PL EN


2014 | 1(5) | 135-212
Article title

Motywy religijne w poezji ks. Józefa Janiszewskiego (1880-1940) z okresu bukowińskiego (1908-1919)

Authors
Content
Title variants
EN
Religious Motifs in Fr. Joseph Janiszewski’s Poetry (1880-1940) of the Bukovinian Period (1908-1919)
RU
Религиозные мотивы в поэзии Юзефа Янишевского (1880-1940) буковин- ского периода (1908-1919)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jak dotąd nikt nie zajmował się badaniem dorobku duszpasterskiego, społecznego i pisarskiego ks. Józefa Janiszewskiego (1880-1940) na Bukowinie. Artykuł powstał przy pomocy metodologii historycznoliterackiej (historiograficzna analiza dokumentu literackiego). Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą zwrócenia uwagi na człowieka i jego poezję ubogacającą ducha religijnego, zachęcającą do kształcenia, unikania nałogów, wyzwolenia się z nich, nadto do wytrwałej, zbiorowej pracy dla wzmocnienia patriotyzmu i walki o niepodległość Polski. Działalność oraz twórczość literacka tego wzorowego kapłana polskiego były m.in. powodem osadzenia go w niemieckim obozie koncentracyjnym oraz męczeńskiej śmierci podczas II wojny (zginął z rąk hitlerowskich Niemców w 1940 r.). Poezja ks. J. Janiszewskiego może być pomocna w kształtowaniu osobowości współczesnych kapłanów oraz świeckich Polaków. Ksiądz-poeta może służyć za wzór wychowawczy do naśladowania w trudnym XXI wieku. Artykuł niniejszy, mający charakter obszerniejszej rozprawy, jest istotnym przyczynkiem do dziejów literatu-ry polskiej istotnie rozszerzającym źródłową wiedzę o zapomnianych dokonaniach literackich księdza J. Janiszewskiego. Powołanie kapłańskie złączone z potrzebą uczestnictwa w życiu zbiorowości religijnej i narodowej zaowocowało kazaniami, popularnymi odczytami, publicystyką prasową oraz twórczością poetycką ze znamiennym dydaktyzmem adresowanym przede wszystkim do ludu polskiego, żyjącego w nędzy duchowej, intelektualnej, politycznej i materialnej. Niektóre cechy tej poezji zaprezentowano na wybranych przykładach, które dowodzą, że ks. Józef Janiszewski był utalentowanym i pracującym nad swoim warsztatem poetą. Mimo rozlicznych, absorbujących zajęć duszpasterskich i społecznych, zdołał stworzyć przynajmniej kilkadziesiąt udanych, zróżnicowanych tematycznie, formalnie i wersyfikacyjnie utworów wierszowanych. Znaczna część tych poezji nosiła cechy tzw. kontrafaktury, tj. skomponowana była rytmicznie do rytmów znanych już melodii, przez co nadawała się do śpiewu jako hymny, kolędy, marsze lub inne pieśni. Autor artykułu jako pierwszy w historiografii literatury opisuje sylwetkę ks. J. Janiszewskiego oraz opisuje i ogólnie analizuje jego twórczość literacką (nowość). Autor jako pierwszy z badaczy odkrywa zapomnianego księdza-poetę działającego na Bukowinie na początku XX w. (ziemie na pograniczu obecnej Ukrainy i Rumunii). Do tekstu dodano pierwszy raz publikowaną obszerną bibliografię podmiotową (wykaz dzieł autorskich ks. Janiszewskiego).
EN
Until now nobody yet has studied the pastoral, social and written work of Fr. Joseph Janishevski (1880-1940) of Bukovina. The following article was prepared with the help of the historic-literary method (historiographic analysis of the literary document). This is the first attempt of drawing attention to a man and his poetry enriching the religious spirit and encouraging to education, to avoiding addictions and abandoning them, to persistent community effort for strengthening patriotism and struggle for freedom of Poland. The activity and literary creativity of this eminent Polish priest were among other reasons responsible for his imprisonment and placing him in German concentration camp, which finally led to his martyrdom during the World War II (1940). Poetry of Fr. J. Janishevski may appear helpful in shaping personalities of contemporary priests and lay Poles. A priest-poet may serve as a pedagogic pattern to follow in a difficult 21st century. The present paper, having a form of a larger dissertation, may significantly contribute to the history of Polish literature by broadening essentially the resource knowledge about the forgotten literary work of Fr. J. Janishevski. His priestly vocation together with the need of participation in the religious and national community life flourished in sermons, popular speeches, published pieces and poetic creativity. All were characterized by a significant didactism addressed mainly to Polish folk, existing in spiritual, intellectual, political and material poverty. Some features of this poetry were presented in the selected examples, which prove that Fr. J. Janishevski was a talented poet working on his craft. Apart from his numerous and absorbing pastoral and social dealings, he managed to write at least several dozens smart, various in subject, form and verse pieces of poetry. A major part of this poetry was a kind of contrafacture, i.e. it was composed according the rhythm of well known melodies, so it was ready to be sung as hymns, Christmas carols, marches or other songs. The author of this article is the first in the historiography of literature, who describes the personality of Fr. J. Janishevski and analyses his literary work (novelty). He is also the first to discover the forgotten priest-poet in Bukovina at the earliest of the 20th c. (the area at the frontier of the Ukraine and Romania). The text is supplemented with the first published wide subject bibliography (a list of works by Fr. Janishevski).
