PL EN


2016 | 3(49) | 198-211
Article title

Knowledge-Based Economy as a Determining Factor of Equalisation of Chances for Women and Men in Education and Management and Decision-Making

Content
Title variants
PL
Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik determinujący wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w edukacji i zarządzaniu podejmowaniem decyzji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania mającego na celu zidentyfikowanie korelacji między opartą na wiedzy gospodarką a edukacją, z jednej strony, i równością płci w zarządzaniu podejmowaniem decyzji, z drugiej. Cel ten przyjęto na podstawie przeglądu literatury specjalistycznej i analizy statystycznej korelacji między wskaźnikiem gospodarki opartej na wiedzy zwanym Knowledge Economy Index (KEI) a edukacją i stopniem równości kobiet i mężczyzn, mierzonym wskaźnikiem równości płci Gender Equity Index (GEI)/upełnomocnienie kobiet (Women Empowerment). Dokonano selekcji metod do oceny korelacji funkcjonalnych: − KEI vs. GEI; − KEI/edukacja vs. GEI/upełnomocnienie kobiet; − KEI/edukacja vs. GEI/miejsca w parlamencie; − KEI/edukacja vs. GEI/ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i menedżerowie; − KEI/edukacja vs. GEI/kobiety na stanowiskach ministerialnych. Analiz dokonano globalnie dla ponad 130 krajów. Ustalono nowe statystycznie istotne korelacje między badanymi zmiennymi. Potwierdzono hipotezę, że edukacja i gospodarka oparta na wiedzy są pozytywne dla równouprawnienia płci w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Opracowanie kończy się wnioskami, postulatami i zaleceniami. Wyniki prezentowanego badania mogą być niezmiernie ważne dla przedstawienia roli wiedzy i edukacji w procesie tworzenia równych szans dla kobiet. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, lecz również dlatego, że pomimo upływu czasu i podjętych środków, poprawa sytuacji w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji nie jest jeszcze zadowalająca. Co więcej, wyższy udział kobiet w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji stwarza ogromny potencjał, którego nie wolno zmarnować. Jest to szczególnie ważne zważywszy na kwestie demograficzne i zdiagnozowany globalny niedobór personelu ze ścisłego kierownictwa.
EN
The paper presents results of research aimed at identifying correlations between the knowledge-based economy and education on one hand and gender equality in management and decision-making on the other. This goal was undertaken based on a review of specialist literature and statistical analysis of correlations between the knowledge-based economy index of Knowledge Economy Index (KEI)/Education and degree of equality of women and men measured by Gender Equity Index (GEI)/Women Empowerment. Estimation methods were selected for assessment of functional correlations: – KEI vs. GEI; – KEI/Education vs. GEI/Women Empowerment; – KEI/Education vs. GEI/Seats in parliament; – KEI/Education vs. GEI/Legislators, senior officials and managers; – KEI/Education vs. GEI/Women in ministerial positions. The analyses were done globally for more than 130 countries. New statistically signifi cant correlations between the studied variables were found. The hypothesis was confi rmed that education and knowledge-based economy are positive for gender equality in management and decision- making. The paper finishes in conclusions, postulates and recommendations. The results of the presented research may be crucially important for presentation of the role of knowledge and education in the process of creating equal chances for women. This is key not only considering social justice, but also because despite the passing time and measures taken, improvement of the situation in management and decision-making is not satisfactory yet. Furthermore, higher participation of women in management and decision-making generates an immense potential which shouldn’t be wasted. This is important especially concerning demographic issues and diagnosed global defi ciency of top level management staff.
Year
Issue
Pages
198-211
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
References
 • Aczel A.D. (2009), Complete Business Statistics, 7th Edition, McGraw Hill Education, London.
 • Brinkley I. (2006), Defining the knowledge economy, Knowledge Economy Programme Report, July.
 • Catalyst (2013), Catalyst Census. Fortune 500 Women Board Directors.
 • Chen D.H.C., Dahlman C.J. (2005), The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington.
 • European Commission (2010), Brussels, 21.9.2010, COM 491.
 • European Commission (2014), Gender balance on corporate boards. Europe is cracking the glass ceiling.
 • European Commission (2015), The Strategy for equality between women and men 2010-2015.
 • European Commission (2014), Women and men in decision-making highlights, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/highlights/index_en.htm [access: 10.12.2014].
 • European Commission`s Women`s Charter (2010), A strengthened commitment to equality between women and men.
 • Foray D. (2004), The economics of knowledge, MIT Press, Cambridge.
 • Gender Equality Index Report (2013), The European Institute for Gender Equality.
 • Hausmann R., Tyson L.D., Bekhouche Y., Zahidi S. (2014), The Global Gender Gap Index 2014, World Economic Forum, Geneva.
 • International Labour Organisation (2015), Woman in Business and management. Gaining Momentum, Abridged Version of the Global Report,
 • Kefela G.T. (2010), Knowledge-based economy and society has become a vital commodity to countries, “International NGO Journal”, Vol. 5(7).
 • Kupczyk T. (2014), Competencies of Management Staff in the Knowledge-Based Economy, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kupczyk T. (2013c), Development of the Knowledge-Based Economy vs. Participation of Women and Men at Decision-making and Management Positions – Research Results, (in:) Kupczyk T. (Ed.), Women and Men in Management – Number, Competencies, Cooperation, Needed Changes (in polish), Publishing House of the University of Business in Wrocław, Wrocław.
 • Kupczyk T. (Ed.) (2013a), Women and Men in Management – Number, Competencies, Cooperation, Needed Changes (in polish), University of Business in Wrocław, Wrocław.
 • Kupczyk T., (Ed.) (2013b), Women and Men in Management – Benefi ts, Problems, Good Practices, Propositions of Changes (in polish), University of Business in Wrocław, Wrocław.
 • Northern Bank (2011), Northern Ireland Knowledge Economy Index, Baseline Report 2011, Oxford, Economics for Northern Ireland Science Park.
 • OECD – World Bank Institute (2000), Korea and the knowledge based economy. Making the transition, Paris.
 • OECD (1999), The future of the global economy. Towards a long boom?, Paris.
 • OECD (1996), The knowledge-based economy, Paris.
 • Oxford University Press (2001), Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice, The World Bank Policy Research Report, The World Bank.
 • Socialwatch (2012), Methodology. The 2012 Gender Inequity Index, http://www.socialwatch.org/node/14379 [access: 12.12.2014].
 • Socialwatch (2012a), The Gender Equity Index, [access: 10.12.2014]
 • Triola M.F. (2000), Elementary Statistics, 8th ed., Addison-Wesley, London.
 • Vinnicombe S., Doldor E., Turner C. (2014), The Female FTSE Board Report 2014. Crossing the Finish Line, Cranfield University, Cranfield.
 • Women Matter 2013 – Gender diversity in top management: Moving corporate culture, moving boundaries (2013), McKinsey & Company.
 • http://www.socialwatch.org/taxonomy/term/527
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c1f6020-a9e1-4ad5-bd92-8ca69c2bb07d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.