Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(13) | 169-183

Article title

Zarządzanie pracownikiem socjalnym w pomocy społecznej

Content

Title variants

EN
Managing a social worker in social help.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł podejmuje próbę ukazania i deskrypcji pracownika socjalnego zarządzającego zasobami pomocy społecznej. W tym kontekście autor odwołuje się do ustaleń terminologicznych, do których zalicza: zarządzanie, pomoc społeczna, praca socjalna. Następnie analizuje strukturę organizacyjną instytucji pomocy społecznej w której istotne znaczenie posiada pracownik socjalny. Ponadto autor wskazuje również na etapy zarządzania w pomocy społecznej. W dalszej części niniejszego artykułu dokonano opisu funkcji pracownika socjalnego oraz jego zadań w kontekście współczesnych uwarunkowań społecznych. Ponadto przedstawiono strukturę organizacji pomocy społecznej przy współpracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny.
EN
The article will try to show and describe a social worker managing social help resources. In this context the author refers to terminology which includes: management, social help, social work. Then the author analyses the organisational structure of the institution of social help in which a social worker is of significant importance. Besides, the author shows also stages of management in social help. In the further part of the article the author describes the function of a social worker and their tasks in the context of modern social conditioning. Besides he describes the structure of organization of social help with the cooperation of a social worker and family assistant.

Year

Issue

Pages

169-183

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Robertis, de C., Metodyka działania w pracy socjalnej, tłum. G. Karbowska, Katowice 1998.
 • Drucker P. F., Skuteczne zarządzanie, przekł. A. Ehrlich, Warszawa 1976.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, Warszawa, 2006.
 • Kazimierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, Katowice 1998.
 • Kontowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2008.
 • Kozdrowicz E., Poradnictwo w teorii i praktyce, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 319–340.
 • Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny, Katowice 2010.
 • Majkowski W., Rodzina polska w kontekście nowoczesnych uwarunkowań, Kraków 2010.
 • Mazurkiewicz E. A., Diagnostyka w pedagogice współczesnej, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 50–70.
 • mops.tarnow.pl (27.05. 2014).
 • Pincus A., Minahan A., Social work practice, model and method, Illinois 1973.
 • Pogodzińska R., Wójcik D., Kontrakt socjalny w praktyce, „Praca Socjalna” 2009 nr 4, s. 81- 106.
 • Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, przekł. A. Ehrlich, Warszawa 2002.
 • Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, przekł. A. Stanek, Katowice 1998.
 • Smykowska D., Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.
 • Szatur­‑Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 106–120.
 • Szewczyk W., Poradnictwo rodzinne. Program szkoleniowy dla ośrodków polonijnych, Hanover–Tarnów 2011.
 • Sztompka P., Socjologia, Kraków 2012.
 • Szymczyk J., Pomiędzy marzeniami a faktami, Lublin 2005.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887.
 • Ustawa z 2009 r. o zawodzie pracownika socjalnego, http://www.kspps.republika.pl/materia%B3y/Ustawa%20o%20zps%20z%20uwagi%20i%20korektami.pdf.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c33da95-4d1a-4a6f-858a-1d437cbbaacb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.