RU
До сих пор никто не занимался изучением пастырского, общественного и писательского наследия ксёндза Юзефа Янишевского (1880-1940) на Буко- вине. Автор статьи опирается на историко-литературную методологию (историографический анализ литературного документа). Данное исследова- ние является первой попыткой обратить внимание на этого человека и его обогащённую религиозным духом поэзию – на человека, склонного к совершенствованию, к избеганию дурных привычек, избавлению от них, особенно к длительной, совместной работе по укреплению патриотизма и борьбе за независимость Польши. Деятельность и литературное творчество этого образцового польского священника были, между прочим, причиной заключения его в немецкий концлагерь и мученической смерти во время Второй мировой войны (погиб от рук гитлеровцев в 1940 г.). Поэзия ксёндза Ю. Янишевского может быть полезна в формировании личности священни- ков и польских граждан. Ксёндз-поэт может служить образцом воспитания и примером подражания в трудном ХХI веке. Данная статья имеет характер обширного исследования, является суще- ственным вкладом в изучение польской литературы, расширяющим источ- ники знания о забытых литературных произведениях ксёндза Ю. Янишевского. Священническое призвание в соединении с потребностью участия в жизни религиозной и гражданской общественности засвидетель- ствованы его проповедями, популярными докладами, газетной публицисти- кой, а также поэтическим творчеством с характерным дидактизмом, адресо- ванным прежде всего польскому народу, живущему в духовной, интеллекту- альной, политической и материальной нужде. Некоторые черты этой поэзии представлены в избранных примерах, которые доказывают, что ксёндз Юзеф Янишевский был талантлив и прилежен в работе над своим поэтическим мастерством. Помимо различных всепоглощающих занятий, пастырских и общественных, он смог создать не менее нескольких десятков удачных, тематически и по версификации разнообразных произведений. Значительная часть этих стихов имеет характер так называемой контрафактуры, то есть соответствует ритмам известных мелодий, благодаря чему они могли быть использованы для пения как гимны, марши и иные песни. Автор статьи впервые в истории литературы представляет портрет ксён- дза Ю. Янишевского и общий анализ его литературного творчества (новиз- на). Автор впервые открывает забытого ксёндза-поэта, жившего на Буковине в начале ХХ века (территория на пограничье нынешних Украины и Румы- нии). К тексту статьи прилагается впервые публикующаяся обширная библиография по предмету исследования (список произведений ксёндза Янишевского).
Contributors
author
 • The Pedagogical University in Cracow in Poland
References
 • Janiszewski Józef, ks., Do czynu, bracia!, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 102, s. 1; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 45-46.
 • Janiszewski Józef, ks., Do Krakowa! Seret, dnia 5 maja 1908, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 37, s. 1; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 39-41.
 • Janiszewski Józef, ks., Królowa Polski, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 99, s. 2-3; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 58-59.
 • Janiszewski Józef, ks., Na dzień 29-go listopada. Odezwa Piotra Wysockiego. Seret, 15 XI 1908, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 96, s. 2; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 26-27.
 • Janiszewski Józef, ks., Ojcu św. Piusowi X. na złote gody Jego Kapłaństwa, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 79, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Wiosnę wolności daj nam, o Boże! Seret (Bukowina), „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 34, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Alleluja. Seret, 8 IV [19]09, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 24, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Co jest Ojczyzna? (Rozmowa między matką a dzieckiem). Seret, 1 VII 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 55, s. 1-2.
 • Janiszewski Józef, ks., Do broni, bracia! Seret, [26?] XII 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 103, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Gdzie szczęście prawdziwe? Seret, 1 IV [19]09, „Gazeta Polska”, r. 1909, nr 27, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Juliuszowi Słowackiemu. Seret, 5 IX 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 73, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Już idzie, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 102, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Marsz korpusów wakacyjnych. (Śpiewać można na nutę: „Ospały i gnuśny”). Seret, 22 VI 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 54, s. 4; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 42-43.
 • Janiszewski Józef, ks., Modlitwa do Matki Boskiej (Podług niemieckiego). Seret, 23 V 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 46, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Modlitwa Polaka. (Śpiewać można na nutę: „Boże, coś Polskę...”). Seret, 1 VI [19]09, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 45, s. 2.
 • Janiszewski Józef, ks., Obraz Maryi. (Podług niem.). Seret, 7 XII 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 98, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Opiekun Boży, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 23 (21.03.1909), s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Pieśń na cześć błogosławionego Jakuba Strepy, arcybiskupa lwowskiego w 500-letnią rocznicę śmierci jego błog. (Śpiewać można na nutę „Boże, coś Polskę...”). Seret, 17 VI [19]09, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 49, s. 1; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 60.
