PL EN


Journal
2017 | 9 | 175-182
Article title

Nazwy części kosy w ukraińskiej gwarze nadsańskiej (na przykładzie rejonu mościskiego, obwodu lwowskiego)

Content
Title variants
EN
Names of the scythe in the Ukrainian Nadsanie dialect (based on an example of the district of Mościska).
Languages of publication
PL
Abstracts
Journal
Year
Volume
9
Pages
175-182
Physical description
Contributors
 • Polska Akademia Nauk w Krakowie Instytut Języka Polskiego
References
 • Czyżewski F., Sajewicz M. (1992), Polsko-ukraińskie paralele leksykalne w gwarach b. powiatu włodawskiego, [w:] Między Wschodem a Zachodem, Część IV. Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, pod red. J. Bartmińskiego, M. Łesiowa, Lublin, s. 121–132.
 • Czyżewszki F., Warchoł S. (1998), Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny, Lublin.
 • Janiak B. (1995), Polsko-ukraińskie związki językowe na przykładzie gwary Niemirowa nad Bugiem. Fonetyka, fonologia, słownictwo, Łódź.
 • Karaś M. (red.). (1975), Studia nad dawną dialektologią polską i ruską (Z materiałów b. Katedry Języków Ruskich UJ), „Zeszyty Naukowe UJ CCCLXXVI, Prace Językoznawcze” z. 44, Kraków–Warszawa.
 • Kołodyńska T. (1998), Uwagi o fleksji gwary ukraińskiej wsi Nienowice, „Slavia Orientalis”, XLVII, nr 1, s. 103–111.
 • Kołodyńska T. (2010a), Kalki językowe w ukraińskich gwarach nadsańskich, „Linguistica Copernicana”, nr 2 (4), s. 287–296.
 • Kołodyńska T. (2010b), Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich, „Slavia Orientalis”, LIX, nr 2, s. 253–265.
 • Krawczyk A. (2007), Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu, Warszawa.
 • Kuraszkiewicz W. (1985), Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa.
 • Łesiów M. (1973), Gwary ukraińskie na terenie Polski Ludowej, „Slavia Orientalis”, XXII 1, Warszawa.
 • Łesiów M. (1978), Polsko-ukraińskie oboczności leksykalne w gwarach pogranicza, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria Językoznawstwo, Warszawa, s. 279–286.
 • Łesiów M. (1997), Ukraijinski howirky u Polszczi, Warszawa.
 • Nepop L. (2004), Interferencja leksykalna i jej odmiany (na przykładzie słownictwa kresowego), [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, red. J. Rieger, Warszawa, s. 101–127.
 • Obara J. (1989), Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław.
 • Pluskota T., Rudolf-Ziółkowska E. (1979), Ze słowotwórstwa rzeczownika dawnej gwary nadsańskiej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, XVIII, s. 207–216.
 • Rieger J. (2002), Ze słownika gwar nadsańskich (na podstawie zapisów Stefana Hrabca), [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 11–6.
 • Rieger J. (2012), Gwary nadsańskie w nowym świetle, „Slavia Orientalis”, LXI 2, s. 231–256.
 • Rudolf-Ziółkowska E. (1996), Rzeczowniki motywowane w dawnej ukraińskiej gwarze nadsańskiej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, XXXIII, s. 193–212.
 • Sajewicz M. (1993), O ustalaniu przynależności językowej gwar peryferyjnych (na przykładzie gwar poleskich), [w:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, pod red. S. Warchoła, Lublin, s. 255–261.
 • Sierociuk J. (2013), Założenia metodologiczne badań języka wsi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 131–136.
 • Warchoł S. (1992), Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych, Lublin.
 • Верхратський І. (1900), Про говір долівський, „Записки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові”, т. XXXV, с. 1–128.
 • Жилко Ф.Т. (1966), Нариси з діалектології української мови, Київ.
 • Онишкевич М. (1995), Атлас давніх говорів Надсяння та суміжних земель (АГН), [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, pod red. M. Kondratiuka, Białystok, s. 41–51.
 • Пшепюрська М. (1938), Надсянський говір, „Праці Українського Наукового Інституту, T. XLIV: Серія філологічна”, Кн. 7, Warszawa. [Przedruk w: Пшепюрська-Овчаренко М., 2007, Мова українців Надсяння, Перемишль, s. 87–212].
 • Хомчак Л. (2008), З історії дослідження надсянських говірок, „Діалектологічні студії” 7. Традиції і модерн, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей, Львів, с. 171–182.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c95cda9-b03e-431b-be0e-889ea3218c20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.