PL EN


2015 | 2 | 121-134
Article title

Zjawisko jednostronnych zmian zasad umów przez banki i ich wpływ na zachowania oraz lojalność klientów

Content
Title variants
EN
The occurrence of unilateral changes in the terms and conditions of bank contracts and their impact on customer behavior and loyalty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Banki ze względu na specyfikę swojej działalności zaliczane są do instytucji wysokiego zaufania społecznego. Mając to na względzie muszą świadczyć usługi o najwyższym poziomie jakości, wzbudzać zaufanie u klientów, jak też dawać im poczucie stabilności i bezpieczeństwa. W ostatnich latach zjawiskiem, które budzi znaczący niepokój wśród klientów jest praktyka jednostronnych zmian umów przez banki. Celem badań podjętych przez autorów było określenie postaw i zachowań klientów banków wobec jednostronnych zmian warunków umów przez bank oraz wpływu tego zjawiska na lojalność klientów. Podstawowym materiałem badawczym była ankietyzacja. W toku przeprowadzonych badań stworzony został formularz ankietowy. Ankieta obejmowała 10 pytań o charakterze otwartym i półotwartym. Badanie przeprowadzono w 2013 r. wśród 100 klientów wybranych banków z rejonu Trójmiasta, zróżnicowanym pod względem wieku i osiąganego miesięcznego dochodu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż mimo negatywnego stosunku badanych respondentów (51%) do zjawiska jednostronnej zmiany umowy przez bank nie wpływa ono znacząco na lojalność klientów.
EN
Banks, because of the specific nature of their activity, belong to a group of institutions enjoying high public confidence. With this in mind, they have to offer services of the highest quality, to raise confidence in customers, as well as to provide them with a sense of stability and security. A phenomenon that causes considerable anxiety among clients is the practice of unilateral changes in the contractual terms made by banks. The aim of the research undertaken by the authors was to describe attitudes and behaviours of bank customers towards unilateral amendments of contractual terms by the bank and the effect of this phenomenon on customer loyalty. The basic research material was a survey. The conducted studies resulted in creating a survey questionnaire consisting of 10 open-ended and semi-open-ended questions. The survey was conducted in 2013 among 100 customers of selected banks in the Tricity area, diversified in terms of age and monthly income. On the basis of the results obtained, it was found that despite a negative attitude of respondents (51%) towards unilateral amendments of contractual terms by the bank, this does not significantly affect customer loyalty. Key words: banking service, customer behavior, customer loyalty.
Year
Issue
2
Pages
121-134
Physical description
Dates
published
2015-08-31
Contributors
 • Katedra Handlu i Usług, Akademia Morska w Gdyni
 • Katedra Handlu i Usług, Akademia Morska w Gdyni
References
 • Baran T. (2000), Jak usatysfakcjonować klienta, „Marketing w Praktyce”, nr 1.
 • Britner M., Hubbert A. (1994), Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality [in:] Rust R., Oliver R. (ed.), Service Quality. New Directions in theory and practice, SAGE Publications.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G.(red.) (2008), Współczesna ekonomika usług, Warszawa.
 • Futrell Ch. (2011), Nowoczesne techniki sprzedaży, Warszawa.
 • Garczarczyk J. (2004), Model jakości usług finansowych w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Johnston R. (1997), Identifying the critical determinant of service quality in retail banking: importance and effect, „International Journal of Bank Marketing”, no. 4.
 • Otto J. (1999), Jakość a rentowność relacji klientem, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Rogoziński K. (2000), Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Studzińska E. (2015), Lojalność klienta- pojęcie, podział, rodzaje i stopnie, [w:] Borys T., Rogala P., Skowron P. (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 376, Wrocław.
 • Szopik - Depczyńska K. (2013), Zarządzanie jakością w bankach, [w:] Olszewski J. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem cz. II, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 • Wyrąbek H. (2010), Marketing usług bankowych w procesie zarządzania jakością, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, nr 85, Seria: Administracja i Zarządzanie nr 12, Siedlce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-97-193-87-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c748760-f793-46b1-9eeb-270790172fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.