 • Janiszewski Józef, ks., Powstańmy! Seret, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 31 (n.18.04.1909), s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Rozmowa ciała z duszą. Seret, 14 VI 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 49, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., U stóp Jezusa. (Myśl z niem.). Seret, 29 XI 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 96, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Serce ludzkie. (Sonet). Seret, 3 XII 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 97, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Trzeci maj. Seret, 30 IV 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 35, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Widzenie. Seret, 30 IV 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 41, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Wielmożnemu panu Bazyłemu Mokrańskiemu, Prezesowi „Sokoła” itd. w dzień odjazdu. Seret, 21 XI 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 94, s. 2.
 • Janiszewski Józef, ks., Wielmożnemu panu Dr. Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Prezesowi Macierzy polskich instytucji kresowych. Seret, 22 XII 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 102, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Więzień miłości. Seret, 17 XII 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 101, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., W katordze. Seret, 16 IX 1909, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 76 (c.23.09.1909), s. 2-3; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 28-32.
 • Janiszewski Józef, ks., Do stóp spiesz Krzyża. Seret, 1 VIII 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 64, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Głos Polski. Głęboka, 15 XII 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 101 (n.18.12.1910), s. 1; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 35-38.
 • Janiszewski Józef, ks. (Józef Jan...), Grunwald. Seret, 12 VII 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 56 s. 1; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 24-25.
 • Janiszewski Józef, ks., Grunwaldzki rok. Seret, 12 I 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 5, s. 2; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 23-24.
 • Janiszewski Józef, ks. (X. J. J.), Listy Słowackiego do matki. [rubryka:] Wiadomości artystyczne i literackie, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 99, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Modlitwa Polaka (Śpiewać można na nutę „Z dymem pożarów”). Seret, 1 VII 1909, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 45, s. 2; pt. Modlitwa Polaków [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 13-14.
 • Janiszewski Józef, ks., Na błonia! Seret 17 VII 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 59, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Na poświęcenie „Domu Polskiego” w Waszkowcach n. Czer. „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 53, s. 1; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 44-45.
 • Janiszewski Józef, ks., Mowa ks. Józefa Janiszewskiego wygłoszona podczas uroczystości poświęce-nia Domu Polskiego w Waszkowcach n. Cz., „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 54, s. 1-2; nr 55, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks. (ks. Józef Jan), Na powitanie J. W. Pana Prezesa Koła Polskiego Dr. Stanisława Głąbińskiego w Czerniowcach. Seret, 15 IX 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 75, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks. (Józef J.), Poświęcenie Domu Polskiego w Waszkowcach n. Cz., „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 55, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Ty boisz się, bracie! Seret 27 VII 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 61, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., U żłóbka (Śpiewać można na nutę „Mędrcy świata, Monarchowie”). (Kolęda). Głęboka, 20 XII 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 103, s.1-2.
 • Janiszewski Józef, ks., Ukochanej swej matce. Seret, 10 I 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 4 (c.13.01.10), s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks. (X. Józef Jan), Więcej światła! Seret, 31 VIII 1910, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 69 (n.28.08.10), s. 1-2, nr 71 (n.04.09.1910), s. 1-2. [artykuł]
 • Janiszewski Józef, ks., Ballada, jakich – mało (Osnuta na tle prawdziwego zdarzenia), „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 30, s. 1-2; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 47-52.
 • Janiszewski Józef, ks., Co ty na to, ojcze, który pijesz? „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 34, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Contra spem spero! (Wbrew nadziei - nie tracę nadziei!). Głęboka, w marcu 1911, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 26, s. 3; [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 43-44.
 • Janiszewski Józef, ks., Dzbanek łez (Legenda). (Podług niem.). Głęboka (Bukowina), „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 58, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Hojna ofiara dla Polaków bukowińskich. Głęboka (Bukowina), „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 86, s. 3. [4 kalendarze w 1449 egz. na r. 1911 od wyd. K. Miarki].
 • Janiszewski Józef, ks., Hymn Polaków (Śpiewać można na nutę: „Z dymem pożarów”), [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 15-16.
 • Janiszewski Józef, ks., Juliuszowi Słowackiemu, [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 38-39.
 • Janiszewski Józef, ks., Kto rozumniejszy? Głęboka, w marcu 1911, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 25 (s.25.03.1911), s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Marsz Polaków Bukowińskich. Śpiewać można na nutę : „Ospały i gnuśny”. Głęboka, w marcu 1911, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 24, s. 2; [przedruk] pt. Marsz Polaków Bukowińskich. (Śpiewać można na nutę: Ospały i gnuśny.) [w:] Czołem Ojczyźnie. Zbiór wierszy patriotycznych. (Wydanie drugie powiększone.). Nakałdem Komitetu Wydawnictwa Dziełek Ludowych. Odpowiedzialny redaktor: Bronisław Sokalski, Wydawnictwo Ludowe, Lwów 1912, s. 41-42.
