PL EN


2016 | 3 | 1 | 5-21
Article title

Funkcja kompensacyjna regresu na przykładzieubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Content
Title variants
EN
The compensation function of non- typical recourse claim in civil liability insurance of motor vehicles owners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu poruszono problematykę regresu nietypowego jako potencjalnego źródła zwiększania wpływów dla ubezpieczycieli oraz UFG. W wyniku badań zauważono, że występuje pewien potencjał do zwiększenia wpływów z regesu nietypowego w oparciu o sytuacje, gdy sprawca szkody zbieg ł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. Możliwości zwiększenia wpływów z roszczeń regresowych są ograniczone w przypadkach, gdy sprawca kierował skradzionym pojazdem lub prowadził go pod wpływem alkoholu, z uwagi na malejące ilości tego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Skuteczne egzekwowanie roszczeń regresowych jest wypadkową działań wielu osób i instytucji. Ważna jest tutaj dobra współpraca ubezpieczycieli z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz między samymi zakładami ubezpieczeń.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
5-21
Physical description
Contributors
 • Prof. UMCS, dr hab., Zakład Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
author
 • Mgr inż., Zakład Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 • Mgr, doktorantka, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
References
 • Banasiński A. (1996), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń (2011–2015), http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_kw.html, dostęp dnia 20.07.2016.
 • Crimes recorded by the police 2002–2012, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Crimes_recorded_by_the_police,_2002%E2%80%9312_YB14.png, dostęp dnia 20.07.2016.
 • Kiziewicz E. (2009), Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń, „Monitor Ubezpieczeniowy”, nr 39.
 • Lament M., Piątek J. (2008), Rachunkowość ubezpieczeniowa. Problemy i zadania, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Łańcucki J. (1997), Przychody, koszty i wynik finansowy w zakładzie ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej 3, Wąsiewicz A. (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Majewski P. (2016), Regres gorszy niż kac, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, nr 2.
 • Mniej pojazdów bez OC – nowe szacunki UFG, (2016), https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=13553153813521657&infid=100&_afrWindow Mode=0&_adf.ctrl-state=esdh4xvu9_25, dostęp dnia 20.07.2016
 • Orlicki M. (2011), O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikaj ących z art. 11 ust. 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, „Prawo Asekuracyjne” nr 3.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 40/98.
 • Park pojazdów zarejestrowanych w Polsce (2015), PZPM, http://www. pzpm.org.pl/Rynekmotoryzacyjny/Park-pojazdow-zarejestrowanych, dostęp dnia 17.07.2016.
 • Raporty roczne UFG, (2011–2015), https://ufg.pl/, dostęp dnia 22.07.2016.
 • Roczne raporty statystyczne, (2011–2015), http://statystyka.policja.pl/st/ raporty/roczne-raporty-statyst, dostęp dnia 10.07.2016.
 • Rutkowski A. (1977), Prewencja to nie tylko wydatki finansowe ubezpieczyciela, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 2.
 • Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011–2013, (2014), http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/raport_ komunikacyjny_2011_2013.pdf, dostęp dnia 20.07.2016.
 • Sangowski T. (1977), Regres ubezpieczeniowy, PWN, Warszawa 1977.
 • Sangowski T., Handschke J., Mogilski W. (1979), Prewencja a ubezpieczenia w świetle polskiej teorii i praktyki ubezpieczeniowej, „Studia Ubezpieczeniowe”, nr 4.
 • Sangowski T., Mogilski W., Handschke J. (1977), Prewencja w polskim systemie prawnym ubezpieczeń gospodarczych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 6.
 • Słownik wyrazów obcych (1974), Tokarski J. (red.), PWN, Warszawa.
 • Sowik A. (2013), Regres nietypowy – struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3.
 • Synteza raportu o stanie bezpieczeństwa drogowego w mieście st. Warszawie, www.ztm.waw.pl, dostęp dnia 11.06.2016.
 • Szpunar A. (1994), Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej 2, Wąsiewicz A. (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz. 23. Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005–2009 (2010), raport KNF, https://www.knf.gov.pl/Images/Ubezpieczenia_komunikacyjne_KNF _UFG_tcm75–23579.pdf, dostęp dnia 20.07.2016.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1994 r., sygn. akt III CZP 107/94
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. poz. 1844.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2003, nr 124 poz. 1152.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.
 • Warkałło W. (1972), Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa.
 • Wielka encyklopedia prawa (2000), Smoktunowicz E. (red.), Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok.
 • Wieteska S. (2015), Kradzieże samochodów w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniach auto casco, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 18, nr 2.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Moduł krajowy. Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności, GUS, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl, dostęp dnia 15.07.2016.
 • Wypadki drogowe – raporty roczne (2009–2015) http://statystyka.policja. pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.
 • Wyrok z dnia 27 marca 2001, sygn. IV KKN 175/00 Sąd Najwyższy.
 • Zawadka G. (2016), Setki tysięcy kierowców bez prawa jazdy, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/303309871-Setki-tysiecy -kierowcow-bez-prawa-jazdy.html, dostęp dnia 14.07.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c2b56e1-6423-4e5a-8c30-d872afc1018f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.