PL EN


2015 | 1(35) | 173-191
Article title

Sposób na czas wolny – zajęcia pozaszkolne dla uczniów klas I–III w gminie Wieliczka

Authors
Title variants
EN
Way of Free Time – Extracurricular Activities for Students in Grades I–III in the Municipality of Wieliczka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka, opierając się na analizie literatury przedmiotu oraz przeprowadzonych badaniach własnych, opisuje rolę zajęć pozaszkolnych w rozwoju dziecka i organizacji czasu wolnego oraz analizuje udział uczniów klas I–III w zajęciach pozaszkolnych w gminie Wieliczka. Z uwagi na walory programowe, organizacyjne i metodyczne zajęcia pozaszkolne stanowią istotne ogniwo w procesie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pełnią liczne zadania w dziedzinie wspomagania rozwoju, wychowania i kształcenia młodego pokolenia m.in. poprzez: rozwijanie różnorodnych umiejętności, zainteresowań, pozytywnych postaw społeczno-moralnych, uzdolnień, przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, inspirowanie aktywności społecznej, podnoszenie kultury czasu wolnego. Zajęciom pozaszkolnym towarzyszy przyjazna atmosfera pozbawiona stresów i napięć, które są częstym zjawiskiem w szkole. Praca w małych grupach pozwala na indywidualizację zajęć i budowanie pozytywnych, przyjacielskich więzi między dziećmi. Wspólna praca i zabawa pod opieką życzliwych instruktorów, którzy znając ich problemy i środowisko rodzinne potrafią otoczyć swych podopiecznych odpowiednią opieką. W dzisiejszej rzeczywistości zauważa się pewną prawidłowość – im większe miasto tym większa różnorodność ofert kierowanych do dzieci i młodzieży. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie najbliższego środowiska, placówek kulturalno-oświatowych w organizację różnorodnych zajęć wspierających rozwój dziecka. Wobec takiej sytuacji należy wzbogacić i uatrakcyjnić oferty instytucji oraz podjąć społeczny wysiłek, by dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Nierzadką praktyką jest działalność edukacyjna i wychowawcza w małych ośrodkach, które nie dysponują celowo powołanymi instytucjami kulturalnowychowawczymi, ale potrafią zorganizować wspólnymi społecznymi siłami różnorodne przedsięwzięcia. Placówki wychowania pozaszkolnego pełnią w systemie oświaty bardzo ważną rolę, poszerzając funkcje szkoły oraz współpracując z rodziną i środowiskiem lokalnym. Organizatorami pozaszkolnych placówek kultury i oświaty mogą być państwowe i społeczne instytucje oświatowe, kulturalne, organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz inne instytucje uprawnione do podejmowania intencjonalnej działalności wychowawczej. Pozaszkolne placówki systemu kultury i oświaty stanowią część składową systemu kształcenia równoległego będącego subsystemem całkowitego systemu kształcenia i wychowania.
EN
In the article the author based on the analysis of literature and studies describes the role of after-school activities on child development and organization of leisure time and analyze the participation of students in grades I-III in extracurricular activities in the municipality of Wieliczka. Due to the advantages of the program, organizational and methodical extracurricular activities are an important link in the process of organizing free time for children and youth. Perform a number of tasks in the field of supporting the development, education and training among the young generation by: developing a variety of skills, interests, positive socio-moral attitudes, abilities, preparing to participate in culture, inspiring social activity, raising the culture of leisure time. Extracurricular activity was accompanied by a friendly atmosphere free from the stresses and strains that are common in school. Working in small groups allows for individualization of classes and building positive, friendly ties between children. Working together and having fun under the care of friendly instructors who are already aware of their problems and the family environment are able to surround their subjects appropriate care. In today's reality, it is noted a pattern - the bigger the city, the greater the variety of offers to children and adolescents. Therefore, it is important to involve the nearest environment, cultural and educational institutions in organizing various activities to support the development of the child. In view of this situation, enrich and attractive offer social institutions and take the effort to reach the widest possible audience. It is common practice for education activities in small centers that do not have deliberately invoked cultural and educational institutions, but they can arrange joint ventures diverse social forces. Extracurricular education institutions play in the education system a very important role in expanding the functions of school and working with the family and the local community. The organizers of extracurricular cultural and educational institutions may be state and public institutions of educational, cultural, social organizations, associations and other institutions authorized to take intentional educational activity. Non-school institutions of culture and education system are part of a parallel education system which is running in an overall system of education and upbringing.
Contributors
References
 • Augustyński A., Przestrzeń zaufania i nadziei, „Świat Problemów” (2011) 4.
 • Brzozowska-Brywczyńska M., Wolny czas w (do)wolnej przestrzeni. Kilka uwag o miejscach dziecięcych w mieście, [w:] Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, red. D. Mroczkowska, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • Bykovska O., Szymański M. J., Organizacja czasu wolnego dzieci w Polsce, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2008.
 • Chmielowska B., Czas wolny ucznia i jego wykorzystanie, [w:] Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2000.
 • Chudzyńska A., Praca pozalekcyjna i pozaszkolna w osiedlu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (1991) 4.
 • http://www.wieliczka.eu/pl/11014/4834/Zespol_ds._Profilaktyki_Ochrony_Zdrowia_i_Osob_Niepelnosprawnych.html, (dostęp: 20.04.2014).
 • http://www.wieliczka.eu/pl/1951/124627/Certyfikat_%E2%80%9ESamorzadowy_Lider_Edukacji%E2%80%9D_dla_Wieliczki.html, (dostęp: 15.04.2014).
 • Jakubowicz-Bryx A., Czas wolny a zainteresowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Relacje i Konteksty (w) edukacji elementarnej, red. I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2010.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Wyd. PWN, Warszawa 1980.
 • Klasińska B., Kształtowanie zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i przyszłej edukacji, http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/18/139-149.pdf, (dostęp: 21.03.2014).
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf, (dostęp: 20.03.2014).
 • Korczak L., Kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (1991) 4.
 • Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa 2000.
 • Oficjalna strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, http://pswp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:o-nas&catid=46:informacje-podstawowe&Itemid=90, (dostęp: 15.04.2014).
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
 • Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, DrukTur, Warszawa 2008.
 • Pindera P., Pindera M., Szostak A., Czas wolny dzieci, „Nauczyciel i Szkoła” (2003) 1–2.
 • Rechnio B., Czas wolny – radość i problem, „Wszystko dla Szkoły” (2004) 7–8.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Dz. U. Nr 109 poz. 631
 • Smolińska-Theiss B., Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne – wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej, [w:] Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, red. E. Marynowicz- Hetka, H. Kubicka, M. Grenosik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Wilk T., Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego, Impuls, Kraków 2007.
 • Winiarski M., Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w rejonie zamieszkania, WSIP, Warszawa 1979.
 • Wołczyk J., Passini B., Oświata równoległa, wychowanie równoległe, [w:] Wychowanie i środowisko, red. T. Pilch, B. Passini, WSIP, Warszawa 1979.
 • Wroczyński R., Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1976.
 • Zawadzka A., Dziecko a zmienność nauki szkolnej: opieka rodzicielska, realizacja potrzeb biologicznych, obowiązków i wartość wypoczynku ucznia klasy trzeciej ze zmiany rannej lub popołudniowej, Wrocław 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c62a477-e86c-4897-9f7e-718964712a40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.