PL EN


2014 | 2(10) | 23
Article title

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W STOSUNKU KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W UZBROJONYCH SŁUŻBACH MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH. ANALIZA PORÓWNAWCZA

Content
Title variants
EN
QUALIFICATION PROCEDURES IN RELATION TO CANDIDATES FOR ARMED UNIFORMED SERVICES OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR. COMPARATIVE ANALYSIS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pozyskiwanie pracowników jest niezwykle kosztowym, trudnym, czasochłonnym i ważnym procesem w każdej organizacji. Dobór personelu jest wyzwaniem w każdej firmie, także w organizacjach zhierarchizowanych jakimi są mundurowe formacje uzbrojone resortu spraw wewnętrznych. Policja, Straż Graniczna i Biuro Ochrony Rządu prowadzą wobec kandydatów do służby proces postępowania kwalifikacyjnego, który jest bardzo mocno sformalizowany. Ww. formacje, ograniczone stosownymi przepisami pozyskują personel stosując bardzo podobne formy naboru oraz metody i techniki doboru, a jednocześnie stawiają kandydatom stawiają praktycznie takie same wymagania. Postępowania mają charakter konkursowy, a pozytywne zakończenie procesu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do służby. Funkcjonariuszami mają szansę zostać kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w określonej grupie osób.
EN
Hiring employees is a very costly, difficult, time-consuming and im-portant process in an organization. The selection of personnel is a chal-lenge in every company also in hierarchical organizations such as armed uniformed services of the Ministry of the Interior. Police, Border Guard and Government Protection Bureau conduct highly formal process of qualifica-tion procedures and select personnel using very similar forms of recruit-ment, selection techniques and actually pose the same requirements to their candidates. Recruitment has a competition character and positive completion of the recruitment procedures do not guarantee employment. Candidates who gained the highest score among a defined group may be selected.
Contributors
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
References
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej oraz do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu, (Dz. U. z 2004 Nr 37, poz. 338).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, (Dz. U. z 2004 nr 37 poz. 339).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się do służby w Straży Granicznej, (Dz. U. Nr 23, poz. 175, z póz. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji, (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 423, z póz. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej, (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 482, z póz. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, (Dziennik Ustaw z 2012, poz. 432).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, (Dz. U. z 1991 r. Nr 79 poz. 349, z póz. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej, (Dz. U. z 1990 Nr 78, poz. 462, z póz. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2001 Nr 27, poz. 298, z póz. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 Nr 182, poz. 1228, z póz. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. z 1990 Nr 30, poz. 199, z póz. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c1c2240-b5d3-4542-92af-dd9b22a0198e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.