 • Janiszewski Józef, ks. (X. J. J.), Najnowszy katalog Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki w Mikołowie (Nikolai) - r. 1911, [rubryka:] Wiadomości artystyczne i literackie, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 24, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Niewiasta Katolicka..., [rubryka:] Wiadomości artystyczne i literackie, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 99 (n. 10.12.1911), s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., O komasacji Polaków na kresach, a w szczególności na Bukowinie, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 25, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Pragnę. Głęboka, w marcu 1911, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 27, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Pieśń na cześć świętej królowej Jadwigi. (Śpiewać można na nutę: „O, której berła”). Głęboka, w kwietniu 1911, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 33 (n.23.04.1911), s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Przykazanie narodowe. Głęboka, 11 III 1911, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 22, s. 2; ze zmianami pt. Obowiązki narodowe, [przedruk w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 57-58.
 • Janiszewski Józef, ks., Trzeci Maj, [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 21-23.
 • Janiszewski Józef, ks., Widzenie, [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 32-35.
 • Janiszewski Józef, ks., Z dymem pożarów, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 96 (c.30.11.1911), s. 2.
 • Janiszewski Józef, ks., Wiosnę wolności daj nam, o Boże!, [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 16-19.
 • Janiszewski Józef, ks. (X. J. J.), Złote myśli Juliusza Słowackiego, [rubryka:] Wiadomości artystyczne i literackie, „Gazeta Polska”, r. 29: 1911, nr 42, s. 3. [recenzja z: Złote myśli Juliusza Słowackiego, oprac. ks. Józef Makłowicz, Kołomyja 1911]
 • Janiszewski Józef, ks., Abstynencja a Pismo święte. (Odczyt wygłoszony przez ks. Józ. Janiszewskiego z Głębokiej na III. Polskim Kongresie Przeciwalkoholicznym we Lwowie, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 59, s. 2; nr 60, s. 2; nr 61, s. 2.
 • Janiszewski Józef, ks., Alleluja! [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 19-20.
 • Janiszewski Józef, ks., Co to jest Ojczyzna? (Rozmowa między matką a dzieckiem), [w:] Czołem Ojczyźnie!, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 5-12.
 • Janiszewski Józef, ks., Czołem Ojczyźnie! Zbiór wierszy patryotycznych. (Wydanie drugie powiększo-ne.) Henrykowi Sienkiewiczowi Autorowi Krzyżaków i Trylogii, Niezrównanemu Mistrzowi słowa, Królowi powieści polskiej w dowód najgłębszej czci, szacunku i uwielbienia skromną tę pracę poświęca AUTOR. Hliboka [Głęboka] (Bukowina) 29 listopada 1911, odpowiedzialny redaktor: Bronisław Sokalski, nakładem Komitetu Wydawnictwa Dziełek Ludowych, Wydawnictwo Ludowe, Lwów 1912.
 • Janiszewski Józef, ks., Legenda arabska, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 63, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks. (J. J.), Legendy o Zbawicielu świata..., [rubryka:] Wiadomości artystyczne i literackie, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 44, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks. (ks. J. J.), Najprzewielebniejszemu Księdzu Dr. Władysławowi Bandurskiemu Biskupowi Cydońskiemu, sufraganowi Lwowskiemu itd. itd. w dwudziestą piątą rocznicę Jego święceń kapłańskich, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 61, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks., Odezwa do ludu polskiego, [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 52-53.
 • Janiszewski Józef, ks., O toastach, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 69, s. 1-2.
 • Janiszewski Józef, ks., Obowiązki narodowe, [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 57-58.
 • Janiszewski Józef, ks., Oda do wody, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 70, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Powstańmy!, [w:] Czołem Ojczyźnie, wyd. 2. powiększ., Lwów 1912, s. 53-57.
 • Janiszewski Józef, ks., Tatarzy, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 70, s. 1.
 • Janiszewski Józef, ks. (ks. J.), III. Polski Kongres Przeciwalkoholowy, [rubryka:] Kronika, „Gazeta Polska”, 30: 1912, nr 59, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Umrę pijakiem! Wiersz osnuty na tle prawdziwego zdarzenia, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 65, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Złote myśli Zygmunta Krasińskiego. Głęboka, w czerwcu 1912, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 49, s.1; nr 50, s. 1; nr 51, s. 1-2; nr 52, s. 1-2; nr 53, s. 1; nr 54, s. 1-2; nr 55, s. 1-2; nr 56, s. 1-2; nr 57, s. 1-2; nr 58, s. 1-2; nr 59, s. 1-2; nr 60, s. 1; nr 61, s. 1; nr 62, s. 1; nr 63, s. 1; nr 64 , s. 1-2.
 • Janiszewski Józef, ks., Zygmuntowi Krasińskiemu, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 66, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Ćmy nocne i – ludzie [wiersz], „Gazeta Polska”, r. 31: 1913, nr 60, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., I ty czyń także! (Łuk.10, 37). Głęboka, w marcu 1913, „Gazeta Polska”, r. 31: 1913, nr 21, s. 2; nr 22, s. 1-2; nr 23, s. 1-2; nr 24, s.1-2; nr 25, s. 1-2; nr 26, s. 1-2; nr 27, s. 1-2.
