Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(2) | 40 - 57

Article title

Wywiad i kontrwywiad w procesie strategicznej dezinformacji

Selected contents from this journal

Title variants

EN
INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE IN THE PROCESS OF STRATEGIC DISINFORMATION

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Stale postępująca rewolucja informacyjna, a także wzrost znaczenia asymetryczności we współczesnym świecie wzmagają potrzebę prowadzenia wojny psychologicznej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przeszłych oraz współczesnych konfliktach. Dezinformacja jest jednym z głównych sposobów prowadzenia walki w wojnie psychologicznej, a kluczową rolę w procesie dezinformowania odgrywają służby specjalne jako podstawowe źródło informacji o przeciwniku. Ponadto odmienne poglądy na prawdę, ułomność percepcji, selektywność wykorzystania informacji, różnice w ocenach znaczenia zachodzących procesów sprawiają, że każda informacja może zawierać w sobie chociażby kwant dezinformacji, przez co trudno często określić, co stanowi obiektywną prawdę, a co fałsz czy dezinformację. Z tego względu coraz trudniejszym okazuje się stosowanie dotychczasowych, klasycznych sposobów prowadzenia działań dezinformujących, a to implikuje konieczność dostosowywania się służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych do nowych sytuacji poprzez kreatywne i niekonwencjonalne podejście do wykonywanych zadań.
EN
The continuously progressing information revolution and the growing importance of asymmetry in the modern world increase the need for psychological warfare, which is reflected in past and present conflicts. Disinformation is one of the main methods of psychological warfare, and the key role in the process of disinformation is played by secret services as a primary source of information about the enemy. In addition, due to different views on the truth, deficiencies of perception, selective use of information, different assessments of importance of various processes, every piece of information may contain even a quantum of disinformation, often making it difficult to determine what constitutes the objective truth and what is a lie or an element of disinformation. For this reason, it is becoming increasingly complicated to use the existing, traditional methods of disinformation, which implies the need to adapt the intelligence and counter-intelligence services to new situations through the creative and unconventional approach to the task.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny

References

 • Allied Intelligence Publication No. 1 – Intelligence Doctrine. (1984). Brussels: NATO.
 • Bennett, R. M. (2002). Espionage. An Encyclopedia of Spies and Secrets. London: Virgin Books.
 • Dearth, D. H., Goodden, R. T. (ed.). (1995). Strategic Intelligence. Theory and Application. Washington: JMITC.
 • Denning, D. E. (2002). Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Golicyn, A. (1984). New Lies for Old. London: The Bodley Head.
 • Herman, M. (2002). Potęga wywiadu. Warszawa: Bellona.
 • Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Larecki, J. (2007). Wielki leksykon służb specjalnych świata. Organizacje wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznych świata, terminologia profesjonalna i żargon operacyjny. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Pepłoński, A. (2011). Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1944. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Piasecki, B. (2014). Kontrwywiad ofensywny jako element systemu bezpieczeństwa państwa. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 6(10), 260–272.
 • Słownik terminów i definicji NATO, AAP-6, NATO/PdP JAWNE. (2013). Retrieved from: www.wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/N_20130808_AAP6PL.pdf.
 • Volkoff, V. (1990). Dezinformacja oręż wojny. Warszawa: Delikon.
 • Wrzosek, M. (2005). Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • Wrzosek, M. (2012). Dezinformacja – skuteczny element walki informacyjnej. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 87(2), 18–37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2391-9957

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c7b8a06-569f-41f9-ac3e-c91eec2fad58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.