Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 38-48

Article title

Pociągi pancerne w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 – listopad 1920)

Authors

Content

Title variants

EN
Armoured trains in the army of the Ukrainian People’s Republic (november 1918-november 1920)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Lata 1919-1920 były jednym z najbardziej dramatycznych okresów w najnowszej historii Ukrainy. Powstanie przeciwko Hetmanowi Pawłowi Skoropadskiemu w końcu 1918 r. doprowadziło do upadku monar-chii i przywrócenia republikańskiej formy rządów w postaci Dyrektorii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Nowy rząd natychmiast został zmuszony do walki z wrogami zewnętrznymi, z których najgroźniejszymi byli rosyjscy bol-szewicy. Wojna na Ukrainie w latach 1919-1920 miała charakter manewrowy. W takich warunkach znaczącą rolę odgrywały pociągi pancerne. Te środki bojowe pojawiły się w Armii Dyrektorii już w czasie powstania prze-ciwko Hetmanowi. Początkowo pociągi pancerne były dość prymitywnymi improwizowanymi konstrukcjami, ale wiosną 1919 r. Armia Dyrektorii otrzymała bardziej zaawansowane pociągi pancerne – lepiej uzbrojone i chronione. Niektóre z nich były trofeami zdobytymi na bolszewikach. Stopniowo pociągi pancerne stały się głównym środkiem walki zbrojnej. Ich liczba w pewnych okresach sięgała do dziesięciu. Aż do ostatnich dni walk regularnych oddziałów Armii Dyrektorii (do listopada 1920 r.) pociągi pancerne były aktywnie zaangażo-wane w walki. W artykule przedstawiono główne epizody użycia bojowego pociągów pancernych Armii Dyrek-torii oraz zarys organizacji jednostek tego rodzaju broni.
EN
The years 1919-1920 were among the most dramatic periods in the modern history of Ukraine. The uprising against the Hetman Pavlo Skoropadskyi at the end of 1918 led to the fall of the monarchy and the restoration of a republican form of government in the Directorate of the Ukrainian People’s Republic. The new government was immediately forced to fight against external enemies, the most dangerous of which were Russian Bolsheviks. The war in Ukraine between 1919-1920 was a war of manoeuvre. In such conditions the role of armoured trains was significant. These weapons appeared in the Army of the Directorate during the uprising against the Hetman. Initially, the trains were quite primitive, improvised constructions, but in the Spring of 1919 the Army of the Directorate took delivery of more advanced armoured trains, which were better armed and protected. Some of them were trophies captured from the Bolsheviks. The trains gradually became the main means of conducting armed conflict. At a specific moment they numbered in the tens. Up until the final days of armed operations by regular units of the Directorate Army (to November 1920), armoured trains were actively involved in operations. The article presents the main episodes in which armoured trains were used by the Directorate Army and a description of the unit organisation of this type of weapon.

Year

Issue

1

Pages

38-48

Physical description

Contributors

author
 • Wydział Nauk Humanistycznych Narodowej Akademii Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sagajdacznogo

References

 • Безручко М., Січові стрільці в боротьбі за державність, "За державність", Зб. 2/1930.
 • Гонта Д., На панцирнику "Хортиця", "Військово-історичний альманах", Ч. 1(10)/2005.
 • Денник Начільної команди Української Галицької армії, "Літопис Червоної Калини", Ч. 2-3/1992.
 • Дроговоз И.Г., Крепости на колесах, Харвест, Минск 2002.
 • Єрошевич П., З боротьби українського народу за свою незалежність, "За державність", Зб. 8/1938.
 • Історія січових стрільців (ІСС): Воєнно-історичний нарис, Україна, Київ 1992.
 • Капустянський М., Похід Українських Армій на Київ-Одесу в 1919 році, [w:] Україна. 1919 р., упорядник Я. Тинченко, Темпора, Київ 2004.
 • Ковальчук М., Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння, Темпора, Київ 2006.
 • Ковальчук М., Чисельність армії УНР в Кам’янецьку добу Директорії (червень-листопад 1919 р.) в світлі архівних документів, [w:] Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей на пошану професора П.П. Гудзенка, відп. ред. В.М. Даниленко, Інститут історії України НАН України, Київ 2007.
 • Моргун М.В., Організація та бойове застосування броньованих частин українських армій в 1917-1920 рр., Ліга-Прес, Львів 2014.
 • Паньків І., На панцирному потягу "Отаман Мельник", Новий шлях, Вінніпег 1954.
 • Прохода В., Записки до історії Сірих (сірожупанників), "За державність", Зб. 1/1935.
 • Пузицький А., Боротьба за доступи до Києва, "За державність", Зб. 7/1937.
 • Савченко В., Нарис боротьби війська УНР на Лівобережжі наприкінці 1918 та на початку 1919 рр., "За державність", Зб. 6/1936.
 • Слюсаренко П.М., Військова техніка та озброєння армії Української Народної Республіки зразка 1920 р.: історичний аспект, "Дослідження з історії техніки", Вип. 10/2007.
 • Тинченко Я., Армии Украины 1917-1920 гг., ИД ТМ, Москва, 2002.
 • Тинченко Я., Панцирні потяги, панцирники та залізничні війська у визвольній війні 1917-1920 рр., Темпора, Київ 2012.
 • Токайло Л. Броневик "Запорожець", "За державність", Зб. 11/1966.
 • Україна: 1919 рік., упорядник Я. Тинченко, Темпора, Київ 2004..
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ), ф. 1075, оп. 2, спр. 159.
 • ЦДАВОВУ, ф. 1075, оп. 2, спр. 171.
 • ЦДАВОВУ, ф. 1075, оп. 2, спр. 381.
 • ЦДАВОВУ, ф. 1078, оп. 1, спр. 20.
 • Шандрук П., Українська армія в боротьбі з Московщиною (18 жовтня – 21 листопада 1920 р.), "За державність", Зб. 4/1935.
 • Шанковський Л., Українська Галицька армія: Воєнно-історична студія, НТШ, Львів, 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c1e8712-92d5-4f3d-af9e-3ca43118e620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.