PL EN


2017 | 38(3) | 89-103
Article title

Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość — próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań

Content
Title variants
EN
The awareness of the Poles regarding supplementary old-age savings: an assessment and identification of necessary actions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto zagadnienie gromadzenia przez Polaków dodatkowych środków na okres starości. Głównym celem badawczym jest ocena świadomości polskiego społeczeń-stwa w sferze dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne. Analizy dokonano w opar-ciu o publikacje eksperckie, raporty z badań i komunikaty agencji badawczych. Wykorzy¬stano metodę badania dokumentów, analizy i krytyki piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej oraz metodę statystyczną. Rozpoczynając od charakterystyki dostępnych w Polsce form dodatkowych produktów emerytalnych, oceniono następnie poziom świadomości emerytalnej oraz postawy Polaków wobec akumulowania kapitału w długim okresie. Na podstawie wyników można mówić o niskiej świadomości emerytalnej Polaków i istotnej niewiedzy, co do możliwych form zabezpieczenia na okres starości. W ostatniej części wskazano kierunki działań prowadzących do poprawy wiedzy w zakresie dodatkowego oszczędzania
EN
The article focuses on the problem of individual savings ensuring extra means for old age and the assessment of old-age pension awareness among the Poles. The analysis was based on the data from experts' publications, available research reports and the results of opinion polls. The authors employed several methods: literature analysis, logical con- struction and statistical method. First, we characterize supplementary old-age provisions available in Poland. Then we assess the level of pension awareness and the attitude of the Poles towards long-term saving. The results indicate a low level of pension awareness and significant gaps in knowledge about old-age security among the Poles. Finally, we point out necessary actions which should be taken to increase the economic knowledge of the Poles, especially in the area of supplementary old-age saving.
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Adamska-Mieruszewska, J., Mosionek-Schweda, M. (2015). Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 8, s. 3-19.
 • CBOS (2010). Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_077_10.PDF [dostęp: 26.06.2017].
 • Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016a). Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych. Warszawa: Izba Gospo-darcza Towarzystw Emerytalnych.
 • Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016b). Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych?. Warszawa: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
 • Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilo-ściowego. Warszawa: Europejski Kongres Finansowy.
 • Deutsche Bank (2012). Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Warszawa: Deutsche Bank.
 • Fundacja Kronenberga (2015). Postawy Polaków wobec finansów — badanie Fundacji Kro- nenberga przy Citi Handlowy. Warszawa: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.
 • Góra, M., Rutecka, J. (2013). Elastyczny system emerytalny a potrzeby jego uczestników. Ekonomista, nr 6, s. 735-753.
 • GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne — charakterystyka i czynniki rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 342, s. 256-266.
 • TNS Polska (2014). Zachowania finansowe Polaków dotyczące oszczędzania na emeryturę. Raport z badania TNS Polska dla Pitera Group. Warszawa: TNS Polska.
 • TNS Polska (2015). Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Warszawa: TNS Polska.
 • TNS Polska (2016). Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę — mit czy rzeczywistość?. Warszawa: TNS Polska dla Nationale-Nederlanden.
 • UKNF (2017a). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • UKNF (2017b). Informacja dotycząca pracowniczych programów emerytalnych w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • ZUS (2016). Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Instytut Spraw Publicznych.
 • Związek Banków Polskich (2014). Oszczędzanie długoterminowe — opinie, postawy i ocze-kiwania polskiego społeczeństwa. Warszawa: TNS Polska dla Związku Banków Polskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c90e2a8-9b81-4538-8da8-e8250aa423f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.