PL EN


2018 | 3(975) | 37-47
Article title

Analiza rynku nieruchomości jako element diagnozy sfery gospodarczej w programach rewitalizacji w Polsce

Title variants
EN
Analysis of the Real Estate Market in Assessment of the Economy in Urban Regeneration Programs in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek nieruchomości rzadko jest analizowany w diagnozach sporządzanych na potrzeby opracowania programów rewitalizacji, mimo że niskie ceny nieruchomości i ich ograniczona płynność to jedne z głównych objawów niskiej atrakcyjności zdegradowanego obszaru. Potencjalny wzrost wartości nieruchomości może być też jednym z podstawowych powodów włączenia się w działania rewitalizacyjne przez właścicieli nieruchomości. Celem artykułu jest przedstawienie potencjału analizy rynku nieruchomości w kontekście badania sfery gospodarczej na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w programach rewitalizacji.
EN
The real estate market is rarely analysed as a component of economic assessments during the preparation of urban regeneration programs, though low real estate prices and their limited liquidity are often main reasons for a degraded area’s lack of attractiveness. The potential increase in the value of real estate may also be one of the basic motivators to engage in property revitalisation activities. The article presents the potential of the real estate market analyses in the context of delimiting degraded areas in urban regeneration programs and the attendant study of the economy.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Miasta Innowacyjnego, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
References
 • Belniak S. (2009), Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bryx M. (1999), Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Monografie i Opracowania, nr 452, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Bryx M. (2009), Infrastruktura rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji – luka instytucjonalna i regulacyjna (w:) Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, red. M. Bryx, Rewitalizacja Miast Polskich, nr 7, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Bryx M. (2013), Rynek nieruchomości a procesy rewitalizacji miast (w:) Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, red. M. Bryx, CeDeWu, Warszawa.
 • Gorgoń J. (2007), Znaczenie przekształceń terenów miejsko-przemysłowych w procesie rewitalizacji miast (w:) Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Biblioteka Urbanisty, nr 10, Urbanista, Warszawa.
 • Jadach-Sepioło A. (2009), Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast (w:) Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, red. W. Rydzik, Rewitalizacja Miast Polskich, nr 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jadach-Sepioło A., Krystek-Kucewicz B. (2016), Dobór wskaźników zjawisk kryzysowych – stan zaawansowania procesu delimitacji obszarów rewitalizacji w polskich miastach, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 4.
 • Kamrowska-Załuska D. (2014), Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej, „Studia KZPK PAN”, vol. 158.
 • Karadimitriou N., de Magalhães C., Verhage R. (2017), Planning, Risk and Property Development. Urban Regeneration in England, France and the Netherlands, Routledge, London–New York.
 • Kozłowski S., Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Polko A. (2005), Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Przywojska J. (2016), Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny, Akademia Samorządowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz.Urz. UE, L 371 z 27.12.2006.
 • Słupik S. (2008), Realizacja społecznej polityki mieszkaniowej jako czynnik zapobiegający wykluczeniu społecznemu (w:) Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Szmytkowska M. (2008), Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1023, 1529, 1566.
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa (2008), Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c497c4a-03c8-4e59-bec2-c7df97f93b0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.