PL EN


2018 | 2(95) | 73-87
Article title

Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych

Title variants
EN
Financial Security for Traders under the New Act on Package Travel and Linked Travel Arrangements. Selected Issues Related to Insurance Guarantees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie w sposób porównawczy i ocena zmian wprowadzonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w systemie zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Analiza ogranicza się do wybranych zagadnień, które zdaniem autorki mają istotny wpływ na zasady funkcjonowania tego systemu opierającego się głównie na gwarancjach ubezpieczeniowych. Artykuł rozpoczyna się omówieniem przyczyn popularności gwarancji ubezpieczeniowych. Następne rozdziały poświęcone są podmiotom zobowiązanym do posiadania zabezpieczenia, formom i zakresowi zabezpieczeń oraz obowiązkom, jakie ustawa nakłada na podmioty udzielające zabezpieczeń. Aby lepiej zobrazować skalę i znaczenie nowelizacji, regulacje obecnie obowiązujące zostaną zestawione w najważniejszych aspektach z przepisami, które wkrótce wejdą w życie.
EN
This article aims at presenting a comparative analysis and evaluation of the changes introduced by the Act on package travel and linked travel arrangements in the system of insolvency protection provided by traders. The analysis is limited to selected issues which, in the author's opinion, have a crucial impact on the operation of the system, which relies mainly on insurance guarantees. The article begins with a discussion of the reasons for the popularity of insurance guarantees. The following sections are devoted to the entities obliged to have security, the forms and scope of protection as well as the obligations which the law imposes on entities providing security.
Year
Volume
Pages
73-87
Physical description
Contributors
  • doktorantka SGH
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1be5e1c0-afc0-425e-9ea1-e9a3ba6fd23b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.