Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7(1) | 173-186

Article title

“POLICE LAW” OF THE FREE CITY OF CRACOW IN THE YEARS 1815-1846

Authors

Content

Title variants

PL
„PRAWO POLICYJNE” WOLNEGO MIASTA KRAKOWA 1815-1846
RU
«ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО» СВОБОДНОГО ГОРОДА КРАКОВ В 1815-1846 ГОДАХ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The aim of the article is to describe, on the one hand, the police authorities and, on the other hand, to present the tasks and competences implemented by these authorities in the field of public order and security in the Free City of Cracow (1815-1846). The legal bases defining the broad spectrum of police tasks were mentioned. These included the fight against begging, vagrancy, passport policy, population registration, protection of con-sumer interests and rights, building, sanitary and fire safety, maintenance of peace, cleanliness and order in Cracow and the fight against crime. Attention was also drawn to the reasons for issuing such rules of legal relations. In conclusion, the common features of "police law" acts and the meaning of the word "police" used in the Free City of Cracow were pointed out. The article was written using a formal-dogmatic method and a chron-ological-subject structure. It is the first and so far, the only scientific study presenting legal regulations concerning the title subject.
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie z jednej strony organów policyjnych, z drugiej zaś przedstawienie zadań i kompetencji realizowanych przez te organy w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1846). Wymieniono podstawy prawne określające szerokie spektrum zadań policji. Dotyczyły one zwalczania żebractwa, włóczęgostwa, polityki paszportowej, ewidencji ludności, ochrony interesów i praw konsumentów, dbania o bezpieczeństwo budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe, o utrzymanie spokoju, czystości i porządku w Krakowie oraz zwalczania przestępczości. Zwrócono też uwagę na przyczyny wydawania takich regulacji prawnych. W podsumowaniu wskazano na wspólne cechy aktów „prawo policyjnego” oraz znaczenie słowa „policja” używanego w Wolnym Mieście Krakowie. Artykuł został napisany przy zastosowaniu metody formalno-dogmatycznej oraz konstrukcji chronologiczno-rzeczowej. Jest to pierwsze i jak dotąd jedyne opracowanie naukowe przedstawiające regulacje prawne dotyczące tytułowego zagadnienia.
RU
Цель статьи - описать, с одной стороны, органы полиции, а с другой стороны - представить задачи и компетенции, осуществляемые этими органами в области общественного порядка и безопасности в Свободном городе Кракове (1815 -1846 гг.). Были упомянуты правовые основы, определяющие широкий спектр полицейских задач. К ним относятся: борьба с попрошайничеством, бродяжничеством, паспортная политика, регистрация населения, защита интересов и прав потребителей, строительство, санитарная и пожарная безопасность, поддержание мира, чистоты и порядка в Кракове, а также борьба с преступностью. Кроме того, было уделено внимание причинам возникновения таких правовых норм. В заключение были указаны общие черты «полицейского права» и определен смысл слова «полиция», используемого в Свободном городе Кракове. Статья была написана с использованием формально-догматического метода и предметно-хронологической структуры. Это первое и пока единственное научное исследование правовых норм, охваченных проблематикой данной статьи.

Year

Volume

Pages

173-186

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

 • Jagiellonian University

References

 • 1. Bartel W.M., (1976) Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), Kraków, Biblioteka Krakowska, nr 116.
 • 2. Bieniarzówna J., Małecki, J.M., (1979) Kraków w latach 1796-1918, Kraków, Dzieje Krakowa, t. 3.
 • 3. Bełcikowski J., (1923) Żandarmerja Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), „Polska Zbrojna” R. 3 nr 82, s. 4-5.
 • 4. Chudzio H., (2008) Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, [w:] „Poli-cjanci. Policyjny Magazyn Historyczny” nr 1, s. 38-42.
 • 5. Cichoń P., (2012) Przyczynek do dziejów Żandarmerii Wolnego Miasta Kra-kowa, [w:] Regnare Gubernare Administrare Z dziejów administracji, sądownic-twa i nauki prawa prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40 lecia pracy naukowej, Kraków, s. 55-71.
 • 6. Cichoń P., (2014) Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Stu-dium historyczno-prawne, Kraków.
 • 7. Cichoń P., (2017) Wpływ mocarstw opiekuńczych na organizację i działalność służb policyjnych w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1846), [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, Gdańsk, Olsztyn, s. 53-63.
 • 8. Gepner S., (1937) Milicja krakowska, [w:] „Broń i Barwa” R. 4, nr 3, s. 4-5.
 • 9. Kallas M., Krzymkowski M., (2006) Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918. Wybór źródeł, Warszawa.
 • 10. Louis J., (1882) Dawna milicya krakowska, [w:] „Kalendarz Krakowski” R. 51.
 • 11. Namysłowski W., (1914) Milicya Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846 Kra-ków, Biblioteka Krakowska nr 48.
 • 12. Pacek P., (2004) Żandarmeria wojskowa na ziemiach polskich w latach 1815-1831, Warszawa.
 • 13. Wachholz Sz., (1957) Rzeczpospolita Krakowska. Okres od 1815 do 1830 r., Warszawa.
 • 14. Dziennik Praw 1837, nr 5436 D.G.S., s. 1-5 (dalej Dz. Praw).
 • 15. Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutral-nego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, 1816 ,nr 2104 (dalej Dz. Rozp. Rządowych WMK).
 • 16. Dziennik Praw Rzeczpospolitey Krakowskiey 1827, nr 3344 D.G.S. (dalej Dziennik Praw RK).
 • 17. Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S. a. art. 207, pkt 33, Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S. b. art. 207, pkt. 3,4,7, 13, 40, Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
 • 18. Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
 • 19. Dz. Rozp. Rządowych WMK 1816, nr 2104.
 • 20. Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
 • 21. Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, nr 386.
 • 22. Dz. Praw 1840, s. 1-2, nr 287 D.G.S.
 • 23. Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 58 D.G. Faktycznie został utworzony do-piero na mocy rozporządzenia Senatu z dnia 15 VI 1827 r., Dz. Praw RK 1827, nr 3999.
 • 24. Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa 1832, nr 31, s. 125-127, nr 5024 D.G.S. (dalej Dz. Rządowy WMK). Ponowna publikacja tych przepisów nastą-piła w Dz. Rządowym WMK 1835, nr 46-47, s. 180-182, nr 7054 D.G.S.
 • 25. Dz. Praw 1836, nr 6908 D.G.S.
 • 26. Dz. Praw 1841, nr 1492 D.G.S.
 • 27. Dz. Rządowy WMK 1836, nr 11-12, s 42-43, nr 1421 D.G.S.
 • 28. Dz. Rządowy WMK 1837, nr 33-34, s. 129-131, nr 1095 D.G.S.
 • 29. Dz. Praw 1839, nr 3388 D.G.S.; Dz. Praw 1839, nr 7009 D.G.S.
 • 30. Dz. Rządowy WMK 1831, nr 2, s. 5-7, nr 2927 D.G.S.; Dz. Rządowy WMK 1939, nr 15-16, nr 1167 D.G.S.
 • 31. Dz. Rządowy WMK 1829, nr 9, s. 35-36, nr 929.
 • 32. Dz. Praw 1842, nr 5271 D.G.S.
 • 33. Dz. Rządowy WMK 1830, nr 12-13, s. 45-48, nr 1168.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-2146
e-ISSN
2451-1064

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c2d2435-cae6-4dca-8d46-986cc409ac29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.