PL EN


2013 | 56 | 103-116
Article title

Twórczość Josepha Wittiga – teologa, kronikarza i poety w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Content
Title variants
EN
The writings of Joseph Wittig - theologian, chronicler and poet - in the collection of the Main Library of the Opole University
RU
Творчество Йозефа Виттига – теолога, хрониста и поэта собранное в Главной библиотеке Опольского университета
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w zakresie ochrony i popularyzacji dorobku Josepha Wittiga (1879–1949), wybitnego niemieckiego teologa, uczonego i pisarza związanego ze Śląskiem, szczególnie z Ziemią Noworudzką oraz Kłodzką, Wrocławiem i Uniwersytetem Wrocławskim. Przegląd piśmiennictwa popularnoteologicznego Wittiga, zgromadzonego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, przeprowadzono według klasyfikacji opracowanej przez Alojzego Marcola, wybitnego znawcę twórczości Wittiga. Joseph Wittig był zwolennikiem narratywnej teologii dostosowanej do potrzeb odbiorcy i jej skutecznych metod przekazywania treści wiary oraz wzbudzania zainteresowania przekazywanymi informacjami. Twórczość Wittiga, pomimo ogromnej popularności, nie znalazła akceptacji w środowisku cenzorów kościelnych ze względu na radykalne propozycje zmian i rozwiązań reformatorskich w Kościele katolickim. Opowiadanie Zbawieni (Die Erlösten), nazwane przez autora „orędziem wielkanocnym”, było przyczyną decyzji Stolicy Apostolskiej o umieszczeniu sześciu utworów Wittiga na indeksie ksiąg zakazanych oraz nałożeniu ekskomuniki, czego autor nigdy nie zaakceptował. Wykluczenie i pozostawanie poza Kościołem diametralnie zmieniło życie i sytuację duchownego, którego oryginalna myśl teologiczna wzbudzała kontrowersje. Działalność literacka Wittiga wynika z wielkiego szacunku i przywiązania do Ziemi Kłodzkiej. Politolog Lesław Koćwin konstatuje, że dorobek literacki profesora z uniwersalnymi wartościami i dominującą kwestią „miłości ziemi ojczystej” tworzy teoretyczne podstawy regionalizmu, ochrony tradycji, edukacji międzykulturowej oraz sprzyja budowaniu „zbiorowej biografii” mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.
EN
The aim of this article is to present the role of the Main Library of Opole University within the scope of protecting and popularising the writings of Joseph Wittig (1879–1949), an eminent German theologian, scholar and writer connected with Silesia, in particular the Nowa Ruda and Kłodzko Lands, Wrocław and the University of Wrocław. The preliminary review of Wittig’s popular theological writings collected in the Main Library of Opole University was conducted in accordance with the classification designed by Alojzy Marcol, an eminent expert on the works of Wittig. Joseph Wittig was a supporter of narrative theology adapted to the needs of the audience, and its effective methods for conveying the essence of faith and arousing interest in the conveyed information. Wittig’s writings, in spite of their huge popularity, have not been accepted into the circle of Church critics due to the radical proposals for changes and reforming solutions in the Catholic Church. The short story The Redeemed (Die Erlösten), called by the author the “Easter message”, was the cause of the decision of the Holy See to place six of Wittig’s writings on the List of Prohibited Books and to excommunicate him, which the author never accepted. The expulsion and remaining outside the Church diametrically changed the life and the situation of the clergyman whose original theological thought aroused controversy. Wittig’s literary activity is a result of great respect for and attachment to Kłodzko Land. Political scientist Lesław Koćwin states that the literary works of the professor with universal values and the dominant issue of “love for the homeland” created the theoretical basis for regionalism, the protection of tradition, and intercultural education, and favours the creation of “the collective biography” of the residents of Kłodzko Land.
RU
Статья посвящается роли Главной библиотеки Опольского университета, в которой хранятся и популяризируются труды Йозефа Виттига (1879–1949), выдающегося теолога, ученого и писателя связанного с Силезией, особенно с новорудской и клодской землей, городом Вроцлав и Врославским университетом. Обзор популярно-теологических трудов Виттига, собранных в Главной библиотеке Опольского университета был проведен согласно классификации, которую приготовил Алойзы Маркол, известный знаток творчества Виттига. Йозеф Виттиг – сторонник нарративной теологии согласной с потребностями потребителя, а также ее эффективных методов передавать смысл веры и вызывать интерес к передаваемой информации. Работы Виттига, несмотря на огромную популярность, не были положительно приняты католическими цензорами по поводу радикальных предложений реформаторских решений в католическом костеле. Рассказ „Избавленные” (Die Erlösten) названный автором „пасхальным обращением”, стал причиной решения Святого Престола о помещении шести работ Виттига в Индексе запрещенных книг и его отлучении от костела, с чем автор никогда не согласился. Отлучение от костела диаметрально изменило жизнь и ситуацию Виттига, которого оригинальная теологическая идея вызывала разногласие. Литературная деятельность Виттига свидетельствует об его глубоком уважении и привязанности к Клодской земле. Политолог Леслав Кочвин констатирует, что литературный труд профессора с универсальными ценностями и доминирующим мотивом „любви к родной земле” создает теоретические основы регионализма, сохранения традиции, межкультурного образования а также способствует созданию „совместной биографии ” жителей Клодской земли.
Year
Volume
56
Pages
103-116
Physical description
Contributors
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c586b1e-3173-4d45-a3ed-b259ffbdfe79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.