PL EN


2011 | VIII | 123-137
Article title

Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Re-privatization of Museum Items – a Threat to the National Heritage?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is a contribution to the discussion concerning the issue of re-privatization of museum items. The authors acknowledge the question whether ordering of matters pertaining to the property ownership by means of re-privatizing and restoring the rights to their former owners constitutes a threat to the national heritage to be truly justified: will it not result in depleting Polish museums and libraries of the most precious items and enhance their uncontrolled selling abroad? The paper begins with a discussion of the notions of museum items and re-privatization. Then, the authors present the foundations of the nationalization process of property items of cultural heritage and the projects to date relating to their re-privatizing. They indicate that the degree of threat of their re-privatization depends on the chosen methods of re-privatization. Next, they discuss the problem of exporting of monuments abroad – the existing legal regulations and potential threats, including those relating to Poland’s belonging to the Schengen zone. The paper ends with final conclusions in which the authors state that in view of the fact that Poland’s membership in the European Union and its accession to the Schengen zone considerably impede extending effective control of export of works of art outside the country borders, re-privatization carried out in an improper manner can bring about a serious threat to the national heritage.
Year
Volume
Pages
123-137
Physical description
Contributors
References
 • Rottermund Andrzej. 2005. Reprywatyzacja w oczach muzealnika. W Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku, 251. Warszawa: Trio.
 • Cieślińska-Lobkowicz Nawojka. 2005. „Reprywatyzacja dóbr kultury w Europie ostatniego piętnastolecia”. Muzealnictwo (46) : 154-168.
 • Łabno Anna. 2006. „Ochrona dóbr kultury w rozwiązaniach konstytucyjnych: rozważania naprzykładzie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. i wybranych konstytucji państw obcych”. Humanistyczne Zeszyty Naukowe 10 : 17-23.
 • Purchla Jacek. 2005. Dziedzictwo a transformacja. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Jagielska-Burduk Alicja, Wojciech Szafrański. 2007. Rekompensata czy zwrot? Wokół problematyki zabytków ruchomych przejętych w trakcie realizacji reformy rolnej z 1944 r. W Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, 143-165. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Drela Monika. 2006. Własność zabytków. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Zalasińska Katarzyna. 2010. Muzealia. W Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, 162. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Gniewek Edward. 1996. O reprywatyzacji mienia państwowego – refleksje ogólne. W Przekształcenia własnościowe w Polsce. Determinanty prawne, 185-198. Białystok: Temida 2.
 • Szachułowicz Jan. 1993. „Prawna i ekonomiczna problematyka reprywatyzacji nieruchomości rolnych”. Państwo i Prawo (3) : 38-47.
 • Antosiewicz Janina. 1993. Reprywatyzacja. Praktyka organów administracji, działalność prokuratury, orzecznictwo sądowe, uprawnienia byłych właścicieli. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Bednarek Małgorzata. 1994. Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne. Warszawa: Scholar.
 • Jarosz-Żukowska Sylwia. 2003. Konstytucyjna zasada ochrony własności. Kraków: Zakamycze.
 • Oleszko Aleksander. 1996. „Problematyka własnościowa w świetle reformy oraz uporządkowania spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem”. Rejent (11) : 28-48.
 • Pruszyński Jan. 2002. „Prawa własności do mienia skonfiskowanego w trybie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o reformie rolnej”. Przegląd Sądowy (10) : 96-104.
 • Lichorowicz Aleksander. 2002. „Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. (sygn. akt SK 5/01)”. Przegląd Sejmowy (2) : 129-136.
 • Sławomirska-Chmarzyńska Agnieszka. 2008. Muzea bez muzealiów. Problem własności zbiorów muzealnych. W Prawo muzeów, 191-199. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sztyk Romuald. 2004. „Nieruchomości opuszczone i poniemieckie w praktyce notarialnej”. Rejent (7) : 176-212.
 • Rudnicki Stanisław. 2005. Sytuacja prawna majątku niemieckiego w świetle powojennych polskich aktów prawnych. W Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, 1308. Kraków: Zakamycze.
 • Szachułowicz Jan. 2004. „Status prawny własności poniemieckiej w Polsce”. Państwo i Prawo (10) : 36-46.
 • Stec Piotr. 2001. Reprivatisation of Nationalised Property in Poland. W Modern Studies in Property Law: Property 2000. Volume 1, 357-371. Oxford: Hart Publishing.
 • Grzesiok-Horosz Angieszka. 2010. Reprywatyzacja muzealiów. W W kierunku sprawnego państwa. Publicznoprawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Cz. 2, 29-48. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”.
 • Pruszyński Jan. 2001. Własność dzieł sztuki i zabytków. Dylematy restytucji. W Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, 587-600. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Matelski Dariusz. 2008. Problem reprywatyzacji dóbr kultury w Europie Środkowo – Wschodniej w latach 1989–2005. W Prawo muzeów, 168-180. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sztyk Romuald. 2006. „Realizacja prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Rejent (3) : 40-56.
 • Cemka Franciszek. 2006. Dyskusja. W Własność a dobra kultury, 72. Warszawa: Trio.
 • Szalewska Małgorzata. 2005. Wywłaszczenie nieruchomości. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 • Lewek Izabela. 2005. „Zarządzanie zbiorami prywatnymi w państwowych muzeach na przykładzie Fundacji Książąt Czartoryskich”. Muzealnictwo (46) : 169-181.
 • Cieślińska-Lobkowicz Nawojka. 2006. Sporne muzealia. W Własność a dobra kultury, 173-184. Warszawa: Trio.
 • Waltoś Stanisław. 2006. Dyskusja. W Własność a dobra kultury, 76. Warszawa: Trio.
 • Golat Rafał. 2004. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
 • Soldani Alberto, Dariusz Jankowski. 2004. Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c76e452-17eb-40ed-b315-7ff9a663a4e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.