 • Janiszewski Józef, ks., Kilka myśli o paleniu, „Gazeta Polska”, r. 31: 1913, nr 90, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks. (J.), Najprzewielebniejszemu ks. prałatowi Józefowi Schmidowi archiprezbite-rowi Bukowiny itd., itd. w czterdziestą rocznicę jego święceń kapłańskich [wiersz], „Gazeta Polska”, r. 31: 1913, nr 58, s. 2.
 • Janiszewski Józef, ks., Smutno mi, Boże!, „Gazeta Polska”, r. 31:1913, nr 50, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Śp. ks. Feliksowi Lewandowskiemu poświęcam, „Gazeta Polska”, r. 31: 1913, nr 49, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Złote myśli z dziedziny alkoholizmu zebrał ks. Józef Janiszewski. Głęboka, w czerwcu 1913, „Gazeta Polska”, r. 31: 1913, nr 65, s. 1-2; nr 66, s. 1-2; nr 67, 1-2; nr 68, s. 1-2; nr 69, s. 1-2; nr 70, s. 1-2; nr 71, s. 1-2; nr 72, s. 1-2; nr 73, s. 1-2; nr 74, s. 1-2; nr 75, s. 1-2; nr 76, s. 1-2; nr 77, s. 1-2; nr 78, s. 1-2.
 • Janiszewski Józef, ks., Hymn wolnej Polski, „Głos Ludu”, r. 2: 1919, nr 27, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Hej, w górę serca (Śpiewać można na nutę: „Nie rzucim ziemi”), „Głos Ludu”, r. 2: 1919, nr 33, s. 3.
 • Janiszewski Józef, ks., Marsz polskich obrońców Ojczyzny, „Głos Ludu”, r. 2: 1919, nr 32, s. 3-4.
 • Janiszewski Józef, ks., Naprzód, Narodzie!, „Głos Ludu”, r. 2: 1919, nr 31, s. 4.
 • Janiszewski Józef, ks., Żart królewski, „Głos Ludu”, r. 2: 1919, nr 39, s. 1-2.
 • [Bez autora], Czołem Ojczyźnie, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 45, s. 3 [odredakcyjna recenzja książki ks. J. Janiszewskiego pt. Czołem Ojczyźnie, Lwów 1912].
 • [Bez autora], Hołd papieżowi, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 101, s. 1-2.
 • [Bez autora], Tereszeny, d. 18 lipca 1912, [rubryka:] Listy z kraju, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 58, s. 2.
 • Banaszak Marian, ks., Janiszewski Józef (1880-1940), działacz abstynencki, pastoralista, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E.Wyczański, L.Grzebień, T. 5, Warszawa 1983, s. 575-578 [T. 1-9, Warszawa 1981-2006].
 • Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, oprac. i red. Z. Zieliński, Lublin 1981.
 • Bujak Jan, Ksiądz Józef Janiszewski, [in:] Relacje Polsko-Rumuńskie. Materiały z sympozjum, oprac. redakcyjne i korekta Stanisława Jachimowska (teksty w jęz. rum.), [Elżbieta Wieruszewska (teksty polskie)]. Suceava 2004, s. 335-346 [streszczenie w jęz. rum. s. 347].
 • Catalogus Universi Venerabilis Cleri Secularis et Regularis Archidioeceseos Leopolitanae ritus latini pro Anno Domini... Leopoli 1908-1914.
 • Członek wydziału, Z Rudy... [rubryka:] Kronika. „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 101, s. 3.
 • Domagała J., Ci, którzy przeszli przez Dachau, Warszawa 1957, s. 262, poz. 2.
 • Jacewicz W. i Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. 3, Warszawa 1978.
 • L[azarowicz?], Hliboka, dnia 23 sierpnia [1909], [rubryka:] Listy z kraju, „Gazeta Polska”, r. 27: 1909, nr 68, s. 2.
 • Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z.3, Warszawa 1978, s. 132-133 [Janiszewski Józef].
 • Nie rozsyłajmy kart noworocznych, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 104, s. 3.
 • Poświęcenie nowego kościoła w Tereszenach, „Gazeta Polska”, r. 26: 1913, nr 75 (c.18.09.13), s. 3.
 • Program obchodu jubileuszu papieskiego, [rubryka:] Kronika, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 99, s. 3.
 • Przewodnik Bibliograficzny. Warszawa-Kraków 1910.
 • R. J., II Zjazd Nauczycielstwa Polskiego na Bukowinie, „Gazeta Polska”, r. 26: 1908, nr 44, s. 3.
 • Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E.Wyczański, L.Grzebień, t. 1-9, Warszawa 1981-2006.
 • Słownik pseudonimów pisarzy polskich, pod red. E. Jankowskiego. T. I.- V, Wroclaw – Warszawa – Kraków, 1994-1998.
