PL EN


2013 | 4(60) | 139-149
Article title

Tożsamość prezbitera w świetle wybranych homilii Benedykta XVI (2005-2011)

Authors
Title variants
EN
Presbyter’s Identity in the Light of Selected Homilies by Benedict XVI (2005-2011)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauczanie Benedykta XVI podczas udzielania święceń prezbiteratu czy innych okazji potwierdza teologiczną prawdę o centralnym miejscu gestu nałożenia rąk i modlitwy w obrzędach święceń. Papież akcentuje fakt całkowitego włączenia prezbitera w Chrystusa i Jego życie. Niesie to za sobą udział w misji, jaką Jezus powierzył apostołom. Przez sakrament święceń prezbiter zostaje namaszczony, konsekrowany, czyli ofiarowany Bogu. Wyraża się to w byciu dyspozycyjnym Bogu i Kościołowi. Prezbiter powinien aktualizować tę dyspozycyjność każdego dnia swojej posługi. W refleksji nad znaczeniem obrzędów wyjaśniających święcenia (włożenie szat kapłańskich i namaszczenie dłoni), Papież wskazuje na analogię pomiędzy sakramentem chrztu i święceń. Wyraża się to w odzianiu w szaty liturgiczne, które oznacza przyobleczenie się w Chrystusa. Jest ono także aktualizacją „tak” wypowiedzianego Zbawicielowi przez święcenia. Analiza modlitw towarzyszących niegdyś przy ubieraniu szat liturgicznych pozwala określić duchową dyscyplinę prezbitera, której zachowywanie pozwoli być autentycznym świadkiem i sługą Chrystusa. Narzędziami służby prezbitera są jego dłonie, namaszczone olejem świętego krzyżma. Ich zadaniem jest przekazywanie Boskiego dotyku. Namaszczenie sprawia, że prezbiter ma udział w namaszczeniu Chrystusa.
EN
The teaching of Benedict XVI during the celebration of Holy Orders or during other celebrations confirms the theological truth about the central role of laying hands and prayer in the rites of Holy Orders. The pope puts emphasis on the complete submersion of the presbyter into Christ and His life. This entails participating in the mission that Christ assigned to his disciples. Through the Sacrament of Holy Orders, the presbyter is anointed and consecrated, that is sacrificed to God. This translates onto his being at full disposal to God and the Church. The presbyter should confirm this disposal each day of his service. In his reflection on the meaning of the rites of Holy Orders (vesting and anointing of hands), the pope points out an analogy between the Sacrament of Baptism and of Holy Orders. Vesting of the new clothes is vesting of Christ. These new garments also confirm the ordinand’s saying “yes” to the Saviour through his participation in the Sacrament. The analysis of prayers that formerly accompanied the rite of vesting helps assess the spiritual discipline of the presbyter, which is needed if he is to remain an authentic witness and servant of Christ. The presbyter’s instruments of service are his hands, anointed with the oil of holy chrism. These hands are responsible for passing the Divine touch to the world. The rite of anointing makes the presbyter participate in the act of anointing of Christ.
Contributors
author
 • doktorant Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL
References
 • Araszczuk S.: Duchowość kapłańska. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 8 s. 45-52.
 • Cieślik P.: Prezbiter jako sługa w świetle odnowionego po Soborze Watykańskim II Pontyfikału Rzymskiego. Studium teologiczno-liturgiczne. Warszawa: UKSW 2010/2011.
 • Cieślik P.: Prezbiter jako sługa. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej 2011.
 • Czerwik S.: Tożsamość i posługiwanie kapłana według „Lex orandi” typicznego wydania obrzędów święceń z roku 1990 oraz jego polskiej edycji z roku 1999. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 8 s. 17-43.
 • Greger P.: Pasterska służba we wspólnocie Kościoła na podstawie liturgii sakramentu święceń. „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 12:2011 s. 69-78.
 • Jagodziński M.: Trwały skutek przyjęcia sakramentu święceń. „Collectanea Theologica”. 74:2004 z. 3 s. 77-89.
 • Krakowiak Cz.: Kapłan reprezentuje czyli uobecnia Chrystusa, głowę Kościoła. W: Ante Deum stantes. Red. S. Koperek. Kraków: Wydawnictwo PAT UNUM 2002 s. 301-316.
 • Krakowiak Cz.: Święcenia prezbiterów w Pontyfikale rzymskim z 1990 roku. W: Kapłan pośród ludu kapłańskiego. (Homo meditans XIV). Red. W. Słomka, J. Misiurek. Lublin: TN KUL 1993 s. 97-98.
 • Kwiatkowski D.: Święcenia prezbiterów w Pontyfikale Rzymskim z 1990 roku. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z 8 s. 111-144.
 • Matwiejuk K.: Prezbiterat w świetle obrzędów święceń. W: Sacerdos alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Nowaka. Red. S. Ropiak. Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2010. s. 149-159.
 • Stefański J.: Kalendarium prac nad pierwszym i drugim wydaniem typicznym Pontyfikału Rzymskiego De ordinatione z 1968 i 1990 roku. „Roczniki Teologiczne” 49: 2002 z. 8 s. 65-96.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c1a9f8f-034a-4a6e-9697-13b631d4554f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.