PL EN


2015 | Sustainable TSL | 109-120
Article title

Sustainable logistics: social and environmental aspects. A case study of Dachser

Content
Title variants
PL
Zrównoważona logistyka: społeczne I ekologiczne aspekty. Studium przypadku Dachsera
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem artykułu jest określenie wpływu stosowanych praktyk zarządzania łańcuchem dostaw na zdolność do osiągania celów ekologicznych i społecznych łańcucha dostaw. W badaniach zastosowano metodę studium przypadku, która umożliwia zarówno analizę jak i dokonywa-nie uogólnień w odniesieniu do złożonych i wielowarstwowych problemów badawczych. Ba-danie zostało przeprowadzone w siedzibie i oddziałach europejskiego przedsiębiorstwa logi-stycznego Dachser sp. z o.o. w Polsce. Wśród obszarów badawczych znalazły się działalność proekologiczna, technologie informatyczne oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. W warstwie teoretycznej autorzy dokonali konceptualizacji logistyki zrównoważonej proponując własną definicję. Tłem do przeprowadzonych badań są osiągnięcia naukowe w zakresie roz-woju logistyki zrównoważonej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i włączenie ich do procesu zarządzania łańcuchem dostaw.
Contributors
References
  • Bretzke, W.R., K. Barkawi (2013), Sustain-able logistics. Responses to a global chal-lenges, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
  • Ellram L. (1996), The use of the case study method in logistics research, “Journal of Business Logistics”, vol. 17 no. 2, pp. 93-138.
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2014), Raport odpowiedzialnego biznesu w Polsce 2013, dobre praktyki, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-2013-dobre-praktyki/ [10.07.2014].
  • Göbl M., Froschmayer A. (2011), Logistik als Erfolgspotenzial. Von der Strategie zum logistischen Businessplan, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011.
  • Iqbal R., Khattak G. S. (2010), Building cor-porate social responsibility in supply chains. From strategic to operational level, VDM Verlag, Saarbrucken 2010.
  • IPCC (2014), Climate change 2014 – syn-thesis report, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-re-port/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf [10.08.2014].
  • Mckinnon A, Browne M., Whiteing A. (2012), Green logistics. Improving the en-vironmental sustainability of logistics, Kogan Page, London.
  • Piekkari R., Welch C. (2011), Rethinking the case study in international business and management research, Edward Elgar, Cheltenham.
  • Sadowski A., Szołtysek J. (2013), Logistyka zwrotna – dylematy związane z celami, „Logistyka", no. 6, pp. 33-39.
  • Van de Loo T. (2010), Corparate social re-sponsibility in the supply chain. A study on the potential of social codes of conduct for development, Lap Lambert Academic Pub-lishing, Saarbrucken.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1be88394-5b97-4339-bb07-4ef4c220423c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.