PL EN


2015 | 11 | 2 | 40-59
Article title

Polityka i (nie)bezpieczeństwo igrzysk olimpijskich: casus Londynu 2012

Content
Title variants
EN
Politics and the London 2012 Olympics: the (in)security Games
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje konstytuowanie się bezpieczeństwa na igrzyskach olimpijskich jako kwestię centralną dla organizatorów i ruchu olimpijskiego oraz konsekwencje organizacji igrzysk dla lokalnej społeczności i narodowej polityki bezpieczeństwa. Zakłada się, że igrzyska olimpijskie, jako wydarzenie o wysokim profilu medialnym, dostarczają coraz bardziej atrakcyjnych politycznie możliwości dla wielu aktorów – szczególnie, gdy są rozgrywane w takim mieście jak Londyn. Od czasów ataków z 11 września w Nowym Jorku odnotowano gwałtowny wzrost wydatków na zabezpieczenie igrzysk olimpijskich, wydaje się, że znacząco nieproporcjonalnie do możliwego ryzyka. Koszt zabezpieczania rósł: od 108 milionów dolarów w 1996 roku (Atlanta) do blisko 2 miliardów dolarów w 2012 (Londyn). Argumentuje się, że okres od 2001 roku charakteryzuje się hiperniepewnością i kulturą intensywnej awersji do ryzyka, opartą nie na prawdopodobieństwie, ale na możliwości ataku. W konsekwencji dochodzi do znieczulania narodów organizujących igrzyska na wzrastającą sekurytyzację w ich miastach. Twierdzi się również, że wpływ na lokalną społeczność Newham w Londynie będzie znaczący nie tylko w rezultacie intensywnego poziomu kontroli, ale także z powodu przebudowy związanej z igrzyskami i użycia infrastruktury nadzoru do stworzenia zamkniętych osiedli w miejscu wioski olimpijskiej. W konkluzjach dyskutowane są długoterminowe implikacje wzrastającej sekurytyzacji igrzysk, w tym normalizacji intensywnego nadzoru, dalszego naruszania swobód obywatelskich i rosnącego napięcia między wartościami przyjętymi przez ruch olimpijski a rzeczywistą organizacją igrzysk.
EN
This article traces the emergence of security at the Olympic Games as a key concern of host governments and of the Olympic movement and analyses the implications of this heightened concern for the delivery of the Games, the local host community, and for national security policy. It is argued that the Olympic Games, as a high profile media event, provide an increasingly attractive political opportunity structure for a range of political actors—an attraction that is intensified when the Games are held in a world city such as London. Since the 9/11 attacks in New York there has been a sharp increase in security expenditure for the Olympic Games, arguably significantly out of proportion to the likely risk. The cost of security has risen from approximately $108 million in 1996 (Atlanta) to an estimated $1.99 billion in 2012 (London). It is argued that the period since 2001 has been characterized by hyper-insecurity and a culture of intense risk aversion based not on probability but on the possibility of attack. Among the consequences of this development is a desensitization of host nations to the increased securitization of their cities. It is also argued that the impact on the local UK host community of Newham will be significant not only as a result of the intense level of policing, but also owing to the redevelopment associated with the Games and the use of the surveillance infrastructure to create a virtual gated community in the post-Games athletes’ village. The article concludes by discussing some of the longer-term implications of the increased securitization of the Olympic Games, including the normalization of intense surveillance, the further encroachment on civil liberties, and the growing tension between the values espoused by the Olympic movement and the reality of a successful delivery of the Games.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
40-59
Physical description
Contributors
 • Loughborough University, Wielka Brytania
 • Loughborough University, Wielka Brytania
References
 • Amara Mahfoud (2012) Sport, Politics, and Society in the Arab world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Amara Mahfoud, Henry Ian P. (2010) Sport, Muslim Identities, and Cultures in the UK. „European Sport Management Quarterly”, vol. 10, s. 419–443.
 • Armstrong Gary, Hobbs Dick, Lindsay Ian (2011) Calling the Shots: The Pre-2012 London Olympic Contest. „Urban Studies”, vol. 48, s. 3169−3184.
 • Beck Ulrich (2002) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Przełożył: Stanisław Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Beck Ulrich (2003) The Silence of Words: On War and Terror. „Security Dialogue”, vol. 34, s. 255‒267.
 • Beck Ulrich (2006) Living in the World Risk Society. „ Economy and Society”, vol. 35, s. 329–345.
 • Beck Ulrich (2009) World at Risk. Cambridge: Polity Press.
 • Benton-Short Lisa (2007) Bollards, Bunkers, and Barriers: Securing the National Mall. „Society and Space”, vol. 25, s. 424–446.
