PL EN


Journal
2020 | 3(63) | 145-160
Article title

Analiza porównawcza wentylacji naturalnej i mechanicznej na przykładzie domu jednorodzinnego

Authors
Content
Title variants
EN
A comparative analysis of natural and mechanical ventilation on the example of a single-family house
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza porównawcza i próba określenia, który z omawianych typów wentylacji jest najkorzystniejszy w przypadku budynków jednorodzinnych. We wstępie przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Starano się przybliżyć jej współczesne problemy wynikające głównie z braku wystarczającego nawiewu świeżego powietrza. Druga część artykułu poświęcona jest analizie porównawczej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła przy uwzględnieniu trzech kryteriów: kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń i zapotrzebowania na energię na cele grzewcze. Przedmiotem badań był projekt budynku jednorodzinnego o powierzchni 185 m2. W pracy wykorzystano wykonane przez autorkę kosztorysy budowy systemów wentylacyjnych aktualne na rok 2018, dane pomiarowe z wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The paper presents a comparative analysis and an attempt to determine which of the analyzed types of ventilation is the most advantageous for single-family buildings. At first basic information on ventilation systems used in residential buildings is presented. Attempts have been made to bring its contemporary problems, resulting mainly from the lack of sufficient fresh air supply. The second part of the article is devoted to the comparative analysis of gravitational and mechanical ventilation with heat recovery system taking into account 3 criteria: investment and operating costs, quality of the air supplied to rooms and energy demand for heating purposes. The subject of the research was the design of a single-family building with an area of 185 m2. The paper uses the author’s cost estimates of the construction of ventilation systems valid for 2018, measurement data from the provincial Inspectorate of Environmental Protection in Poznan as well as the methodology of determining the energy performance of buildings.
Journal
Year
Issue
Pages
145-160
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
References
 • Grandjean E., Ergonomia mieszkania: aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu, Arkady, Warszawa 1978.
 • Nantka B.M., Wentylacja naturalna i mechaniczna warunkiem poprawnego użytkowania obiektów kubaturowych, Szkolenie seminaryjne Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział w Katowicach, Katowice 2014.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690, z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690 [accessed: 18.08.2020].
 • Firląg S., Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2017, t. 48, nr 8, 340–344, doi: 10.15199/9.2017.8.7.
 • Firląg S., Miszczuk A., Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia, „Rynek Instalacyjny” 2016, t. 6, 68–72.
 • Grygier G., Szyperski P., Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (systemu rekuperacji) w domach jednorodzinnych, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Warszawa 2011, http://www.wentylacja.org.pl/upload/files/rekuperacja_do_kor.pdf [accessed: 18.08.2020].
 • Rybka K., Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność, „Rynek Instalacyjny” 2016, t. 6, 57–60.
 • Müller J., Ile kosztuje wentylacja w budynku pasywnym?, „Rynek Instalacyjny” 2012, t. 9, 58–60.
 • Strzeszewski M., Określanie zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w przypadku stosowania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, bez nagrzewnic powietrza, [w:] T. Jędrzejewska-Ścibak, J. Sowa (red.), Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2003, Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, 335–342.
 • Gaczoł T., Podciśnieniowy i nadciśnieniowy system wentylacji grawitacyjnej, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” 2016, t. 33, z. 63, 85–93, doi: 10.7862/rb.2016.189.
 • Antczak-Jarząbska R., Niedostatkiewicz M., Nasada kominowa sposobem intensyfikacji wydajności wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych, „Acta Scientiarum Polonorum. Architectura” 2019, t. 18, nr 1, 99–108, doi: 10.22630/aspa.2019.18.1.12.
 • Rutkowska G., Klepak O., Podawca K., Problemy strat ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych w kontekście błędów wykonawczych, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2013, t. 15, cz. 3, 2625–2639.
 • Baron J., Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, http://www.psm.pila.pl/pdf/prezentacja-wentylacja.pdf [accessed: 18.08.2020].
 • https://powietrze.poznan.wios.gov.pl [accessed: 18.08.2020].
 • Kostrz M., Satora P., Związki odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza, „Inżynieria Ekologiczna” 2017, Vol. 18, Iss. 6, 89–95, doi: 10.12912/23920629/79820.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2015, poz. 376 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000376 [accessed: 18.08.2020].
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. 2012, poz. 1031, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001031 [accessed: 18.08.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c7691a6-0c53-40cc-a05f-b51db10e7957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.