Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(15) | 29-51

Article title

Kulinarna pamiątka turystyczna

Content

Title variants

EN
Culinary tourist souvenir

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy badań prowadzonych w obrębie rynku pamiątek turystycznych. Pamiątka turystyczna jest najbardziej powszechnym i najłatwiej dostępnym produktem promującym obszar, do zakupu której wcale nie trzeba podróżnych namawiać, ponieważ stanowi ona dla nich namacalne potwierdzenie bycia w danym miejscu. Rozwój i upowszechnianie się nowych form turystyki, jak chociażby turystyki kulinarnej, stwarza możliwość kreowania innowacyjnych pamiątek turystycznych, opartych właśnie na ofercie gastronomicznej, które będą nie tylko kształtować pozytywny wizerunek miejsca, ale też same w sobie staną się produktem turystycznym. Celem artykułu jest analiza i klasyfikacja współcześnie dostępnych pamiątek turystycznych, w tym opartych na ofercie kulinarnej, oraz przedstawienie ich roli w kontekście promocji obszarów. Ponadto artykuł ma na celu prezentację przykładów pamiątki turystycznej opartej na regionalnych produktach spożywczych w Polsce i na świecie oraz ukazanie możliwości ich dalszego rozwoju. Założeniem przyjętym w badaniach jest uznanie pamiątki turystycznej za jedną z najlepszych form promocji regionu.
EN
The problematic aspects of this topic pertain to the research conducted in market of tourist souvenirs. Tourist Souvenir is the most common and most easily accessible product that promotes the area and also you do not need to persuade travelers to purchase it, because it is a complement to their travel through tangible confirmation of being in a particular place. Development and dissemination of new forms of tourism, like the culinary tourism, creates the opportunity to make innovative tourist souvenirs exactly based on that kind of tourism that will not only build a positive image of the area, but also themselves become a tourist product. The purpose of this article is to analyze and classify currently available tourist souvenirs including those based on the culinary offer and to present their role and importance in the aspect of promotion areas. In addition, the article aims to present examples of tourist souvenirs based on regional food products in Poland and in the world, and to show possibilities for their further development. The assumption adopted in the study is the recognition of tourist souvenirs as one of the best forms of promotion of the region.

Year

Issue

Pages

29-51

Physical description

Contributors

author
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

 • 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
 • 2. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2006.
 • 3. Banaszkiewicz M., Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 4.
 • 4. Buczkowska K., Local Food and Beverage Products As Important Tourist Souvenirs, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 1.
 • 5. Dołowy A., Lewandowska A., Meyer B., Rodzaje ruchu turystycznego i formy jego obsługi, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2008.
 • 6. Ekonomika Turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007.
 • 7. Großwörterbuch, Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und München 2003.
 • 8. Jędrysiak T., Turystyka Kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • 9. Kowalczyk A., Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm” 2005, t. 15, z. 1–2.
 • 10. Longman Active Study Dictionary, Addison Wesley Longman, Edinburgh Gate 2000.
 • 11. Macmillan English Dictionary, Macmillan Education, London 2007.
 • 12. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 4, Nakład prenumeratorów, Warszawa 1908.
 • 13. Terminologia turystyczna: zalecenie WTO, tł. A. Górnicka, Instytut Turystyki, Warszawa 1995.
 • 14. Trocińska N., Czy lokalne produkty kulinarne mogą stanowić atrakcję turystyczną?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług” 2013, nr 26.
 • 15. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c1600b0-6696-430b-8a00-b49119bd2ebb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.