PL EN


2017 | 6 (371) | 214-224
Article title

Geo-discrimination in Online Shopping. The Consumer’s Perspective

Content
Title variants
PL
Geodyskryminacja w zakupach internetowych – perspektywa konsumenta
RU
Геодискриминация в покупках онлайн – перспектива потребителя
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest eksploracja postrzegania praktyk geodyskryminacji w handlu internetowym przez polskich młodych konsumentów, na podstawie źródeł wtórnych danych i zadań o charakterze mystery shopping, osadzonych w kwestionariuszu internetowym (n=405), z debriefingiem w postaci wywiadów grupowych. Konsumenci doświadczają wielu form dyskryminacji w transgranicznych sklepach internetowych. Niektóre formy są bardziej dotkliwe, włączając odmowę sprzedaży albo przymus użycia drogich form płatności lub dostawy/zwrotu. W tekście omówiono postrzeganie takiej geodyskryminacji. Ogólnie konsumenci odczuwają dyssatysfakcję w takich sytuacjach (przekierowanie jest postrzegane jako najbardziej łagodna forma, a odmowa sprzedaży – jako najbardziej opresyjna), jednak nie czują się dyskryminowani. Implikacje praktyczne obejmują sugestie dla konsumentów, jak uniknąć niektórych problemów lub niepotrzebnych kosztów, a także dotyczą polityki konsumenckiej. Implikacje społeczne koncentrują się na efektach dyskryminacji konsumentów ze względu na miejsce zamieszkania, przez odmowę dostępu do niektórych produktów lub usług, co w efekcie może prowadzić do braku zaspokojenia potrzeb i suboptymalnej alokacji zasobów konsumentów.
EN
The goal of the paper is to explore geo-discrimination practices by online retailers from consumers’ perspective with a focus on young Polish consumers, using secondary data and six mystery shopping tasks embedded in the online questionnaire (n=405) with debriefing during group interviews. Consumers experience multiple forms of geo-discrimination in cross-border online shopping. Some forms are more severe than others, including refusal to sell, the obligation to use expensive forms of payment or delivery/return. The paper deals with the perception of such practices. In general, the consumers are dissatisfied (re-routing is perceived least burdensome and refusal to delivery most oppressive), although they do not feel discriminated. Practical implications include creating guidelines for consumers to avoid some of the obstacles or unnecessary cost, as well as for the consumer policy. Social implications focus on the commonality of geo-discrimination by nationality or place of residence with denying access to some products or services, leading to unsatisfied needs and suboptimal allocation of consumer resources.
RU
Цель статьи – изучить посприятие практик геодискриминации в интернетторговле молодыми польскими потребителями на основе источников вторичных данных и задач типа mystery shopping, помещенных в интернет-вопроснике (n=405), с дебрифингом в виде групповых интервью. Потребители испытывают много форм дискриминации в трансграничных интернет-магазинах. Некоторые формы более чувствительны, включая в это отказ в продаже или принудительное применение дорогих форм платежа или поставки/возврата. В статье обсудили восприятие такой геодискриминации. В общем в таких ситуациях потребители чувствуют неудовлетворенность (перенаправление на другие сайты воспринимается как наиболее мягкая форма, а отказ в продаже – наиболее ущемительная), но они не чувствуют себя дискриминированными. Практические импликации включают в себя подсказки для потребителей, как избежать некоторых проблем или лишних затрат, а также они касаются потребительской политики. Социальные импликации сосредоточены на эффектах дискриминации потребителей по местожительству путем отказа в доступе к некоторым продук- там или услугам, что в итоге может вести к неудовлетворению потребностей и к субоптимальному размещению ресурсов потребителей.
Year
Issue
Pages
214-224
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Baruca A., Zolfagharian M. (2013), Cross-border shopping: Mexican shoppers in the US and American shoppers in Mexico: Cross-border shopping, “International Journal of Consumer Studies”, No. 37(4).
 • European Commission (2016), Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market. Final Report, European Commission, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking_final_report_2016_en.pdf [access: 20.02.2017].
 • Gomez-Herrera E., Martens B., Turlea G. (2014), The drivers and impediments for cross-bordere-commerce in the EU, “Information Economics and Policy”, No. 28.
 • Johansson P., Pekkarinen T., Verho J. (2014), Cross-border health and productivity effects of alcohol policies, “Journal of Health Economics”, No. 36.
 • Kovács A. (2013), On Borders, Border Regions and Cross-Border Retail-Trading, “Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration”, No. 20(28).
 • Lakhdar C.B. (2008), Quantitative and qualitative estimates of cross-border tobacco shopping and tobacco smuggling in France, “Tobacco Control”, No. 17(1).
 • Mącik R. (2017), Cross-border online shopping of Polish consumers and cross-border online sales of Polish companies as examples of the processes of the markets internationalization, “Annales UMCS, Sectio H”, (forthcoming).
 • Nordblom K. (2011), The complex attitudes to alcohol taxation, “Applied Economics”, No. 43(24).
 • Powęska H. (2013), The Development of Retail Trade in the Border Areas in Poland in the Light of Selected Theoretical Approaches, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, No. 12(2).
 • Spierings B. & van der Velde M. (2013), Cross-Border Differences and Unfamiliarity: Shopping Mobility in the Dutch-German Rhine-Waal Euroregion, “European Planning Studies”, No. 21(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c0cd164-5daf-4a4e-a86b-72ca78c391f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.