 • Swoboda W., Studia o o. M. Kolbe, Warszawa 1971.
 • Wiadomości kościelne, [rubryka:] Kronika, „Gazeta Polska”, r. 25: 1907, nr 62 (c.01.08.07), s. 3.
 • Wiadomości kościelne, „Gazeta Polska”, r. 28: 1910, nr 78, s. 2.
 • Z życia Polonii bukowińskiej, „Gazeta Polska”, r. 30: 1912, nr 1, s. 1-2.
 • Zbiór poetów polskich XIX w. Księga 7, Poeci, wierszopisowie, tłumacze poezji obcej w wydawnic-twach zwartych [z l. 1759-1972], próba bibliografii, ułożył i oprac. Paweł Hertz; indeksy do ks. 1-7 oprac. Irena Orlewiczowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
 • Zbiór poetów polskich XIX w., Księga 6, [poprawki i uzupełnienia do ks. 1-5], ułożył i oprac. Paweł Hertz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków. Rok 1909 – Styczeń. Luty. Marzec, „Polonus”, r. : 2009, nr 4, s. 8-9, 16-20;
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Kwiecień. Maj, „Polonus”, r. : 2009, nr 5, s. 16-20 = Din Cronica bucovineni pe Anul 1909. Aprile. Mai. Tamże, s. 20-23, 27-30, 36.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Czerwiec. = Din Cronica polonezilor bucovineni – Anul 1909. Iunie, „Polonus”, r. : 2009, nr 6, s. 15-20.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Lipiec. = Din Cronica polonezilor bucovineni – Anul 1909. Iulie, „Polonus”, r. : 2009, nr 7/8, s.14-20.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Sierpień. = Din Cronica polonezilor bucovineni – Anul 1909. August, „Polonus”, r. : 2009, nr 7/8, s. 20-23.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Wrzesień. = Din Cronica polonezilor bucovineni – Anul 1909. Septembrie, „Polonus”, r. : 2009, nr 9, s. 15-19.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Październik. = Din Cronica polonezilor bucovineni – Anul 1909. Octombrie, „Polonus”, r. : 2009, nr 10, s. 10-15.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Listopad. = Din Cronica polonezilor bucovineni – Anul 1909. Noiembrie, „Polonus”, r. : 2009, nr 11/12, s. 14-17, 30-32.
 • Bujak Jan, Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Grudzień. = Din Cronica polonezilor bucovineni – Anul 1909. Decembrie, „Polonus”, r. : 2009, nr 12, s. 31-37.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Styczeń. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Ianuarie, „Polonus”, r. : 2010, nr 1, s. 9-14.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Luty. = Cronica polonezilor bucovineni. 1910. Februarie, „Polonus”, r. : 2010, nr 2, s. 9-16, 29-30.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Marzec. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Martie, „Polonus”, r. : 2010, nr 3/4, s. 9-13.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Kwiecień. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Aprilie, „Polonus”, r. : 2010, nr ¾, s. 13-19.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Maj. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Mai, „Polonus”, r. : 2010, nr 5, s. 9-14.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Czerwiec. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Iunie, „Polonus”, r. : 2010, nr 6, s. 5-9, 28-32.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Lipiec. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Iulie, „Polonus”, r. : 2010, nr 7/8, s. 8-16, 32.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Sierpień. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. August, „Polonus”, r. : 2010, nr 7/8, s. 32-37.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Wrzesień. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Septembrie, „Polonus”, r. : 2010, nr 9/10, s. 34-40.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Październik. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Octombrie, „Polonus”, r. : 2010, nr 9/10, s. 40-43.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Listopad. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Noiembrie, „Polonus”, r. : 2010, nr 11, s. 10-14.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1910 r. Grudzień. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Decembrie, „Polonus”, r. : 2010, nr 12, s. 25-31.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Styczeń. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1911. Ianuarie, „Polonus”, r. : 2011, nr 1. s. 7-15.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Luty. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1911. Februarie, „Polonus”, r. : 2011, nr 2, s. 8, 14-18.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Marzec. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1911. Martie, „Polonus”, r. : 2011, nr 3, s. 6-7, 17-20.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Kwiecień. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Aprilie, „Polonus”, r. : 2011, nr 4, s. 6-9.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Maj. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Mai, „Polonus”, r. : 2011, nr 5, s. 13-18.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Czerwiec. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Iunie, „Polonus”, r. : 2011, nr 6, s. 7-11.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Lipiec. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Iulie, „Polonus”, r. : 2011, nr 7, s. 6-8.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Sierpień. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. August, „Polonus”, r. : 2011, nr 8, s. 23-29.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Wrzesień. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Septembrie, „Polonus”, r. : 2011, nr 9, s. ??.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Październik. = Cronica polonezilor bucovineni. Anul 1910. Octombrie, „Polonus”, r. : 2011, nr 10/11, s. 11-14.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Listopad. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1911. Noiembrie, „Polonus”, r. : 2011, nr 10/11, s. 14-17.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1911 r. Grudzień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1911. Decembrie, „Polonus”, r. : 2011, nr 12, s. 19-20.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Styczeń. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Ianuarie, „Polonus”, r. : 2012, nr 1, s. 17-22.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Luty. