PL EN


2015 | LXI | 163-173
Article title

„Słownik gwar polskich” PAN – nowe możliwości, nowe wyzwania

Content
Title variants
EN
“Dictionary of the Polish Dialects” of PAN – new opportunities, new challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w tym artykule są dalsze losy Słownika gwar polskich PAN. Odpowiadając na postulaty środowiska językoznawczego, zaniepokojonego odległą perspektywą ukończenia tego monumentalnego dzieła, zespół autorski rozpoczął dyskusję nad wprowadzeniem zmian w sposobie opracowania SGP PAN. W artykule omówione zostały główne modyfikacje, które autorzy słownika zamierzają wprowadzić, a najważniejszą z nich jest przejście od tradycyjnej, drukowanej formy publikowania do wersji elektronicznej.
EN
The subject of the article includes the future of the Dictionary of the Polish Dialects of PAN. Responding to the postulates of the linguists, who are anxious about the length of time within which this monumental work may be finished, the team of authors have started a discussion on introducing changes in the way of preparing the DPD of PAN. The article presents the main modifications which the lexicon authors are about to introduce. The most important of those changes includes the transition from the traditional, printed form of publishing to the electronic version.
Year
Volume
LXI
Pages
163-173
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Karaś Halina, 2011, Polska leksykografia gwarowa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lavagnino John, 2006, Electronic Textual Editing: When not to use TEI; http://www.tei-c.org/About/Archive_new/ETE/Preview/lavagnino.xml (dostęp: 12.01.2015).
 • Lorentz Friedrich, Hinze Friedhelm, 1958–1983, Pomoranisches Wörterbuch, t. I–V, Akademie Verlag, Berlin.
 • Nitsch Kazimierz, 1911, Recenzja Słownika gwar polskich J. Karłowicza, „Rocznik Slawistyczny”, IV, s. 199–243; przedruk: 1958, w: Wybór pism polonistycznych, t. IV. Pisma dialektologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków, s. 195–225.
 • Nitsch Kazimierz, 1956, Przegląd najważniejszych zagadnień ogólnopolskiego słownika gwarowego, maszynopis.
 • Okoniowa Joanna, 2006, Stan obecny i perspektywy ogólnopolskiego słownika gwarowego, „Studia Dialektologiczne”, III, Lexis, Kraków, s. 11–19.
 • Popowska-Taborska Hanna, 2006, Obecny stan prac nad Słownikiem gwar polskich, „Studia Dialektologiczne”, III, Lexis, Kraków, s. 21–22.
 • Reichan Jerzy, red., 1999, Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki Słownika gwar polskich, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 • Reichan Jerzy, Woźniak Kazimierz, 2001, Perspektywy polskiej leksykografii gwarowej, w: Jerzy Sierociuk, red., Gwary dziś. 1: Metodologia badań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 33–42.
 • Schryver Gilles Maurice de, 2003, Lexicographer’s Dreams in the Electronic Dictionary Age, “International Journal of Lexicography”, 16, z. 2, s. 143–199.
 • Stamirowska Zofia, 1981, Mamy I tom Słownika gwar polskich, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 6–15.
 • Sychta Bernard, 1967–1976, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Szafran Krzysztof, 2010, Czy tagowanie tekstu jest trudne, w: Barbara Czopek-Kopciuch, Piotr Żmigrodzki, red., Język polski – wczoraj, dziś, jutro, Lexis, Kraków, s. 407–418.
 • Żmigrodzki Piotr, red., 2007–, Wielki słownik języka polskiego PAN, Kraków; online: http://www.wsjp.pl (dostęp: 12.01.2015).
 • Żmigrodzki Piotr, 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość, Lexis, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c645873-1d6b-467f-9d54-59deab77be95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.