PL EN


2017 | 7 | 102-110
Article title

Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego - aspekt formalnoprawny

Content
Title variants
EN
Protection of personal data and the right of access to an electronic diary - formal and legal aspects
Languages of publication
Abstracts
EN
Aim of the study. The aim of the paper is to discuss issues related to the protection of personal data in the context of data collected by public schools in the form of electronic logs. Important question is: whether guardians should be entitled to access to personal data of their adult children contained in the electronic log. Method. The analysis highlighted the basics of personal data protection as a way of storing data in the framework of e-journals, as well as indication of the persons entitled to access to student’s personal data. The whole discussion was based on the grounds resulting from the provisions of current law beginning with the Polish Constitution. Results. The study showed that schools are increasingly changing the form of carrying logs in public schools. This stems largely from a desire to adapt teaching and education to the informationalision of all aspects of human life. Certainly the introduction of e-journals has resulted in accelerating and facilitating contact between the teacher and parent who can keep control of the child’s progress, absenteeism, and his remarks. Conclusions. The electronic form of conducting collection of personal data requires the use of appropriate, enhanced security, so that it cannot be disclosed to unauthorized persons. The legal framework for e-journals in force in Poland does not give any reason to restrict the access to them by the legal guardians of students. It seems, however, that this issue should be regulated, in particular, in relation to adult students.
Cel artykułu. Celem referatu jest omówienie problematyki związanej ochroną danych osobowych, w kontekście danych gromadzonych przez szkoły publiczne w formie dzienników elektronicznych. Istotne zagadnienie omawiane w artykule stanowi także pytanie czy opiekunowie prawni pełnoletnich dzieci powinni być uprawnieni do wglądu do danych osobowych zawartych w dzienniku elektronicznym. Obecnie, w praktyce, rodzice mają dostęp do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym bez względu na wiek swojego dziecka. Metoda. Analizie zostały poddane podstawy wyróżniania danych osobowych, sposób zabezpieczenia tak przechowywanych danych w ramach prowadzonych e-dzienników, a także wskazanie kręgu osób uprawnionych do wglądu do danych osobowych ucznia. Istotne zagadnienie, które zajmuje część rozważań, odnosi się do możliwości udostępniania danych osobowych uczniów zarówno pełnoletnich, jak i niepełnoletnich ich opiekunom prawnym. Całość rozważań została oparta na podstawach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego poczynając od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki badań. Badanie wykazało, iż szkoły coraz częściej zmieniają formę prowadzenia dzienników w szkołach publicznych. Wynika to w dużej mierze z chęci dostosowania nauczania i szkolnictwa do informatyzacji wszelkich aspektów życia człowieka. Z całą pewnością wprowadzenie e-dzienników spowodowało przyspieszenie i ułatwienie kontaktu nauczyciela z rodzicem, który może na bieżąco kontrolować zarówno postępy dziecka, absencje, jak i jego uwagi. Wnioski. Elektroniczna forma prowadzenia zbioru danych osobowych wymaga zastosowania odpowiednich, zwiększonych zabezpieczeń, tak aby nie mogły one zostać ujawnione osobom nieuprawnionym. Podstawy prawne funkcjonowania e-dzienników obowiązujące w Polsce nie dają żadnych podstaw do ograniczenia możliwości wglądu do nich przez opiekunów prawnych uczniów. Wydaje się jednak, że to zagadnienie powinno zostać uregulowane w szczególności w odniesieniu do uczniów pełnoletnich.
Year
Issue
7
Pages
102-110
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki, 50-137 Wrocław
References
 • Barta, J., Fajgielski, P., Markiewicz, R. (2015). Ochrona danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Barta, P., Litwiński, P. (2016). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo Polska.
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz. Urz. UE.L Nr 281, str. 31.
 • Kędzierska, K., Gałach, A., Pietrzak, B., Szustakiewicz, P., Opaliński, B., Lipiński, A., Zołotar, A. (2015). Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności. Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo Polska.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kopff, A. (1972). Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego, Studia Cywilistyczne. Kraków.
 • Kowalik-Bińczyk, K. (2000). Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego. Europejski Przegląd Sądowy, 3, str. 9.
 • Krasuski, A. (2012). Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Praktyczne problemy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Krzysztofek, M. (2014). Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Motyka, K. (2006). Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka: na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.
 • Nazaruk, P. (2013). W: J. Ciszewski, Kodeks Cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Panowicz-Lipska, J. (2016). W: M. Gutowski, Kodeks Cywilny, tom I. Komentarz art. 1-44911. Warszawa: CH.BECK Wydawnictwo Polska.
 • Pyziak-Szafnicka, M., Księżak, P. (2014). Kodeks Cywilny. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Rekomendacja Nr R (97) 5 dotycząca ochrony danych medycznych przyjęta przez Komitet Ministrów 13 lutego 1997 r. w trakcie 584 spotkania Delegatów Ministrów, Pobrano z:http://www.giodo.gov.pl/230/id_art/1698/j/pl/.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dni 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumntacji, Dz. U. 2014 poz. 1170 ze zm.
 • Sibiga, G. (2003). Postępowanie w sprawie ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Sobolewski, P. (2013). W: K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające, Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa: C.H.Beck Wydawnictwo Polska.
 • Szewc, A. (1999, nr 5). Z problematyki Ochrony danych osobowych, cz.III. Radca Prawny, str. 24.
 • Ulrich, D., Simitis, S. (1999). EG-Datenschutzrichtlinie. Kolonia.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Dz. U. 2004 nr 33 poz. 285.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r- Kodeks Cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.- Prawo prasowe, Dz. U. z 2013 r. poz. 771 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1896 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.
 • Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2000 r. sygn. akt II SA 1860/00, niepubl.
 • Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., sygn. akt I CR 400/83, OSNCP, Nr 11, poz. 195 .
 • Wyrok SN z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt I CSK 532/13, OSNC 2015, Nr 5, poz. 61.
 • Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K 41/02, OTK-A 2002, Nr 6, poz. 83.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bf9d4a3-a0be-4c10-ae9d-4fc2ec468ac0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.