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Februarie, „Polonus”, r. : 2012, nr 2, s. 11-14.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Marzec. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Martie, „Polonus”, r. : 2012, nr 3, s. 15-17.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Kwiecień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Aprilie, „Polonus”, r. : 2012, nr 4, s. 3-7.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Maj. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Mai, „Polonus”, r. : 2012, nr 5, s. 12-17.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Czerwiec. Lipiec. = Cronica polonezilor bukowine-ni. Anul 1912. Iunie, „Polonus”, r. : 2012, nr 6/7, s. 14-17; 17-20.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Sierpień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. August, „Polonus”, r. : 2012, nr 8, s. 14-16.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Wrzesień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Septembrie, „Polonus”, r. : 2012, nr 9, s. 26-27.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Październik. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Octombrie, „Polonus”, r. : 2012, nr 10, s. 16-21.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Listopad. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Noiembrie, „Polonus”, r. : 2012, nr 11, s. 15-18.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1912. Grudzień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1912. Decembrie, „Polonus”, r. : 2012, nr 12, s. 11-14.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Styczeń. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Ianuarie, „Polonus”, r. : 2013, nr 1, s. 13-17.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Luty. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Februarie, „Polonus”, r. : 2013, nr 2, s. 10-14.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Marzec. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Martie, „Polonus”, r. : 2013, nr 3, s. 12-16.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Kwiecień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Aprilie, „Polonus”, r. : 2013, nr 4, s. 8-11.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Maj. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Mai, „Polonus”, r. : 2013, nr 5, s. 15-20.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Czerwiec. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Iunie, „Polonus”, r. : 2013, nr 6, s. 12-15.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Lipiec. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Iulie, „Polonus”, r. : 1913, nr 7/8, s. 18-20; Sierpień. August. Tamże s. 20-21.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Wrzesień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Septembrie, „Polonus”, r. : 2013, nr 9, s. 29-30.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Październik. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Octombrie, „Polonus”, r. : 2013, nr 10, s. 13-16.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Listopad. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Noiembrie, „Polonus”, r. : 2013, nr 11, s. 13-15.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913. Grudzień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913. Decembrie, „Polonus”, r. : 2013, nr 12, s. 13-15.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913[1914]. Styczeń-Luty. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1914. Ianuarie-Februarie, „Polonus”, r. : 2014, nr 2, s. 18-20.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913[1914]. Marzec. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1914. Martie, „Polonus”, r. : 2014, nr 3 s. 18-20.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913[1914]. Kwiecień. = ronica polonezilor bukowineni. Anul 1913[1914]. Aprile, „Polonus”, r. : 2014, nr 4, s. 12-15.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1914. Maj. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1914. Mai, „Polonus”, r. : 2014, nr 5, s. 20-25.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1914. Czerwiec. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913[1914]. Iunie, „Polonus”, r. : 2014, nr 6, s. 17-22.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1914. Lipiec. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913[1914]. Iulie, „Polonus”, r. : 2014, nr 7 s. 16-20.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1913[1914]. Sierpień-Wrzesień. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1913[1914]. August-Septembrie, „Polonus”, r. : 2014, nr 8/9, s. 30-33.
 • Bujak Jan, Kronika bukowińskich Polaków 1909-1914 [tutaj niektóre fakty z lat 1914-1920]. = Cronica polonezilor bukowineni. Anul 1909-1914, „Polonus”, r. : 2014, nr 10, s. 19-26.
 • Bujak Jan, „Nowa Polska” (Bukareszt-Czerniowce 1939-1940), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, r. 2005, T. 8, Z. 2 (16), s. 71-98.
 • Bujak Jan, Bukowina – rzymskokatolickie obiekty sakralne. = Bucovina – obiective sacrale romano-catolice. Rezumat. [in:] Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum = Lumea relaţilor polono-române. Materialele simpoziumului, Suceava 2012, s. 319-336.
 • Bujak Jan, Bukowińczycy na miarę czasów. Na przykładzie ks. Franciszka Krajewskiego [in:] Relacje polsko-rumuńskie = Relaţii polono-române, Suceava 2003 s. 232-242.
 • Bujak Jan, Bukowińczycy na miarę czasów. Życie i działalność księży polskich na Bukowinie, „Polonus. Wydanie specjalne”, Suczawa 2003, s. 33-50.
 • Bujak Jan, Czasopiśmiennictwo Polaków bukowińskich wobec napaści niemiecko-radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. [in:] Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich = Al. Doilea razboi mondial pe fondul relatiilor polono-romane, Suceava 2000, s. 90-110.
 • Bujak Jan, Czasopiśmiennictwo Polaków bukowińskich wobec napaści niemiecko-radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. [in:] Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum. = Al doilea război mondial pe fondul relaţiilor polono-române. Materialele simposionului, Związek Polaków w Rumunii „Dom Polski” - Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”, Suceava 2000, s. 90-110, Publicaţii ale polonezilor bucovinieni şi invazia germano-sovietică în Polonia din septembrie 1939. Rezumat, s. 111-112.
