Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3(17) | 61-73

Article title

Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej

Authors

Content

Title variants

EN
The Replacement Migration and the Dilemmas of the Migration Policy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W studiach poświęconych prognozom demograficznym oraz polityce migracyjnej pojawia się w ostatnich latach często pojęcie migracji kompensacyjnych (replacement migration). Migracje te miałyby niwelować następstwa ubytku naturalnego ludności oraz starzenia się społeczeństw w krajach zamożnych. Autor stara się wykazać, że migracje międzynarodowe mogą jedynie w niewielkim stopniu spowalniać te procesy. W przypadku Polski należy się liczyć z utrzymaniem wysokiego poziomu odpływu ludności za granicę zarówno w ciągu obecnego, jak i następnego dziesięciolecia. Odpływ ten mógłby być częściowo równoważony przez imigrację. Jednym z warunków takiej kompensacji jest przyjęcie nowych zasad polityki migracyjnej, które zwiększałyby możliwości legalnego, selektywnego napływu ludności z zagranicy, przeciwdziałając jednocześnie tzw. migracji nieregularnej. Takie zasady są wprowadzane w niektórych krajach Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech), a w przyszłości będą prawdopodobnie stanowiły podstawę wspólnej polityki migracyjnej Unii.
EN
The notion of replacement migration is frequently used in the recent literature on migration policy and demographic forecasts. Such migration streams could theoretically compensate for the natural decrease and population ageing, as observed in most of developed countries today. In the long run, however, international migration can only slow down, rather than reverse these processes. The situation of Poland in this respect is specific, as its migration balance will most likely remain negative until around the year 2020. Nevertheless, the population outflow abroad could to some extent be matched by the population inflow. This would require, among other conditions, a reformulation of Poland's migration policy an increase of provisions for legal, selective immigration.

Contributors

 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

References

 • Ahlbury D., 1992, Immigration and the Dependency Burden, University of Minnesota, USA: Industrial Relations Center, s. 4 (maszynopis).
 • Coleman D.A., 2001, 'Replacement Migration', or Why Everyone's Going to Have to Live in Korea (maszynopis).
 • Eberhardt P., 2002, Geografia ludności Rosji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fotakis C., 2000, "Demographic ageing, employment growth and pensions sustainability in the EU: the option of migration" (w:) Expert group meeting on policy responses to population ageing and population decline, New York: United Nations Secretariat, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, 16-18 October.
 • Korcelli P. (red.), 1998, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Biuletyn, KPZK PAN, nr 184.
 • Korcelli P., 2000, "Migration from Poland: recent trends and their evaluation", Der Donauraum, 40, nr 1/2, s. 63-77.
 • Kotowska I.E., 2003, "Older workers in the labour market and retirement policies", European Population Papers Series, nr 9, Council of Europe, January.
 • Kupiszewski M, 2001, "Demograficzne aspekty wybranych prognoz migracji zagranicznych" (w:) A. Stepniak (red.), Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, "Zrozumieć negocjacje",Warszawa: UKIE, s. 73-98.
 • Okólski M., 1994, "Migracje zagraniczne ludności Polski w latach 1980-1989.Zarys problematyki badawczej", Studia Demograficzne, nr 3.
 • Okólski M., 1998, "Refleksje na temat kształtowania polityki migracyjnej w Polsce" (w:) Polityka migracyjna Polski, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, seria Prace Migracyjne, nr 18, s. 3-6.
 • Okólski M., Stola D., 1998, "Migracje między Polską a krajami Unii Europejskiej w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" (w:) Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-53 (Biuletyn KPZK PAN, nr 184).
 • Orzechowska E., 2002, "Replacement migration as policy response to ageing and declining populations of the European Union", Studia Demograficzne, nr 2.
 • Population Aging, Pensions, and Health, Options, IIASA, Summer 2003, s. 1-19.
 • Saczuk K., 2003, A Development and Critique of the Concept of Replacement Migration, Warszawa: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych, s. 21 (maszynopis).
 • Stola D., 1998, "Współczesne migracje do Polski: co jest istotne z punktu widzenia polityki migracyjnej" (w:) Polityka migracyjna Polski, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW, seria Prace Migracyjne, nr 18, s. 25-43.
 • United Nations, 2000, Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?, New York: United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.
 • van de Kaa D.J., 1987, "Europe's second demographic transition", Population Bulletin, nr42(l).
 • Vossen A., 1992, "Ageing, migration and public expenditure. The case of the Netherlands" (w:) International Conference on: Mass Migration in Europe, Implications in East and West, IAS, IIASA, IF, Vienna, March 5-7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c6eb252-6dbf-4cb2-94e0-8f2188509698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.