PL EN


2015 | 22 | 301-308
Article title

Dwa listy bartników kurpiowskich do króla Prus

Authors
Content
Title variants
EN
Letters from Kurpian forest bee-keepers to the King of Prussia from the years 1798–1806
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dwa publikowane listy bartników z powiatu przasnyskiego do króla Prus stanowią ilustrację jednego z licznych sporów, jakie miały miejsce pomiędzy bartnikami z Puszczy Kurpiowskiej a lokalnymi urzędnikami pruskimi. Dzieje przywilejów dla bartników z dóbr królewskich sięgają czasów króla polskiego Kazimierza Wielkiego (1333–1370). Kolejni władcy Polski potwierdzali i rozszerzali prawa bartne. Przywileje królewskie, a także znaczna izolacja osad puszczańskich, prowadziły do powstania poczucia wyraźnej odrębności Kurpi od innych poddanych. Mimo opieki i przychylności ze strony samego króla, niejednokrotnie dochodziło do nieporozumień z lokalnymi władzami na tle wysokości danin miodowych i innych służebności. Jeden z takich sporów, rozpoczęty jeszcze w czasach polskich, kontynuowany był po upadku Rzeczypospolitej, w okresie gdy Kurpiowszczyzna znalazła się pod panowaniem króla Prus. Położenie bartników stało się szczególnie trudne, ponieważ równocześnie, poza uciskiem ze strony miejscowego starosty, nastąpiła też radykalna zmiana w polityce państwa i pogorszenie się koniunktury na produkty leśne. Próby odwoływania się do królewskiej sprawiedliwości nie odniosły skutku oczekiwanego przez bartników.
EN
Two letters of forest bee-keepers from the Przasnysz district to King of Prussia illustrate one of the many conflicts that took place between forest bee-keepers of the Kurpiowska Forest and Prussian local officials. The history of privileges for the forest bee-keepers of the royal estates dates back to the Polish king Casimir the Great (1333–1370). Successive Polish rulers confirmed and extended the rights for forest bee-keepers. Royal privileges, as well as, a significant isolation of forest settlements, led to the creation of a clear sense of separateness of Kurpie residents from other royal subjects. Despite the care and support from the king himself, misunderstandings with local authorities on the amount of honey impositions and other easements occurred often. One such dispute started back in the times of Polish Lithuanian Republic and was continued after the partitions of the Republic when Kurpie came under the rule of King of Prussia. Situation of forest bee-keepers became particularly difficult because at the same time apart from oppressive attitude of the local district governor, the policy of the state underwent a radical change and the economic situation downturn badly shaken the forest production. Appeals to the royal justice had not brought results that were expected by forest bee-keepers.
Keywords
PL
Year
Issue
22
Pages
301-308
Physical description
Dates
published
2015-12-17
Contributors
author
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich, sygn. II/1336
  • Kuczyńska U., Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Wilczyska-Łomża 2004
  • Żukowski R., Bartnictwo w Zagajnicy łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX w., Białystok 1965
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c1574ec-0450-42b8-bc4a-efc182e17427
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.