PL EN


2018 | 2(56) | 186-202
Article title

Motywowanie pracowników jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi – wyzwania dla współczesnej edukacji

Content
Title variants
EN
Motivating Employees as an Important Element of Human Resources Management – Challenges for Contemporary Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja roli i znaczenia motywowania pracowników jako ważnego elementu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazanie wyzwań w tym obszarze dla współczesnej edukacji. Na podstawie licznych źródeł, do których odwołano się w artykule, udowodniono, że motywowanie jest szczególnie istotnym elementem zarządzania ludźmi we współczesnych organizacjach, stąd też z jednej strony – potrzeby i oczekiwania pracowników, a z drugiej – możliwości organizacji, w tym kompetencje motywacyjne menadżerów powinny stanowić punkt wyjścia do konstruowania skutecznych rozwiązań motywacyjnych. Sztuka motywowania pracowników to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potencjału i możliwości, które tkwią w innych i wywierania wpływu na pracowników w taki sposób, aby skutecznie ukierunkować wiedzę i zdolności ludzi na realizację wspólnych celów. W artykule podkreślono, że sukcesy motywacyjne (lub porażki) menadżerów w dużym stopniu zależą od tego, na ile na różnych etapach edukacji zadbano o właściwe ukształtowanie ich kompetencji motywacyjnych. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia „motywacja” i „motywowanie” oraz zwrócono uwagę na ich istotę w kontekście zarządzania ludźmi. W następnej części artykułu przedstawiono motywowanie jako ważną funkcję zarządzania zasobami ludzkimi. W dalszej kolejności opisano błędy popełniane w procesie motywowania pracowników. W ostatniej części artykułu, jako wyzwanie edukacyjne XXI wieku opisano kształtowanie kompetencji motywacyjnych uczniów, przyszłych menadżerów.
EN
The aim of the article is to identify the role and importance of motivating employees as an important element of human resources management as well as to indicate the challenges in this respect for contemporary education. Based on numerous sources, referred to in the article, the authors proved that motivating is a particularly important element of people management in contemporary organisations; hence, on the one hand, employees’ needs and expectations, while, on the other hand, organisation’s abilities, including managers’ motivational competences, should be a basis for building efficient motivational solutions. The art of employee motivating is primarily the ability to see the potential and capabilities sticking in others and to exert influence on employees in order to effectively direct people’s knowledge and skills at fulfilment of common objectives. In their article, the authors emphasised that managers’ motivational successes (or failures) largely depend on that how others took, at various stages of education, care of a proper formation of their motivational competences. In the first part of the article, the authors explained the terms ‘motivation’ and ‘motivating’ as well as they paid attention to their essence in the context of people management. Further on, they presented motivating as an important function of human resources management. Next, they described the errors committed in the process of employee motivating. In the last part of the article, the authors described, as an educational challenge of the 21st century, formation of motivational competences of students, the future managers.
Year
Issue
Pages
186-202
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa
 • Uniwersytet Jagielloński
 • NEWTON College, Czech Republic
References
 • Ambrozová E., Knap-Stefaniuk A., Ullrich D., (2017), Critical Thinking of Managers and Leaders from the Point of View of Development and Education, “Scienta Et Societas”, No. 2.
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Björklund C. (2001), Work Motivation-Studies of its Determinants and Outcomes, Elanders Gotab, Stockholm.
 • Contiu L.C., Gabor M.R., Oltean F.D. (2012), Employee’s Motivation from a Cultural Perspective – A Key Element of the Hospitality Industry Competitiveness, “Procedia Economics and Finance”, No. 3, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112002614 [dostęp: 05.10.2017].
 • Czermiński A. (2004), Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo WUG, Gdańsk.