 • Bigo Didier (2008) Globalized (In)Security: The Field and the Ban-Opticon [w:] Didier Bigo, Anastassia Tsoukala, eds., Terror, Insecurity, and Liberty. Illiberal Practices of Liberal Regimes After 9/11. London: Routledge, s. 10‒48.
 • Boyle Philip, Haggerty Kevin D. (2009) Spectacular Security: Mega-Events and the Security Complex. „International Political Sociology”, vol. 3, s. 257–274.
 • Boyle Philip, Haggerty Kevin D. (2012) Planning for the Worst: Risk, Uncertainty, and the Olympic Games. „ British Journal of Sociology”, vol. 63, s. 241–259.
 • Bradsher Keith (2007) China Finds American Allies for Security. „The New York Times”, December 28 [dostęp 2 czerwca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.nytimes.com/2007/12/28/business/worldbusiness/28security.html?pagewanted=all&_r=0›.
 • Brohm Jean-Marie (1981) Sport: A Prison of Measured Time. London: Pluto.
 • Chatziefstathiou Dikaia (2001) Paradoxes and Contestations of Olympism in the History of the Modern Olympic Movement. „Sport in Society”, vol. 14, s. 332–344.
 • Coaffee Jon (2003) Terrorism, Risk, and the City: The Making of a Contemporary Urban Landscape. Aldershot: Ashgate.
 • Coaffee Jon, Murakami Wood David (2006) Security Is Coming Home: Rethinking the Scale and Constructing Resilience in the Global Urban Response to Terrorist Risk. „International Relations”, vol. 20, s. 503–517.
 • Cottrell M. Patrick, Nelson Travis (2011) Not Just the Games? Power, Protest and Politics at the Olympics. „European Journal of International Relations”, vol. 17, s. 729–753;
 • Coward Martin (2008) Urbicide: The Politics of Urban Destruction. London: Routledge.
 • Coward Martin (2009) Network-Centric Violence, Critical Infrastructure, and the Urbanization of Security. „Security Dialogue”, vol. 40, s. 399–418.
 • Furlong Ray (2006) Berlin Welcomes World Cup Police [dostęp 23 maja 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5053138.stm›.
 • Fussey Peter i in. (2011) Securing and Sustaining the Olympic City. Aldershot: Ashgate.
 • Giulianotti Richard, Klauser Francisco (2010) Security Governance and Sport Mega-Events: Towards an Interdisciplinary Research Agenda. „Journal of Sport and Social Issues”, vol. 34, s. 49–61.
 • Giulianotti Richard, Klauser Francisco (2012) Sport and “Terrorism”: A Critical Analysis. „International Review for the Sociology of Sport”, vol. 47, s. 307–323.
 • Graham Stephen (2012) When Life Itself Is War: On the Urbanization of Military and Security Doctrine. „International Journal of Urban and Regional Research”, vol. 36, s. 136‒155.
 • Grix Jonathan, Houlihan Barrie (2012) Sports Mega-Events as Part of a Nation’s Soft Power Strategy: The Cases of Germany (2006) and the UK (2012). Unpublished working paper. Birmingham: University of Birmingham.
 • Guttmann Alan (1984) The Games Must Go On: Avery Brundage and the Olympic Movement. New York: Columbia University Press.
 • Haggerty Kevin, Ericson Richard (2000) The Surveillant Assemblage. „British Journal of Sociology”, vol. 51, s. 605–622.
 • Hall C. Michael (2006) Urban Entrepreneurship, Corporate Interests, and Sports Mega-Events. „Sociological Review”, vol. 54, s. 59–70.
 • Hargreaves John (2000) Freedom for Catalonia? Catalan Nationalism, Spanish Identity, and the Barcelona Olympic Games. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Head Michael (2000) Olympic Security: Police and Military Plans for the Sydney Olympics. „Alternative Law Journal”, vol. 25, s. 131–140.
 • Hill Christopher R. (1997) Olympic Politics: Athens to Atlanta. Manchester: Manchester University Press.
 • Hoberman John (1986) The Olympic Crisis: Sport, Politics, and the Moral Order. New Rochelle: Astride O. Caratzas Press.
 • Holden Michael (2012) Interpol Head Warns of London Olympic Cheats [dostęp 2 czerwca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.reuters.com/article/2012/01/19/us-olympics-cheats-idUSTRE80I11620120119›.
 • Home Office (2011) London 2012 Olympic Safety and Security Strategic Risk Assessment (OSSSRA) and Risk Mitigation Process. London: Home Office.
 • Houlihan Barrie (1994) Sport and International Politics. London: Harvester-Wheatsheaf.
