, UVK, ss. 11–29.
 • http://www.reinhardkahl.de/artikellesen146r_5.html (dostęp: 18.02.2015)

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bdfe392-0ae0-4f16-a99d-314c60b9df67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.