PL EN


2016 | 4(42) | 591-596
Article title

Institutional risk in agricultural production in the face of negotiating the Transatlantic Trade And Investment Partnership (TTIP)

Content
Title variants
PL
Ryzyko instytucjonalne w produkcji rolnej w aspekcie negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the issues connected with the EU entering and conducting negotiations with the US on the Transatlantic Trade and Investment Partnership. These issues relate to institutional risk due to the necessity to change the agricultural policy statement of the parties and to implement new legal instruments or amend those that already exist. The article aims at analysing the proposed organisational and legal solutions relating to agriculture in the face of negotiations of the contents of the partnership. It also intends to indicate essential diff erences between the parties relating to agriculture and food production, to determine the direction of amendments in the event of joining the partnership, and to assess its potential consequences from the perspective of EU agricultural producers and food consumers.
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z podjęciem i prowadzeniem przez UE negocjacji z USA w zakresie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Łączy się ona z ryzykiem instytucjonalnym, wynikają- cym z konieczności zmiany założeń polityki rolnej stron oraz wdrożenia nowych lub zmiany istniejących instrumentów prawnych. Celem artykułu jest analiza zaproponowanych rozwiązań organizacyjno-prawnych w dziedzinie rolnictwa w odniesieniu do negocjacji postanowień Partnerstwa. Opracowanie zmierza do wskazania istotnych różnic w zakresie rolnictwa i produkcji żywności między stronami. Chodzi tu w szczególności o określenie kierunku zmian regulacji w sytuacji związania się Partnerstwem oraz o ocenę jego ewentualnych skutków z punktu widzenia unijnych producentów rolnych i konsumentów żywności.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Adamowicz J. (2015). Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, nr 2, s. 255-279.
 • Czermińska M. (2012). Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE. Bezpieczeństwo - Teoria i Praktyka, nr 4, s. 53-74.
 • Doster I. (2006). A cheese by any other name: a palatable compromise to the conflict over geographical indications, Vanderbilt Law Review, nr 59, s. 887.
 • Hajdukiewicz A. (2014). Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, nr 33, s. 285–296.
 • Hamulczuk M., Rembisz W. (2008). Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego, [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, M. Hamulczuk, S. Stańko (red.), (s. 13-21). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Hansen-Kuhn K., Suppan S. (2013). Promises and Perils of the TTIP: Negotiating a Transatlantic Agricultural Market, IATP.org, http:// www.iatp.org/documents/promises-and-perils-of-the-ttip-negotiating-a-transatlantic-agricultural-market [dostęp: 26.06.2015].
 • Johnson R. (2014). Geographical Indications in U.S.-EU Trade Negotiations. http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/In%20Focus/IF00016.pdf [Date accessed: 28.11.2015].
 • Kobza P. (2013). Transatlantyckie partnerstwo na rzecz handlu i Inwestycji – nowy regionalizm atlantycki? Studia Europejskie, nr 3, s. 48-52.
 • Kraciuk J., Piekutowska A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej i USA w dobie liberalizacji handlu. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14, nr 3, s. 125.
 • Leśkiewicz K, Lipińska I. (2014). Z prawnej problematyki klonowania zwierząt oraz produkcji żywności. Studia Iuridica Agraria, tom XII, s. 179-190.
 • Marciniuk K. (2013). Problematyka rolna w świetle nowej umowy handlowej UE–USA, Studia Iuridica Agraria, tom XI, s. 227-243.
 • Mudgal S., Salès K., Landowski A. i in. (2014). ENVI Relevant Legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP). Study, Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament, Brussel,www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf[dostęp: 23.06.2015].
 • Pawłowska-Tyszko J. (2009). Wspólna Polityka Rolna wobec problemów zarządzania ryzykiem. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 79-90.
 • Porozumienie w Sprawie Handlowych Praw Własności Intelektualnej TRIPS. Dz. U. 1996, Nr 32, poz. 143.
 • Pussio L. (2015). EU-US negotiations on TTIP. A survey of current issues. European Parliamentary Research Service.
 • Rostowska M. (2013). GMO, hormony i inne kontrowersje: kwestia rolnictwa w negocjacjach nad TTIP, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 108, s. 1-2.
 • Rowiński J. (2013). Strefa wolnego handlu UE–USA. Problematyka gospodarki żywnościowej, Unia Europejska.pl nr 3 (220), s. 36.
 • Rowiński J., Bułkowska A. (2013). Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (2). Materiały do syntezy. Warszawa, s. 13-25.
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1151/2012 z 21 listopada 2012r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Dz. U. L 343 z 14.12.2012, s. 1-29.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.U. L 3 47 z 20.12.2013, s. 487-548.
 • Sharma S. (2014). 10 reasons TTIP is bad for good food and farming, Institute for Agriculture and Trade Policy, Minneapolis, http://www.iatp.org/files/2014_05_16_10ReasonsTTIP_SS.pdf [dostęp: 24.06.2015].
 • Sobiecki R. (2015). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny?. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2, s. 38-47.
 • Spychalski G. (2008). Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. nr 71, s.43-52.
 • Stępień S., Śmigla M. (2012). Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów na świecie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 12, zeszyt 1, s. 158-166.
 • Sulewski P., Czekaj S. (2015). Zmiany klimatyczne i instytucjonalne a wyniki ekonomiczne gospodarstw. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. nr 1, s. 74-100.
 • Trachtenberg E. (2012). A Transatlantic Partnership – Agricultural Issues, Different Visions, a Common Destiny, The German Marshall Fund of the United States, Economic Policy Paper Series, Washington, s. 8.
 • USA FARM BILL (2014-2023)
 • http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=farmbill [dostęp: 25.11.2015].
 • Wróbel A. (2014). Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP. Stosunki Międzynarodowe, nr 2, s. 189-213.
 • Wróbel A. (2015). Specyfika protekcjonizmu rolnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych – implikacje dla negocjacji TTIP, (w:) Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym. S. Wydymus, M. Maciejewski (red.). Warszawa, s. 57-76.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c093de2-2b84-443e-bbfc-0a7e5b3397dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.