PL EN


2013 | 31 | 392-402
Article title

Controlling – the Current Management Tools in the Enterprise

Content
Title variants
PL
Controlling – współczesne narzędzie zarządzania w przedsiębiorstwie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The role of controlling is to prepare for managers of the company an adequate environment for decision-making processes, quality of information with added value provided in the real time. Controlling is focused on the implementation of cooperative style of management. This does not mean the use of only routine management activities, but the use of obtained information to point out so-called „weak spot“ due to which the company fails to achieve its objectives. The aim of the controlling is therefore to create a complex system of information regarding costs and performance, methods, economic indicators that should evaluate development of the company as a whole and at the same time observe operational side of the company by means of partial views that are crucial for company management. The interconnection of enterprise information tools, one of the prerequisites for the proper implementation of the controlling enterprise in what also discusses the article.
PL
Rolą controllingu jest przygotowanie dla menedżerów firmy odpowiedniego środowiska dla procesów podejmowania decyzji, dostarczenie informacji wysokiej jakości wraz z wartością dodaną w czasie rzeczywistym. Controlling koncentruje się na implementacji kooperacyjnego stylu zarządzania. Nie oznacza to wykorzystywania jedynie rutynowych czynności zarządczych, ale wykorzystanie uzyskanej informacji do wskazania tzw. słabych punktów, w wyniku których przedsiębiorstwu nie udaje się osiągnąć założonych celów. Celem controllingu jest więc kreacja kompleksowych systemów informacyjnych uwzględniających koszty, działania, metody, wskaźniki ekonomiczne, które powinny służyć ocenie rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, a jednocześnie obserwacja operacyjnych aspektów działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem częściowych przeglądów, które są kluczowe dla zarządzania firmą. W artykule dyskusji poddaje się wzajemne powiązania między narzędziami informacyjnymi przedsiębiorstwa, które stanowią istotne uwarunkowanie dla właściwego wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie.
Year
Issue
31
Pages
392-402
Physical description
Contributors
 • Slovak University of Technology in Bratislava Institut of Management
 • Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Mechanical Engineering
author
 • University of Žilina Faculty of Management Science and Informatics
References
 • Bartošová V., 2011, Management risk [in:] Štofková J., Management enterprise, print ŽU, University of Žilina, 2011.
 • Ďurišová M., Jacková A., 2007, Bussiness finance, print Žilina, ŽU.
 • Hilmar J.V., 2007, Controlling, print Profess.
 • Chodasová Z., 2012, Controlling enterprise management tool, print STATIS Bratislava.
 • Chodasová Z, Tekulová Z., 2012, Management accounting prerequisite for effective controlling, In: EMS 1/2012, print EDIS Žilina, ŽU.
 • Chodasová Z., 2010, Actual methods in management proce, [in:] Globalization and crises in modern. Economy the l ht Scientific volume, Edited by Vytautas Juščius Lithuania.
 • Chodasová Z., Kucharčíková A., 2009, Controller can replace the work manager Com-panies, [in:] “MANEKO” 2/2009, č.1, print STU UM v Bratislave.
 • Kucharčíková A., Vodák J., 2004, Diagnostic approach to the – Human capital devel-opment, [in:] Proceedings, Second international conference on soft computing ap-plied in computer and economic environments, ICSC 2004, Kunovice, European Polytechnical Institute Kunovice.
 • Pilková A., 2009, Basel 2 as a driver of changes in the commercial bank strategic man-agement, Comenius Management Review.
 • Strišš J., Vodák J., 2008, Strategic Control – Performance Management Tool for In-creasing Company Competitiveness, Scientific Papers of the Univerzity of Pardubi-ce 2007, vydavateľstvo Univerzita Pardubice.
 • Strišš J., Vodák J., 2006, Corporate Identity as one of the important Management Activi-ty, Scientific Papers of the University of Pardubice, Pardubice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c16a071-5b28-4321-8dd3-6d903db78f16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.