 • House of Commons Foreign Affairs Committee (2011) FCO Public Diplomacy: The Olympic and Paralympic Games 2012. 2nd Report of Session 2010–11. London: The Stationery Office.
 • Hunt Thomas M. (2011) Drug Games: The International Olympic Committee and the Politics of Doping, 1960–2008. Austin: University of Texas Press.
 • Huntington Samuel P. (1993) The Clash of Civilizations? „Foreign Affairs”, vol. 72, s. 22–49.
 • Huntington Samuel P. (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
 • Klauser Francisco (2007) FIFA Land 2006TM: Alliances Between Security Politics and Business Interests for Germany’s City Network. Referat na konferencji Architectures of Fear: Terrorism and the Future of Urbanism in the West. Barcelona: Centre of Contemporary Culture 17‒18.05.2007.
 • Klauser Francisco (2008) Spatial Articulations of Surveillance at the FIFA World Cup 2006TM in Germany [w:] Katia Franco Aas, Helene Oppen Gundus, Heidi Mork Lomell, eds., Technologies of Insecurity. The Surveillance of Everyday Life. London: Routledge, s. 61‒81.
 • Lenskyj Helen J. (2000) Inside the Olympic Industry. Albany: State University of New York Press.
 • Leonhard Robert (2003) Urban Warfare in the Information Age. „ARMY Magazine”, April 2003, s. 39–44.
 • Lucas John (1992) The Future of the Olympic Games. Champaign: Human Kinetics Press.
 • Meeks Brock N. (2004) Record Expense, Security Plans Set for Olympics [dostęp 30 maja 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.msnbc.msn.com/id/5490540/ns/business-business_of_the_olympics/t/record-expense-security-plans-set-olympics/›.
 • Międzynarodowy Komitet Olimpijski (2005) Report of the IOC Evaluation Commission for the Games of the XXX Olympiad in 2012. MKOl: Lausanne.
 • Międzynarodowy Komitet Olimpijski (2012) Olympic Marketing Fact File. 2012 Edition. MKOl: Lausanne.
 • Międzynarodowy Komitet Olimpijski (2013) Karta Olimpijska. MKOl: Lausanne.
 • Molnar Adam (2011) Warning to London 2012 Olympic Hosts as Greece Struggles With Economy and Security: An Interview With Political Sociologist Minas Samatas [dostęp 31 maja 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.security-games.com/news/warning-to-london-2012-olympic-hosts-as-greece-struggles-with-economy-and-security›.
 • Newham Council (2010) Newham London: Local Economic Assessment 2010–2027. London: London Borough of Newham.
 • Oakley Ben, Green Mick (2001) The Production of Olympic Champions: International Perspectives on Elite Sport Development Systems. „European Journal of Sport Management”, vol. 8, s. 83–102.
 • Owen Kristy A. (2002) The Sydney 2000 Olympics and Urban Entrepreneurialism: Local Variations in Urban Governance. „Australian Geographical Studies”, vol. 40, s. 323–336.
 • Patel Nishika (2008) Ahead of the Olympics: Beijing Crackdown Extends to Falun Gong. „World Politics Review”, vol 4, s. 2.
 • Poniatowska Elena (2007) A Massacre in Mexico [w:] Jennifer Browdy de Hernandez, ed., Women Writing Resistance. Cambridge: South End Press, s. 139–145.
 • Roberts Dexter (2008) Olympics Security Is No Game. „BloombergBusinessweek”, August 06 [dostęp 2 czerwca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.businessweek.com/stories/2008-08-06/olympics-security-is-no-game›.
 • Robertson Roland (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.
 • Robertson Roland (2007) Open Societies, Closed Minds? Exploring the Ubiquity of Suspicion and
 • Voyeurism. „Globalization”, vol. 4, s. 406–407.
 • Savitch Hank V. (2003) Does 9-11 Portend a New Paradigm for Cities? „Urban Affairs Review”, vol. 39, s. 103–127.
 • Stewart Mark, Ellingwood Bruce, Mueller John (2011) Homeland Security: A Case Study in Risk Aversion for Public Decision-Making. „International Journal of Risk Assessment and Management”, vol. 15, s. 367–386.
 • Tsoukala Anastassia (2006) Defining the Terrorist Threat in the Post-September 11th Era [w:] Didier Bigo, ed., Illiberal Practices of Liberal Regimes: The (In)Security Games. Paris: L’Harmattan, s. 49‒99.
 • US Government Accountability Office (2005) Olympic Security: US Support to Athens Games Provides Lessons for Future Olympics. Washington: GAO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c8e64bd-41f1-40e4-86d7-50a829d36d4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.