Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(95) | 73-87

Article title

Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych

Title variants

EN
Financial Security for Traders under the New Act on Package Travel and Linked Travel Arrangements. Selected Issues Related to Insurance Guarantees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest omówienie w sposób porównawczy i ocena zmian wprowadzonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w systemie zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Analiza ogranicza się do wybranych zagadnień, które zdaniem autorki mają istotny wpływ na zasady funkcjonowania tego systemu opierającego się głównie na gwarancjach ubezpieczeniowych. Artykuł rozpoczyna się omówieniem przyczyn popularności gwarancji ubezpieczeniowych. Następne rozdziały poświęcone są podmiotom zobowiązanym do posiadania zabezpieczenia, formom i zakresowi zabezpieczeń oraz obowiązkom, jakie ustawa nakłada na podmioty udzielające zabezpieczeń. Aby lepiej zobrazować skalę i znaczenie nowelizacji, regulacje obecnie obowiązujące zostaną zestawione w najważniejszych aspektach z przepisami, które wkrótce wejdą w życie.
EN
This article aims at presenting a comparative analysis and evaluation of the changes introduced by the Act on package travel and linked travel arrangements in the system of insolvency protection provided by traders. The analysis is limited to selected issues which, in the author's opinion, have a crucial impact on the operation of the system, which relies mainly on insurance guarantees. The article begins with a discussion of the reasons for the popularity of insurance guarantees. The following sections are devoted to the entities obliged to have security, the forms and scope of protection as well as the obligations which the law imposes on entities providing security.

Year

Volume

Pages

73-87

Physical description

Contributors

  • doktorantka SGH

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1be5e1c0-afc0-425e-9ea1-e9a3ba6fd23b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.