PL EN


Journal
2019 | 3(59) | 91-104
Article title

Korespondaż – pocztówki z Wrocławia. Czytanie miasta

Content
Title variants
EN
Correspondage – postcards from Wrocław. Reading the city
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest wizerunkowi Wrocławia na kolażach zdjęć i dzieł sztuki malarskiej. Punktem wyjścia rozważań jest twórczość czeskiego twórcy J. Kolářa, a szczególnie ta część dzieł, która dotyczy architektury Paryża. Artysta stworzył bogaty zbiór działań kompozycyjnych, różnych sposobów podziału i potem zestawiania obrazów. Taki kolaż stanowi ciekawą jakość plastyczną i wnosi nowe treści w opowiadanie o obrazie architektury miasta. Podobny cel został postawiony przed studentami Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej na zajęciach: przestrzenie fotografii i architektury. Studenci wykorzystywali w kolażach zdjęcia Wrocławia oraz reprodukcje dzieł sztuki malarskiej. Powstało wiele interesujących prac, które ułożyły się w narrację o Wrocławiu, jego charakterystycznych obiektach i ich znaczeniu we współczesnym obrazie miasta. Zastosowana technika – z pogranicza malarstwa i fotografii – ujawniła wiele odcieni i sposobu istnienia obrazu w przestrzeni miasta. Połączyła obraz rzeczywisty i mentalny, wyimaginowany, który wnoszą dzieła sztuki. Pokazała też, jak przekraczanie granic sztuk otwiera nowe przestrzenie dla znaczeń.
EN
The article covers the image of Wrocław in collages of photos and painterly artworks. The starting point of the considerations is the work of a Czech creator, J. Kolář, and most notably those creations that cover the architecture of Paris. The artist has created a rich collection of compositional activities, different ways of splitting and then collating paintings. Such collage is then an interesting quality of visual arts and brings in new content to the narration of the image of the architecture of the city. A similar target was given to the students of the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Science and Technology who attend the “spaces of photography and architecture” subject. In their collages the students used photos of Wrocław and reproductions of painterly artworks. Many interesting works were made, that fitted the narration of Wrocław, its distinctive buildings and their importance in the modern image of the city. The used technique – on the borderline between painting and photography – revealed many shades and ways of the existence of the picture in the space of the city. It connected, the real, mental, and imaginary one contributed by the artworks. It also presented how crossing the borders of arts opens new room for meaning.
Journal
Year
Issue
Pages
91-104
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Barthes R., Mitologie, Aletheia, Warszawa 2008.
 • Rewers E., POST-POLIS. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.
 • Berger J., O patrzeniu, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
 • Kowalewski M., Jakie miasto widać na widokówce?, [w:] M. Krajewski (red.), Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, 137–145.
 • Marciniaková H., Poetyka miasta – poetyka wizualna – poetyka kolażu, Poetyki kolażu w czeskim surrealizmie, „Artium Quaestiones” 2011, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań 2011, 22, 193–237.
 • Jiří Kolář & Béatrice Bizot – Korespondaż, A. Pravdova, P. Přibil (red.), Galeria Miejska we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Juchniewicz B., Miastoobraz. Mobilny wizerunek Wrocławia, „Architectus” 2017, Nr 2(50), 63–73.
 • Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Karakter, Kraków–Warszawa 2016.
 • Salvadori R., Pejzaże miasta, Zeszyty Literackie, Warszawa 2006.
 • Leavy P., Method Meets Art, Taylor & Francis, New York 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c1c971c-268c-4508-9eb3-ffb189687628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.