PL EN


Journal
2017 | 1(32) | 69-86
Article title

Wybrane wyzwania wobec współczesnych polskich rodzin

Content
Title variants
EN
Selected challenges to contemporary Polish families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunki, w jakich rodzinie przychodzi żyć, mogą dla niej być funkcjonalne lub stanowić wyzwanie. To rodzinne doświadczenie jest powszechne tak w przestrzeni, jak i w czasie. Same wyzwania jednak są różne w różnych epokach. W przeszłości wszystkie instytucje stanowiły jeden koherentny system i wspierały się nawzajem w służbie człowiekowi i rodzinie. Z biegiem czasu sytuacja uległa zmianie. Wśród wielu wyzwań, jakich doświadcza współczesna rodzina polska, są zarówno te o charakterze ideologicznym, jak i społeczno-ekonomicznym. W niniejszym opracowaniu poddano analizie następujące dylematy współczesnej rodziny polskiej: antyrodzinna ideologia radykalnego feminizmu, kryzys wartości w postmodernistycznej doktrynie oraz dylematy rodziny związane z emigracją.
EN
The conditions in which a family comes to work can be conducive to its functioning or to its challenges. This family experience is common in space as well as in time. Challenges, however, are different in different epochs. In the past centuries, all dimensions of life formed a coherent system, and the institutions supported each other in the service of man and family. Over time this situation began to change. Among the many challenges the modern Polish family experiences are both ideological and socio-economic. In this paper, from the many challenges facing the modern Polish family, the following dilemmas will be analyzed: anti-family ideology of the radical feminism and postmodern doctrine, postmodern crisis of values and family dilemmas of emigration.
Journal
Year
Issue
Pages
69-86
Physical description
Dates
published
2017-07-25
References
 • Bejma U., Ideologia radykalnego feminizmu zagrożeniem dla rodziny, w: W. Majkowski (red.), Rodzina dobro zagrożone, Kraków 2015, s. 155-176.
 • Bryk A., Akcja Afirmatywna, doktryna „różnorodności” a plemienna koncepcja społeczeństwa liberalnego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 1 (2004), s. 31-110.
 • Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996.
 • Cieślińska B., Formy migracji a procesy integracji. Współczesna emigracja zarobkowa z Województwa Podlaskiego, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny” 2 (2011), s. 97-113.
 • Gizicka D., Dzieci w Polsce a skutki migracji zarobkowych rodziców, „Studia Polonijne” 31 (2010), s. 159-169.
 • Himmelfarb G., Granice liberalizmu, w: K. Michalski (red.), Społeczeństwo liberalne, Kraków 1996, s. 113-137.
 • Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, Rzym 1963.
 • Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Rzym 1981.
 • Juszczak K., Wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie w rodzinie, w: D. Rondalska, A. Zduniak (red.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, Poznań 2009.
 • Kocik L., Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego, Kraków 2006.
 • Majkowski W., Od sekularyzacji do sekularyzmu, w: A. Wołk (red.), Człowiek i społeczeństwo w dobie przemian, Warszawa 2008, s. 118-130.
 • Majkowski W., Sekularyzacja małżeństwa i rodziny, w: J. Wiśniewski (red.), Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIII w.), Olsztyn 2008.
 • Maroń G., Nurty feministycznej jurysprudencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 12 (2013), s. 71-96.
 • Młyński J., Szewczyk W., Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej, Warszawa 2012.
 • Nowakowska A., Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego, w: T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2002, s. 101-116.
 • Piwowarski W., Proces sekularyzacji rodziny jako instytucji religijnej, „Roczniki Nauk Społecznych” 4 (1976), s. 93-123.
 • Rymkiewicz W., Seks i metafizyka, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 4 (1995), s. 145-158.
 • Sapir E., Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.
 • Ślęczka K., Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999.
 • Ziembicki I., Postmodernizm a dylematy człowieka, „Ethos” 33-34 (1996), s. 141-149.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c64e090-9143-4975-9e33-d32c1f1cd7e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.