PL EN


2014 | 2/30/ | 64-86
Article title

Problemy zaopatrzenia Polski w wodę - zasoby, zagrożenia, rozwiązania

Authors
Content
Title variants
EN
Problems of water supply in Poland - resources, threats, solutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Woda jest składnikiem niezbędnym do życia. Przemiany cywilizacyjne, tj. przyrost liczby ludności, wzrost gospodarczy, narastanie zanieczyszczeń oraz zmiany cykli hydrologicznych spowodowane zmianami kli-matycznymi, powodują, że powszechność dostępu do wody budzi coraz większe obawy. W pracy przedstawiono problemy zaopatrzenia Polski w wodę, prezentując zasoby wodne, ich wykorzystanie oraz zagrożenia jakości i ilości dostępnej wody. Ponadto wskazano na trudności z osiągnięciem dobrego stanu wód w Polsce, w terminie wymaganym przez prawodawstwo krajowe i unijne.
EN
Water is a necessary component for life. Civilizational change, i.e. population increase, economic growth, pollution increase and changes in the hydrological cycle due to climate change, make the universality of access to water a growing concern. The paper presents problems of water supply in Poland, presenting water resources, their use and the threat of the quality and quantity of water available. In addition, noted the difficulty of achieving good water status within the time required by national and EU legislation.
Keywords
Year
Issue
Pages
64-86
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
  • Główny Urząd Statystyczny : Ochrona Środowiska 2013. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2013.
  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie : Wybrane opracowania. Warszawa 2014
  • Gromiec M., Sadurski A., Zalewski M., Rowiński P.: Zagrożenia zawiązane z jakością wody. NAUKA 1, 99-122, 2014.
  • Gromiec M.: Racjonalność w planowaniu ochrony jakości wód w ramach RDW.
  • Gospodarka Wodna 12, 453-456, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
ISSN
2391-5307
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c009c83-b895-44a7-bf99-a68ffb8229c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.