PL EN


2015 | 1(24) | 231-247
Article title

Racjonalne gospodarowanie odpadami jako przedsięwzięcie na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego kraju

Content
Title variants
EN
Rational waste management as an undertaking in the state economic safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Racjonalna gospodarka odpadami wymaga podejmowania konkretnych działań przez podmioty gospodarcze, w myśl opracowanej przez Unię Europejską hierarchii gospodarowania odpadami. Zawarte w niej działania mają na celu oddzielenie wzrostu gospodarczego, który przyczynia się do zwiększania siły nabywczej i dobrobytu społeczeństwa, od ilości wytworzonych odpadów, które z kolei stanowią obciążenie dla systemu środowiskowego, obniżając jakość poszczególnych komponentów środowiska naturalnego, a tym samym pogarszając warunki życia i zdrowia społeczeństwa. Polska jako członek UE stara się prowadzić gospodarkę odpadową według unijnych zasad. Na przeszkodzie skutecznego działania stoją jednak błędy popełnione jeszcze za czasów gospodarki centralnie planowanej, co do postępowania z odpadami (np. tworzenie mogilników) oraz ciągle jeszcze zbyt niska świadomość ekologiczna Polaków w tym zakresie. Celem badawczym artykułu jest wskazanie aktualnych problemów w gospodarowaniu odpadami w Polsce. Przedstawione treści będą oparte na analizie treści istniejących dokumentów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz na analizie danych empirycznych wtórnych, obrazujących aktualny stan polskiego środowiska.
EN
Rational waste management requires proper activities by economic units according to hierarchy of waste management as elaborated by EU. It includes the plan of action that aims at separating economic growth, that makes an increase of economic welfare, from the amount of waste, that make a burden for environment due to decreasing the quality of components of environment as well as life conditions and public health. Poland as EU member implemented the rules of waste management. Th ere are, however, the obstacles to successful management due to the heritage dating from centrally planned economy (eg. Constructing pesticide waste cemeteries) as well as still low ecological consciousness of the society in Poland. Th e main target of the paper is to point out the current problems of the waste management in Poland. It is based on the analysis of inner and international documents as well as secondary empirical data describing the current situation of natural environment in Poland
Year
Issue
Pages
231-247
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
References
 • Bernaciak, A. (2013). W stronę trwałego i zrównoważonego rozwoju:przyczyny i kierunki zmian relacji gospodarka–środowisko w układzie presja – stan – reakcja w Polsce w latach 1988–2010. Ekonomia i Środowisko 3(46), s. 38–50.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dz. U.UE L 312 z 22.11.2008.
 • Ekonomia i Środowisko 2(45), s. 255–263.
 • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichenBewirtschaft ung von Abfällen z 24 lutego 2012 r.
 • Grabowski, Z. (2011). Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ministerstwo Środowiska.
 • Ignatowicz, K. (2013). Mogilniki pestycydowe w Polsce – problem wciąż aktualny.
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, załącznik do uchwały nr 233 Rady Ministrów z 29 grudnia 2006 r.
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, załącznik do uchwały nr 217 Rady Ministrów z 24 grudnia 2010 r.
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, załącznik do uchwały nr 219 Rady Ministrów z 29 października 2002 r.
 • Ministerstwo Środowiska. (2008). Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Warszawa.
 • NIK. (2012). Informacja o wynikach kontroli. Realizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 w zakresie likwidacji mogilników. Białystok.
 • Ordza, T. i Rybska, E. (2013). „Energia do zmian”, czyli kampania społeczna i jej oddziaływanie w obrębie w edukacji ekologicznej. Studium przypadku na podstawie problemu bioodpadów. Ekonomia i Środowisko 2(45), s. 204–213.
 • Państwowy Instytut Geologiczny. (2010). System Integracji Danych o Mogilnikach.Synteza pracy. Warszawa.
 • Pietraszewski, M. i Martin, M. (2011). Kierunki rozwoju technologii energetycznych w Polsce na tle uwarunkowań pakietu klimatycznego. w: A. T. Szablewski i M. Martin (red.), Ekonomiczne, regulacyjne, strukturalne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego(s. 277–294). Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 • Poskrobko, B. i Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Dz U 1996.132.622, tekst jednolity.
 • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz U 2013.21, tekst jednolity.
 • Wąsowicz, M. (red.) (2014). Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Witryna internetowa Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Witryna internetowa Systemu Informacji o Mogilnikach, http://www.mogilniki.pgi.gov.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c5153eb-f650-4499-bf8d-22ee88c9c516
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.