PL EN


2016 | 12 | 3 | 90-103
Article title

Zatrudnienie skazanych w świetle danych statystycznych na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu w latach 2011-2015

Authors
Content
Title variants
EN
The convicts employment based on the statistics of Penitentiary in Inowrocław between 2011 and 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem wykonania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Dla osiągnięcia tego celu stosuje się szereg środków oddziaływań resocjalizacyjnych, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się pracę, zwłaszcza taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 121 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy, ponieważ jako pozbawiony wolności nie może tej pracy sam znaleźć. Zatrudnienie skazanych jest korzystne zarówno dla samych skazanych, jak i dla pracodawców. Ogromne znaczenie mają także względy resocjalizacyjne. W artykule zaprezentowano analizę poziomu zatrudnienia skazanych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w latach 2011-2015. Autorka dokonała przeglądu poszczególnych kategorii zatrudnienia skazanych, a także wskazała na zarysowujące się w tym zakresie kierunki zmian.
EN
The aim of the imprisonment penalty is to arouse the willingness of cooperation of the convict in order to shape the preferable social attitudes. To achieve this goal a number of rehabilitation means are applied. The priority here is an employment which helps to acquire professional qualifications. If possible, the convict is provided a workplace because as a liberty deprived person, he is unable to do it personally, in accordance to Rule 121§ 1 of Penal Code. Employing the convicts is profitable for both sides; the convicts and the employers. Additionally, rehabilitation reasons are also significant. This article presents the analysis of the level of the convicts employment in Penitentiary in Inowrocław between 2011-2015. The author surveyed the individual categories of the convicts employment and mentioned the new directions of changes in this area.
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
90-103
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Kodeks karny wykonawczy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015..
 • Analiza stanu zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych inspektoratu bydgoskiego w 2011 roku, OISW, Bydgoszcz 2012.
 • Analiza stanu zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych inspektoratu bydgoskiego w 2012 roku, OISW, Bydgoszcz 2013.
 • Analiza stanu zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych inspektoratu bydgoskiego w 2013 roku, OISW, Bydgoszcz 2014.
 • Informacja o stanie zatrudnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w 2014 roku, Inowrocław 2015.
 • Informacja o stanie zatrudnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w 2015 roku, Inowrocław 2016.
 • Kanarek-Lizik D., Stankowski W., Dzieje Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Z dziejów polskich jednostek penitencjarnych, Tom II, POZKAL, Inowrocław 2014.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności, Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 777.
 • Garbat M., Praca dla osób z niepełnosprawnościami- wartość, rehabilitacja czy konieczność?, [w:] Labor czy opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. Prüfer (red.), Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
 • Informacja analityczna dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w IV kwartale 2014 r., Raport BAEL, www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp: 5.01.2016)..
 • Kott T., Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
 • Maciarz A., Mały leksykon pedagoga specjalnego, Wyd. Impuls, Kraków 2005.
 • Majewski T., MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni na rynku pracy, „Biuletyn Ośrodka Informacyjnego Rady Europy” 1997, nr 4.
 • Morysińska A. i in., Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badania, Wyd. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2014.
 • Opioła D., Znaczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym [w:] Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, E. Wojtasik, M. Wolan-Nowakowska (red.), Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.
 • Sikorska A., Wielowymiarowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, R. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2013.
 • Wolska D., Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
 • Zakłady Aktywności Zawodowej w 2013 roku. Informacja z badania, Pań¬stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, styczeń 2014, www.pfron.org.pl/download/1/3431/zaz2013.pdf (dostęp: 20.01.2016).
 • Zegarek M., Rola doradcy zawodowego w procesie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych [w:] Kalbarczyk A., Ławniczak B., Magnuszewska-Otulak G, Zegarek M., Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, Wyd. MPiPS, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c4e421b-90a3-4181-8e7d-6feac2b18a49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.