PL EN


2015 | 2(16) | 59-78
Article title

Rozwój turystyki korporacyjnej w Polsce w latach 2009–2014

Authors
Content
Title variants
EN
The development of corporate tourism in Poland in the period of 2009–2014
Languages of publication
Abstracts
PL
Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju turystyki korporacyjnej na tle pozostałych kategorii turystyki biznesowej ogółem. Analizą objęto wydarzenia korporacyjne, które odbyły się w Polsce w latach 2009–2014. W opracowaniu zawarto rozważania dotyczące istoty oraz celów wydarzeń korporacyjnych. Imprezy korporacyjne mają ekskluzywny i bardziej elitarny charakter. Obszerne fragmenty opracowania poświęcono charakterystyce ilościowej imprez korporacyjnych oraz tendencji zmian w tym zakresie na tle wydarzeń i spotkań biznesowych w poszczególnych latach badanego okresu. W analizie uwzględniono również zmiany liczebności turystów (uczestników) biorących udział w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych według kategorii. Końcowa część opracowania zawiera analizę przestrzennego rozmieszczenia imprez korporacyjnych i biznesowych ogółem w poszczególnych miastach Polski w latach 2009–2014. Ważnym celem turystyki korporacyjnej jest pozyskanie nowych klientów, zwłaszcza kluczowych dla przedsiębiorstw, a także utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy sponsora wydarzeń korporacyjnych.
EN
The main objective of the study is to analyze the development of corporation tourism in the light of other categories of business tourism. The analysis included corporate events that took place in Poland in the years 2009-2014. The study contains reflections on the nature and objectives of corporate events. Corporate events are exclusive and have more elitist character. Large parts of the elaboration are connected with quantitative studies of corporate events and trends on the background of events and business meetings in the various years of the period. The analysis also takes into account changes in the number of tourists (participants) participating in meetings and business events by category. The final part of the study contains an analysis of the spatial distribution of corporate and business events in total in various Polish cities in 2009–2014. An important objective of corporate tourism is to acquire new customers, especially important for enterprises as well as creating the positive image of the company that is a sponsor of corporate events.
Year
Issue
Pages
59-78
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
  • Celuch K., Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2012, 2013, 2014, Poland Convention Bureau, POT. Warszawa 2012, 2013, 2014.
  • Celuch K., Dziedzic E., Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2010, 2011, Poland Convention Bureau, POT, Warszawa 2010, 2011.
  • Dziedzic D., Szymańska A.I., Marketing transakcji a marketing relacji, „Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie” 2011, nr 7.
  • Iwan B., Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, red. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTIJO, Warszawa 2012.
  • Iwan B., Rodzaje i zakres turystyki biznesowej, Zeszyty Naukowe WSTiJO „Turystyka i Rekreacja” 2011, z. 8 (2).
  • Iwan B., Założenia marketingu relacji w turystyce, [w:] Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Wyd. Almamer WSE, Warszawa 2010.
  • Opawska B., Wybrane zagadnienia turystyki motywacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2012, nr 28, Turystyka biznesowa II.
  • Sidorkiewicz M., Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c86f29b-c0e8-4060-82b9-d4dd276eafe6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.