PL EN


2015 | 52 | 51-61
Article title

„Планшетное сознание” как субъективная составляющая „рационального насилия” в глобализированном мире

Authors
Content
Title variants
EN
"Tablet Consciousness" as a Subjective Component of "Rational Violence" in the Globalized World Summary
PL
„Tabletowa świadomość” jako subiektywny element „racjonalnej przemocy” w dobie globalizacji Streszczenie
DE
„Flachbett-Bewusstsein“ als subjektive Komponente der „Rationalen Gewalt“ in der globalisierten Welt Zusammenfassung
Languages of publication
PL DE EN RU
Abstracts
PL
W artykule autor wprowadza stosunkowo nowe określenie „tabletowa świadomość” w kontekście badań nad problematyką przemocy w dzisiejszym świecie. „Tabletowa świadomość” jest rozpatrywana jako subiektywny element pośredniej formy przemocy, której głównym narzędziem jest budzenie w danej osobie przekonania o konieczności i nieuchronności przemocy („przemoc racjonalna”). Owo pojęcie rozpatrywane jest w kontekście postpanoptycznego modelu funkcjonowania społeczeństwa. W artykule autor poddaje analizie główne cechy „tabletowej świadomości”: zamiana procesu nabywania wiedzy na konsumpcję informacyjną, teatralizacja procesu poznania, koncentracja na opinii „eksperta”, kult „lekkości” i cynizmu.
EN
The author introduces to the scientific revolution the term "tablet consciousness" in the context of the research of problems of realization of violence in the modern world. "Tablet consciousness" is viewed as a subjective component of an indirect form of violence; the main tool is a rational awareness by individuals of the necessity and the inevitability of violence ("rational violence"). The meaning of "tablet consciousness" is revealed in the context of the postpanopticon model of functioning of society. Identified and analyzed the following main features of the "tablet consciousness": replacement of a learning process on the consumption of information and knowledge staging process, focusing on the opinion of an "expert", the cult of lightness as a key of life meaning installations and cynicism.
DE
Im Artikel führt der Autor den Begriff des „Flachbettbewusstseins“ im Kontext der Forschung zur Realität der Gewalt in der gegenwärtigen Welt ein. Das „Flachbettbewusstsein“ wird als eine subjektive Komponente der indirekten Form der Gewalt, deren Hauptwerkzeug das rationale Begreifen der Notwendigkeit und der Unabwendbarkeit der Gewalt („der rationalen Gewalt“) durch die Individuen, betrachtet. Die Bedeutung des Begriffes das „Flachbettbewusstsein“ wird im Kontext postpanoptischer Modelle des Funktionierens der Gesellschaft offen gezeigt. Der Autor hat die Hauptmerkmale des „Flachbettbewusstseins“ bestimmt und analysiert: den Ersatz des Prozesses zur Erhaltung des Wissens durch den Konsum von Informationen und die Theatralisierung des Prozesses der Erkenntnis, die Orientierung auf die Meinung der „Experten“, der Kult der Leichtigkeit als eine sinnstiftende Einstellungen und den Zynismus.
Year
Issue
52
Pages
51-61
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Filozofii, Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, ul. Wielka Berdyczowska 40, 10-008 Żytomierz, Ukraina, vadmyksl@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c306130-6080-4cb2-8d50-5e68ade87452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.