PL EN


2017 | 18 | 2 | 349-360
Article title

ROZKŁADY WYDATKÓW MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH W POLSCE

Content
Title variants
EN
EXPENDITURE DISTRIBUTIONS OF INHABITANTS OF URBAN AND RURAL AREAS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule określono stopień podobieństwa rozkładów wydatków na osobę mieszkańców miast i wsi. Podobieństwo rozkładów zmierzono za pomocą zaproponowanej statystyki (lambda), przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym miała mniejszą wartość. Przeprowadzenie procedury klasyfikacji pozwoliło na utworzenie następujących trzech grup: A – miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej, B – miasta o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 500 tys., C – obszary wiejskie. W celu wyciągnięcia wniosków końcowych przeanalizowano rozrzut wydatków między grupami A, B i C oraz wewnątrz tych grup.
EN
In the article the degree of similarity between expenditure per capita distributions of inhabitants of urban and rural areas was determined. The similarity of distributions was measured by the (lambda) statistic suggested and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic had. The classification procedure that was carried out resulted in forming the following three groups: A – cities with populations of 500 thousand or more, B – towns with populations not exceeding 500 thousand, C – rural areas. In order to draw the final conclusions the dispersion of expenditures between groups A, B ,C and within these groups was analysed.
Contributors
author
 • Wydział Ekonomii i Informatyki, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bartosiewicz S. (1984) Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Brandt S. (1999) Analiza danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych 2014 (2015) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978) Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, XXV (2), 217–226.
 • Czyżewski B., Polcyn J. (2016) Education quality and its drivers in rural areas of Poland. Eastern European Countryside, 22, 197–227, DOI: 10.1515/eec-2016-0010.
 • Decker R., Lenz H. J. (red.) (2007) Advances in data analysis. Wyd. Springer, Berlin.
 • Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S. (1951) Taksonomia wrocławska. Przegląd Antropologiczny, 17, 193–211.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989) Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.
 • Jajuga K., Walesiak M. (red.) (2007) Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Kruszka K. (1989) Miary podobieństwa struktury obiektów społeczno-ekonomicznych (studium porównawcze). Zeszyty Naukowe, Seria I, 159, Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 48–65.
 • Malina A., Zeliaś A. (1998) On building taxonometric measures on living conditions. Statistics in Transition, 3 (3), 523–544.
 • Nowak E. (1989) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekono-micznych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pluta W. (1977) Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pociecha J. (1986) Statystyczne metody segmentacji rynku. Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988) Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa.
 • Podolec B., Zając K. (1978) Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych. PWE, Warszawa.
 • Roeske-Słomka I. (2010) Statystyka opisowa. Wyd. UE w Poznaniu.
 • Rószkiewicz M. (2012) Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa.
 • Słaby T. (2006) Konsumpcja. Eseje statystyczne. Wyd. Difin, Warszawa.
 • Sobczyk M. (2010) Statystyka opisowa. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Strahl D. (1987) Dyskryminacja struktur. Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Szulc A. (2007) Dochód i konsumpcja. [w:] Panek T. (red.) Statystyka społeczna. PWE, Warszawa.
 • Taylor B. A., Emerson J. W. (2011) Nonparametric goodness-of-fit tests for discrete null distributions. The R Journal, 3 (2), 34–39.
 • Walesiak M. (2004) Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów. Ekonometria, 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 52–71.
 • Witkowski M. (red.) (2010) Statystyka matematyczna w zarządzaniu. Wyd. UE w Poznaniu.
 • Wydymus S. (1984) Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyd. AE w Krakowie.
 • Zajączkowski S. (2004) Wykorzystanie analizy skupień w badaniach struktury wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 1998–2002. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 52, 144–163.
 • Zeliaś A. (red.) (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wyd. AE w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c524592-b77a-4379-86c8-20e931c48207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.