Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(23) | 61-73

Article title

Poczucie własnej skuteczności i nadzieja podstawowa a percepcja sytuacji poszukiwania pracy za pośrednictwem metody zatrudnienia wspomaganego w grupie osób z niepełnosprawnością słuchową

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Self-efficacy and basic hope versus the perception of the job search with the use of supported employment services among people with hearing impairments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest analiza relacji pomiędzy nadzieją podstawową, poczuciem samoskuteczności a percepcją swojej sytuacji przez osoby niepełnosprawne w kontekście ich udziału w aktywizacji zawodowej z zastosowaniem metody zatrudnienia wspomaganego. Potwierdzone zostały hipotezy zakładające, że im wyższy poziom nadziei podstawowej, tym wyższy poziom samoskuteczności, oraz że ocena sytuacji poszukiwania pracy jako wyzwania jest związana z samoskutecznością. Zależność dodatnią zaobserwowano także pomiędzy poczuciem nadziei podstawowej a oceną sytuacji poszukiwania pracy jako wyzwania. Z uwagi na nieliczne do tej pory badania naukowe dotyczące zatrudnienia wspomaganego w Polsce prezentowana praca ma charakter pionierski.
EN
The study analyses the relationship between basic hope, self-efficacy and the perception of their situation by people with disabilities in the context of their participation in supported employment. The results show that high basic hope correlates with high self-efficacy and that the perception of the job search as a challenge is related to self-efficacy. There is also a positive correlation between basic hope and the job search perceived as a challenge. Due to the fact that research on supported employment in Poland is sparse, this study is a pioneering one.

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c68aaaf-538d-44c7-a158-afff2ca636c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.