PL EN


2020 | 5(160) | 133-151
Article title

Reformy i trendy centralizacyjne na Węgrzech i w Polsce w perspektywie porównawczej

Authors
Content
Title variants
EN
Reforms and centralization trends in Hungary and in Poland in a comparative perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article analyzes the reforms and centralization trends in Hungary and Poland in recent years. Its aim is to compare the scale of this phenomenon in both countries and to indicate its causes. The results of the analyses show a clearly different scale of recentralization in Poland and Hungary. The main reason for recentralization in Hungary was the inefficiency of the local government system, while in Poland the reason for centralization trends in recent years was the desire of the central authority to create better conditions for the implementation of centrally-made decisions and to improve the efficiency and effectiveness of public services provision.
Keywords
Year
Issue
Pages
133-151
Physical description
Contributors
author
 • Lucyna Rajca PhD hab., professor at Jan Kochanowski University of Kielce, lucyna.rajca@ujk.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-3947-1729
References
 • Congress of Local and Regional Authorities, Local and regional democracy in Poland, Report CG36(2019)13 final, 2 April 2019.
 • Freedom House, Nations in Transit 2018: Hungary Country Profile.
 • Freedom House, Nations in Transit 2018: Poland Country Profile.
 • GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa 2018.
 • GUS, Rocznik Statystyczny RP, Warszawa 2015.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 • OECD, Subnational government expenditure as a percentage of GDP and total public expenditure, [in:] Subnational government finance for regional development, OECD Publishing, Paris 2016, https://doi.org/10.1787/reg_cit_glance-2018-graph103-en.
 • OECD/UCLG, Subnational Governments Around the World. Structure and Finance, Part III Country Profiles, OECD Publishing, Paris 2016.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 35.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Dz.U. 2016 poz. 744.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, Dz.U. 2016 poz. 1176.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2017 poz. 898.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, Dz.U. 2017 poz. 1428.
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017 poz. 2180.
 • Uzasadnienie projektu ustawy — Prawo wodne, <https://krdp.pl/files/aktyprawne/846(3).pdf>.
 • Balázs I. et al., Local Self-Government in Hungary, Observatory on Local Autonomy, Lille 2014.
 • Dobos G., Changing Local Relations: Effects of the 2010–2014 Political and Administrative Reforms in Hungary, [in:] Local Government in Selected Central and Eastern European Countries Experiences, Reforms and Determinants of Development, eds. M. W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016.
 • Elander I., Między centralizmem a lokalnością, “Samorząd Terytorialny” 1996, no 9.
 • Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, “Studia Regionalne i Lokalne” 2008, no 3(33).
 • Horváth T. M., From Municipalisation to Centralism: Changes to Local Public Service Delivery in Hungary, [in:] Public and Social Services in Europe, eds. H. Wollmann, I. Koprić, G. Marcou, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016, https://doi.org/10.1057/978-1-137-57499-2.
 • Izdebski I., Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i zasada decentralizacji, [in:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, ed. A. Lutrzykowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Józsa Z., Decentralization: International Experience and Local Solutions, [in:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, eds. B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, R. Budzisz, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa–Łódź 2019.
 • Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H., Local Autonomy Index for European Countries (1990–2014). Release 1.0, European Commission, Brussels 2015.
 • Mazur S., Możdżeń M., Oramus M., Public Administration Characteristics and Performance in EU28: Poland, European Commission, Brussels 2018, https://doi.org/10.2767/331887.
 • Mech C., Pelc P., Węgierska lekcja dla Polski, [in:] Węgry Orbana — wzór czy przestroga?, eds L. Skiba, M. Rapkiewicz, M. Kędzierski, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.
 • Medve-Bálint G., Bohle D., Local Government Debt and EU Funds in the Eastern Member States: The Cases of Hungary and Poland, MAXCAP, Berlin 2016.
 • Merloni F., Pacheco Amaral C. E., Introduction, [in:] Regionalisation Trends in European Countries 2007–2015, ed. F. Merloni, The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe 2016.
 • Michalski P., Wody Polskie — nowy podmiot w gospodarce wodnej, [in:] Nowe prawo wodne. Najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, eds. P. Michalski, P. Filipek, M. Kucharski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018.
 • Onasz M., Klonowski M., Wybrane zmiany w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych — wstępna ocena, “Studia Regionalne i Lokalne” 2018, no 2(72).
 • Pálné Kovács I., Equal Status and Different Conditions of Local Governments in Hungary, “Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” 2011, vol. 3, no 1.
 • Pálné Kovács I., Regionalism in Hungary. Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of European Regions, Strasbourg 2015.
 • Pálné Kovács I. et al., Farewell to Decentralisation: The Hungarian Story and Its General Implications, “Croation and Comparative Public Administration” 2016, no 16(4), https://doi.org/10.31297/hkju.16.4.4.
 • Rajca L., Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019.
 • Swianiewicz P., Empiryczna typologia systemów samorządowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, “Samorząd Terytorialny” 2011, no 11.
 • Szente Z., Hungary, [in:] Regionalisation Trends in European Countries 2007–2015, ed. F. Merloni, The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe 2016.
 • Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Vigvári A., Is the Conflict Container Full? Problems of Fiscal Sustainability at the Local Government Level in Hungary, “Acta Oeconomica” 2010, vol. 60(1).
 • Vries de M. S., The Rise and Fall of Decentralization: A Comparative Analysis of Arguments and Practices in European Countries, “European Journal of Political Research” 2000, no 38.
 • Wojnicki J., Restytucja samorządu lokalnego w 1990 roku na tle polskich tradycji samorządowych, [in:] Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, ed. A. Lutrzykowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Żółciak T., Druzgocąca opinia o naszej samorządności. Czy postępuje centralizacja państwa?, “Gazeta Prawna”, 9 April 2019, <https://www.gazetaprawna.pl>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c2f6ed4-3eb2-4299-a390-3e4db4da5e03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.