 • Döckel A. (2003), The effect of retention factors an organization commitments: an investigation of high technology investment, University of Pretoria, Pretoria, https://repository.up.ac.za/dspace/bitstream/handle/2263/27597/dissertation.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 05.10.2017].
 • Gaves K. (2017), Employee Motivation, Quality Digest, https://www.qualitydigest.com/inside/management-article/employee-motivation-061917.html [dostęp: 05.10.2017].
 • Ismajli N., Zekiri J., Qosja E., Krasniqi I. (2015), The Importance of Motivation Factors on Employee Performance in Kosovo Municipalities, “Journal of Political Sciences & Public Affairs”, Vol. 3, Iss. 2.
 • Jacukowicz Z. (2004), Główne aspekty motywowania do pracy, (w:) Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa.
 • Kaur A. (2013), Maslow’s Need Hierarchy Theory: Applications and Criticisms, “Global Journal of Management and Business Studies”, No. 10, https://www.ripublication.com/gjmbs_spl/gjmbsv3n10_03.pdf [dostęp: 08.10.2017].
 • Karna W.J., Knap-Stefaniuk A. (2017), Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zarządzanie”, Tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kessler H.W. (2003), Motivate and Reward: Performance Appraisal and Incentive Systems for Business Success, Curran Publishing Services, Norwich.
 • Knap-Stefaniuk A., Ambrozová E. (2017a), Komunikacja i asertywność jako ważne kompetencje współczesnego nauczyciela, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 1(51).
 • Knap-Stefaniuk A. (2017b), Wyzwania we współczesnej edukacji – znaczenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, nowe role nauczyciela i kształcenie dorosłych, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(52)/2017, Warszawa.
 • Knap-Stefaniuk A., Karna W.J. (2017), Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Perspektywy Kultury, Czasopismo Naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie”, nr 16(1).
 • Kirstein M. (2010), The role of motivation in human resources: importance of motivation factors among future business persons, Aarhus School of Business, Aarhus.
 • Kisielnicki J. (2000), Zarządzanie Organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Kopertyńska M. (2009), Motywowanie pracowników teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kozłowski W. (2009), Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa.
 • Kożusznik B. (2007), Zachowanie człowieka w organizacji, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lavinsky D. (2012), The Employee-Motivation Checklist, Fast Company, https://www.fastcompany.com/3002877/employee-motivation-checklist [dostęp: 05.10.2017].
 • Listwan T. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Mazurkiewicz G. (red.) (2014), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym świecie, (za:) Knap-Stefaniuk A., Wyzwania we współczesnej edukacji – znaczenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, nowe role nauczyciela i kształcenie dorosłych, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 2(52).
 • Mikrut A., Tomasiewicz R. (2009), Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia”, nr 1.
 • Moczydłowska J. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Osabiya B.J. (2015), The effect of employees’ motivation on organizational performance, “Journal of Public Administration and Policy Research”, http://www.academicjournals.org/article/article1433502383_Osabiya.pdf [dostęp: 08.10.2017].
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Reiss S. (2000), Who Am I? The 16 basic desires that motivate our actions and define our personalities, Tarcher/Putnum, New York.
 • Robbins S.P. (2004), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Saunderson R. (2011), Top 10 things not to do in your employee rewards program, Incentive, http://www.incentivemag.com/Strategy/Ask-the-Experts/Roy-Saunderson/Top-10-Things-Not-to-Do-in-Your-Employee-Rewards-Program/ [dostęp: 05.10.2017].
 • Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Sekuła Z. (2010), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Sirota D., Mischkind Louis A., Meltzer M. I. (2006), Why Your Employees Are Losing Motivation” Harvard Business School, Working Knowledge, April 10th, http://hbswk.hbs.edu/archive/5289.html [dostęp: 05.10.2017].
 • Stevenson N. (2002), Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa.
 • https://www.academia.edu/26640683/The_role_of_motivation_in_Human_Resource_Management_Importance_of_motivation_factors_among_future_business_persons [dostęp: 05.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1befe33e-fce7-42f7-b014-77eea79ee133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.