PL EN


2019 | 103(159) | 203-225
Article title

Is accounting ready for the dual measurement in the statement of financial position and the statement of profit or loss? Content analysis of comment letters to the Exposure Draft of the Conceptual Framework

Content
Title variants
PL
Czy rachunkowość jest gotowa na podwójną wycenę na potrzeby bilansu i rachunku zysków i strat? Analiza treści komentarzy do projektu Założeń koncepcyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to study the responses of the IASB constituents to the Exposure Draft of the Conceptual Framework, given on the proposed matter of dual measurement for the statement of financial position and the statement of profit or loss, and to assess their potential impact on standard-setting and accounting practice. The authors briefly analysed the literature about measurement bases and then presented the results of their empirical research. The research methodology involves mainly content analysis of comment letters sent to the IASB in response to the Exposure Draft of the Conceptual Framework. On the basis of the gathered data, the authors concluded that despite the positive feedback that the proposal received, the number of suggestions made and the concerns it provoked may lead to the conclusion that the concept was introduced too early and thus not developed well. The IASB did not provide enough justification behind their proposal. The Board seems more interested in enforcing certain solutions than actually dealing with the problems related to them. The lack of a clear conceptual concept behind the dual measurement basis may cause it to remain rather an ad hoc tool used to forge a compromise. It may even be seen just as a post factum description of inconsistently applied measurement bases in IFRS.
PL
Celem artykułu jest zbadanie komentarzy do projektu Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finasowej, w części dotyczącej propozycji podwójnej wyceny na potrzeby bilansu i rachunku zysków i strat, a także próba oceny jej wpływu na proces stanowienia standardów i praktykę rachunkowości. Autorzy krótko przeanalizowali literaturę na temat podstaw wyceny, a następnie zaprezentowali wyniki badań empirycznych. Wykorzystane metody badawcze obejmowały przede wszystkim analizę treści komentarzy do projektu założeń koncepcyjnych. Na podstawie zgromadzonych danych autorzy stwierdzili, że pomimo pozytywnej opinii, które otrzymała propozycja Rady Międzynarodowych Standardów Rchunkowości (IASB), liczba zgłoszonych sugestii oraz wątpliwości może prowadzić do wniosku, że regulacje te zostały wprowadzone zbyt wcześnie i nie zostały dostatecznie dopracowane. W szczególności nie wypracowano wystarczającego uzasadnienia dla regulacji. Wydaje się, że IASB jest bardziej ukierunkowana na wymuszone wdrożenie konkretnych rozwiązań niż na rozwiązanie problemów z nimi związanych. Niedopracowanie koncepcyjne podwójnej wyceny może powodować, że pozostanie ona raczej jednorazowo użytym narzędziem do osiągnięcie kompromisu. Można ją również postrzegać jedynie jako opis faktycznie niespójnie stosowanych różnych zasad wyceny w poszczególnych standardach.
Contributors
  • University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Accounting
  • University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Accounting
  • University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Accounting
  • University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c491549-8670-4db3-aac8-bd048577c03d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.