 • Bujak Jan, Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich 1772-1900, Kraków 1989.
 • Bujak Jan, Klemens Kościesza Kołakowski – poeta i dziennikarz – odkrywca, budziciel i krzepiciel polskości na Bukowinie = Klemens Kościesza Kołakowski – poet şi ziarist – descoperitor, inspirator şi animator al spiritului polonez în Bucovina [in:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum. Suceava 2011 = Polonia şi România – legǎturi istorice şi culturale – trecut şi prezent. Materialele simpozionului. Suceava 2011, s. 334-347.
 • Bujak Jan, Ks. Edward Dujak (1911-1987), [in:] Bukowińczycy na miarę czasów. Życie i działalność księży polskich na Bukowinie, „Polonus. Wydanie specjalne”, Suczawa 2003, tekst w j. pol. s. 38, tekst w j. rum. s. 46-47.
 • Bujak Jan, Ks. Franciszek Krajewski (1910-1990), [in:] Bukowińczycy na miarę czasów. Życie i działalność księży polskich na Bukowinie, „Polonus. Wydanie specjalne”, Suczawa 2003, tekst w j.pol. s. 38-42, tekst w j.rum. s. 47-50.
 • Bujak Jan, Ks. Franciszek Wołoszczuk (1899-1934), [in:] Bukowińczycy na miarę czasów. Życie i działalność księży polskich na Bukowinie, „Polonus. Wydanie specjalne”, Suczawa 2003, tekst w j.pol. s. 36-37, tekst w j.rum. s. 45-46.
 • Bujak Jan, Ks. Józef Cewe (1854-1928), [in:] Bukowińczycy na miarę czasów. Życie i działalność księży polskich na Bukowinie, „Polonus. Wydanie specjalne”, Suczawa 2003, tekst w j. pol. s. 35-36, tekst w j. rum. s. 43-44.
 • Bujak Jan, Ksiądz infułat Wojciech Grabowski – superior Księży Misjonarzy, proboszcz w Kaczyce i Czerniowcach i wikariusz generalny Bukowiny [in:] Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków. Materiały z sympozjum. Relatii polono-romane dea lungul timpului. Materialele simposionului. Związek Polaków w Rumunii. Uniunea Polonezilor din Romania, Suceava 2001, s. 125-131.
 • Bujak Jan, Ksiądz Józef Janiszewski, [in:] Relacje Polsko-Rumuńskie. Materiały z sympozjum, oprac. redakcyjne i korekta Stanisława Jachimowska (teksty w jęz. rum.), [Elżbieta Wieruszewska (teksty w jęz. polskim)], Suceava 2004, s. 335-346 [streszczenie w jęz. rum. s. 347].
 • Bujak Jan, Migracje bukowińskich Polaków w latach 1939-1950=Migraţiile polonezilor bucovineni în anii 1939-1950 [in:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum = Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române. Materialele simpozionului. Suceava 2008, s. 15-27.
 • Bujak Jan, Niecodzienny dziennik Bukowińczyków = Un ziar „nu de fiecare zi” al polonezilor din Bucovina [in:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum = Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române. Materialele simpozionului. Suceava 2008, s. 323-338.
 • Bujak Jan, Niecodzienny dziennik Bukowińczyków, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2007, T.10, Z.1 (19), s. 31-54.
 • Bujak Jan, Pierwszy teatr polski i pierwsze czasopismo polskie w Czerniowcach [in:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum = Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei. Materialele simpozionului, Suceava 2007, s. 103-112.
 • Bujak Jan, Polacy w 600-leciu Czerniowiec [in:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum = Relaţii polono-române în istorie şi cultură. Materialele simpozionului. Suczawa 2010, s. 365-398.
 • Bujak Jan, Polskie organizacje studenckie w Czerniowcach przed I wojną światową = Organizaciile studenţešti poloneze în Cernǎuţi înainte de primul rǎzboi mondial. Rezumat [in:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych = Bogǎţia multisekularǎ a legǎturilor istorice şi culturale polono-române, Suceava 2014, s. 391-403.
 • Bujak Jan, Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej w odrodzeniu i utrwaleniu polskości bukowińskich Polaków = Rolul Societǎţii Şcolii Populare în renaşterea şi întǎrireǎ [in:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum = Legǎturi istorice şi culturale polono-române. Materialele simpoziunului. Suceava 2013, s. 462-504.
 • Bujak Jan, Święta Anna. Kościół i parafia Storożyniec-Stróżeniec (1864-2005), Kraków 2005.
 • Bujak Jan, Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie, Kraków 2006.
 • Lu. Dz. (oprac.), Tartaków [in:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-skich, wyd. pod red. Bronisława Chlebowskiego, Warszawa 1892, t. 12, s. 216-217.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c8fda8c-53e1-4c1f-91d4-a17bcaf12dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.